Bet Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Nümunə Cümlələr


bet feli ikinci ve ucuncu hali

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

🔖 Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən motivasiyasını düşürəcək bir sıra qəlizliklərlə üz üzə qala bilirlər. Bu qəlizliklər, ingilis dili qrammatikasını öyrənməkdə axsamalar yarada bilir. Mövzumuza verə biləcəyimiz ən ideal nümunə isə ingiliscə fellərdir. İngilis fellər, ana dilimizlə müqayisədə qarşılığı olmayacaq ünsurlarla əhatəlidir. Bu ünsurları yaxşı mənimsəyə bilmək üçün ingilis dili qrammatikası detallı, sağlam və doğru addımlarla öyrənilməlidir ki, tələbələr üçün hər hansı bir məqamda çətinliklər yaratmasın.

🔖 Fellər bildiyiniz üzərə ingilis dilində qaydalı və qaydasız olaraq iki yerə bölünür. Çətinlik, eləcə, buradan başlayır. Çünki, qaydalı felləri öyrənmək asan olsa da, (ikinci və üçüncü halında “ed” şəkilçisini qəbul edən hər bir fel qaydalı fel sayılır) qaydasız felləri öyrənmək olduqca vaxt aparıcıdır. Çünki, qaydasız fellər kökdən dəyişmə xüsusiyyətinə sahibdir və tələbələrin burada qaydasız felləri əzbərləməkdən başqa çarələri qalmır.

🔖 Bugünkü bloq postumuzda “bet” – yəni, – “mərcə girmək, bəhsə girmək, bahis qoymaq, inanmaq, əmin olmaq” felinin 2-ci və 3-cü hallarını təhlil edəcəyik və zaman və mənsubiyyətə görə tabe olduğu qaydalara nəzər salacağıq.

“Bet” feli:

 1. tərcüməsi: mərcə girmək, bəhsə girmək, bahis qoymaq, inanmaq, əmin olmaq.
 2. növü: qaydasız feldir.
 3. sözün kökü: 1-ci haldadır.

🎲 Bet Felinin İkinci Halı Necə Yazılır?

Bet felinin ikinci halı eyni şəkildə “bet” olaraq yazılır. Past Tense cümlələr üçün istifadə olunur.

🎲 Bet Felinin İkinci Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • The mercury dived to five below zero. – Civə sıfırın altına beşə endi.
 • He dived below the surface of the water. – Suyun səthinin altına daldı.
 • The diver dived off the high board. – Dalğıc yüksək lövhədən daldı.
 • She dived headfirst into the pool. – O, əvvəlcə hovuza daldı.
 • She dived in off the high board. – Yüksək lövhədən daldı.

🎲 Bet Felinin Üçüncü Halı Necə Yazılır?

Bet felinin ikinci halı eyni şəkildə “bet” olaraq yazılır. Past Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur.

🎲 Bet Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • Profits have dived from £7.7m to £7.1m. – Mənfəət 7 7.7m-dən .1 7.1m-ə düşdü.
 • A whale is to have dived to 2000 metre. – Bir balina 2000 metrə qədər dalırdı.
 • The depth gauge tells you how deep you have dived. – Dərinlik göstəricisi sizə nə qədər dərin daldığınızı bildirir.
 • Commercial property values, especially for City of London offices, have dived amid fears of a recession. – Ticari mülk dəyərləri, xüsusilə City of London ofisləri üçün, tənəzzül qorxusu içərisinə düşdü.
 • They had dived into the new business without thinking it through. – Düşünmədən yeni işə dalmışdılar.

🎲 Bet Felinin Past Tense ilə Qrammatik Düsturu

Dive feli Past Tense ilə özünə məxsus qrammatik qaydaya tabedir. Belə ki, dive felinin ikinci halı Past Tense üçün istifadə olunsa da, felin üçüncü halı Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur. Past Tense üçün olan cümlə quruluş qaydası isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – dived) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

🎲 Bet Feli Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Fərqlilikləri

Dive felinin ingilis dilində zamanlara və mənsubiyyətə görə cümlədə istifadə olunma qaydalarına baxmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlara nəzər yetirməyinizdə fayda var. Çünki, orada hər bir zaman və mənsubiyyətə görə reach felinin istifadə olunma qaydası verilmişdir.

💰 Bet Felinin Simple Present Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

I / MənI bet 10 on a horse called Premonition.Premonition adlı bir ata £ 10 mərc edirəm.
You / Sən, SizYou bet 10 on a horse called Premonition.Premonition adlı bir ata £ 10 bahis qoyursunuz.
We / BizWe bet 10 on a horse called Premonition.Premonition adlı bir ata £ 10 bahis edirik.
They / OnlarThey bet 10 on a horse called Premonition.Premonition adlı bir ata £ 10 bahis qoyurlar.
He / O (kişi)He bets 10 on a horse called Premonition.Premonition adlı bir ata £ 10 bahis etdi.
She / O (qadın)She bets 10 on a horse called Premonition.Premonition adlı bir ata £ 10 bahis etdi.
It / O (digər)It bets 10 on a horse called Premonition.Premonition adlı bir ata £ 10 bahis etdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Do I bet 10 on a horse called Premonition? – Premonition adlı bir ata £ 10 mərc edirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • 10 is bet by me on a horse called Premonition. – 10£ Premonition adlı ata mənim tərəfimdən mərc edilir.

💰 Bet Feli Present Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

I / MənI am betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edirəm.
You / Sən, SizYou are betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edirsiniz.
We / BizWe are betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edirik.
They / OnlarThey are betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edirlər.
He / O (kişi)He is betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edir.
She / O (qadın)She is betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edir.
It / O (digər)It is betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edir.

Sual cümləsi ilə:

 • Am I betting 10 on a horse called Premonition? – Premonition adlı bir ata £ 10 mərc edirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • 10 is being bet by me on a horse called Premonition. – 10£ Premonition adlı ata mənim tərəfimdən mərc edilir.

💰 Bet Feli Present Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

I / MənI have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdim.
You / Sən, SizYou have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdiniz.
We / BizWe have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdik.
They / OnlarThey have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdilər.
He / O (kişi)He has bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdi.
She / O (qadın)She has bet have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdi.
It / O (digər)It has bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I bet 10 on a horse called Premonition? – Premonition adlı bir ata £ 10 mərc etdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • 10 has been bet by me on a horse called Premonition. – 10£ Premonition adlı ata mənim tərəfimdən mərc edildi.

💰 Bet Feli Present Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now – mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur.

I / MənI have been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdim.
You / Sən, SizYou have been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdiniz.
We / BizWe have been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdik.
They / OnlarThey have been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdilər.
He / O (kişi)He has been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdi.
She / O (qadın)She has been betting have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdi.
It / O (digər)It has been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been betting 10 on a horse called Premonition? – Premonition adlı bir ata £ 10 mərc etdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • 10 has been being bet by me on a horse called Premonition. – 10£ Premonition adlı ata mənim tərəfimdən mərc edildi.

💰 Bet Feli Simple Past Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il).

I / MənI bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdim.
You / Sən, SizYou bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdiniz.
We / BizWe bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdik.
They / OnlarThey bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdilər.
He / O (kişi)He bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdi.
She / O (qadın)She bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdi.
It / O (digər)It bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I bet 10 on a horse called Premonition? – Premonition adlı bir ata £ 10 mərc etdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • 10 was bet by me on a horse called Premonition. – 10£ Premonition adlı ata mənim tərəfimdən mərc edildi.

💰 Bet Feli Past Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

I / MənI was betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edirdim.
You / Sən, SizYou were betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edirdiniz.
We / BizWe were betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edirdik.
They / OnlarThey were betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edirdilər.
He / O (kişi)He was betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edirdi.
She / O (qadın)She was betting have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edirdi.
It / O (digər)It was betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə sürünməsinə bahis edirdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Was I betting 10 on a horse called Premonition? – Premonition adlı bir ata £ 10 mərc edirdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • 10 was being bet by me on a horse called Premonition. – 10£ Premonition adlı ata mənim tərəfimdən mərc edilirdi.

💰 Bet Feli Past Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir.

I / MənI had bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etmişəm.
You / Sən, SizYou had bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etmişsiniz.
We / BizWe had bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə inanmışıq.
They / OnlarThey had bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etmişlər.
He / O (kişi)He had bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etmişdi.
She / O (qadın)She had bet have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis etmişdi.
It / O (digər)It had bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə inanıb.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I bet 10 on a horse called Premonition? – Premonition adlı bir ata £ 10 mərc etdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • 10 had been bet by me on a horse called Premonition. – 10£ Premonition adlı ata mənim tərəfimdən mərc edilirdi.

💰 Bet Feli Past Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

I / MənI had been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edirmişəm.
You / Sən, SizYou had been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis eedirmişsiniz.
We / BizWe had been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə inanırmışıq.
They / OnlarThey had been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edirmişlər
He / O (kişi)He had been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edirmiş.
She / O (qadın)She had been betting have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edirmiş.
It / O (digər)It had been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə inanırmış.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I been betting 10 on a horse called Premonition? – Premonition adlı bir ata £ 10 mərc edirmişəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • 10 had been being bet by me on a horse called Premonition. – 10£ Premonition adlı ata mənim tərəfimdən mərc edilirmiş.

💰 Bet Feli Simple Future Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

I / MənI will bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə sürünməsinə bahis edəcəyəm.
You / Sən, SizYou will bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edəcəksiniz.
We / BizWe will bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edəcəyik.
They / OnlarThey will bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edəcəklər.
He / O (kişi)He will bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edəcək.
She / O (qadın)She will bet have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edəcək.
It / O (digər)It will bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edəcək.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I bet 10 on a horse called Premonition? – Premonition adlı bir ata £ 10 mərc edəcəyəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • 10 will be bet by me on a horse called Premonition. – 10£ Premonition adlı ata mənim tərəfimdən mərc ediləcək.

💰 Bet Feli Future Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

I / MənI will be betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə sürünməsinə bahis edəcəyəm.
You / Sən, SizYou will be betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edəcəksiniz.
We / BizWe will be betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edəcəyik.
They / OnlarThey will be betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edəcəklər.
He / O (kişi)He will be betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edəcək.
She / O (qadın)She will be betting have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edəcək.
It / O (digər)It will be betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə bahis edəcək.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I be betting 10 on a horse called Premonition? – Premonition adlı bir ata £ 10 mərc edəcəyəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • 10 will be being bet by me on a horse called Premonition. – 10£ Premonition adlı ata mənim tərəfimdən mərc ediləcək.

💰 Bet Feli Future Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

I / MənI will have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə sürünməsinə mərcə girmiş olacağam.
You / Sən, SizYou will have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə mərcə girmiş olacaqsınız.
We / BizWe will have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə mərcə girmiş olacağıq.
They / OnlarThey will have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə mərcə girmiş olacaqlar.
He / O (kişi)He will have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə mərcə girmiş olacaq.
She / O (qadın)She will have bet have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə mərcə girmiş olacaq.
It / O (digər)It will have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə mərcə girmiş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have bet 10 on a horse called Premonition? – Premonition adlı bir ata £10 mərcə girmiş olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • 10 will have been bet by me on a horse called Premonition. – 10£ Premonition adlı ata mənim tərəfimdən mərcə girilmiş olacaq.

💰 Bet Feli Future Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I / MənI will have been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə sürünməsinə mərcə girmiş olacağam.
You / Sən, SizYou will have been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə mərcə girmiş olacaqsınız.
We / BizWe will have been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə mərcə girmiş olacağıq.
They / OnlarThey will have been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə mərcə girmiş olacaqlar.
He / O (kişi)He will have been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə mərcə girmiş olacaq.
She / O (qadın)She will have been betting have bet that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə mərcə girmiş olacaq.
It / O (digər)It will have been betting that Riley’s office is crawling with evidence, like a Chinky.Riley-in ofisinin bir Chinky kimi dəlillərlə süründüyünə mərcə girmiş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have been betting 10 on a horse called Premonition? – Premonition adlı bir ata £10 mərcə girmiş olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • 10 will have been being bet by me on a horse called Premonition. – 10£ Premonition adlı ata mənim tərəfimdən mərcə girilmiş olacaq.

🎲 Bet Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Testlər

Bet felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını praktik etmək üçün aşağıdaki kiçik testdən yararlana bilərsiniz.

1. I’d … to take the happiness of this life, how do you be willing to let me lose.

2. … can be as addictive as drinking or smoking.

3. Investors and traders who had … the dollar would fall had placed such orders to limit their losses.

4. Any investment in shares is a … on an unknowable future flow of profits.

5. He spends all his money … on horses.

6. Many investors had … heavily in recent months that a balanced-budget agreement would have already been passed by now.

7. I’m going to place a … on that white horse.

8. Traders who had … that the Bank of Canada would raise rates to head off inflation sold the Canadian dollar.

9. Don’t be tempted into … money on the horses.

10. As the euro started to rise, investors who had … against the single currency were also forced to buy back euros to cut their losses in what is known as a “short squeeze.”

11. Jockeys are forbidden to … on the outcome of races.

12. Winnings from … , football pools, and premium bonds.

13. I’ll … my bottom dollar that the train will be late again.

14. In the national … holiday just past, teen-agers were full players in the spree.

15. I would have … money she was high on something.

Cavablar: 1. bet, 2. betting, 3. bet, 4. bet, 5. betting, 6. bet, 7. bet, 8. bet, 9. betting, 10. bet, 11. bet, 12. betting, 13. bet, 14. betting, 15. bet

🎲 Bet Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Çalışmalar PDF

Bet felinin ikinci və üçüncü halı üçün yuxarıdaki çalışmalar sizə kifayət etmədisə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı çalışmaları həll edə bilərsiniz. Qovluğa keçid etmək üçün aşağıdaki yazıya klikləyə bilərsiniz.

Klikləyin: Bet Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.