Boil Felinin İkinci və Üçüncü Halı


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

Boil Felinin İkinci və Üçüncü Halı

Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən motivasiyasını düşürəcək bir sıra qəlizliklərlə üz üzə qala bilirlər. Bu qəlizliklər, ingilis dili qrammatikasını öyrənməkdə axsamalar yarada bilir. Mövzumuza verə biləcəyimiz ən ideal nümunə isə ingiliscə fellərdir. İngilis fellər, ana dilimizlə müqayisədə qarşılığı olmayacaq ünsurlarla əhatəlidir. Bu ünsurları yaxşı mənimsəyə bilmək üçün ingilis dili qrammatikası detallı, sağlam və doğru addımlarla öyrənilməlidir ki, tələbələr üçün hər hansı bir məqamda çətinliklər yaratmasın.

Fellər bildiyiniz üzərə ingilis dilində qaydalı və qaydasız olaraq iki yerə bölünür. Çətinlik, eləcə, buradan başlayır. Çünki, qaydalı felləri öyrənmək asan olsa da, (ikinci və üçüncü halında “ed” şəkilçisini qəbul edən hər bir fel qaydalı fel sayılır) qaydasız felləri öyrənmək olduqca vaxt aparıcıdır. Çünki, qaydasız fellər kökdən dəyişmə xüsusiyyətinə sahibdir və tələbələrin burada qaydasız felləri əzbərləməkdən başqa çarələri qalmır. Bəs, əzbərləməkdən savayı, qaydasız felləri necə daha yadda qalan etmək mümkündür?

Qaydasız felləri yadda qalan etmək üçün hansı halların hansı cümlələrdə, hansı mənsubiyyətlər və zaman qəlibləri ilə istifadə olunduğunu öyrənmək lazımdır. Bunun üçün, bu gün bloq yazımızda qaydasız fellərdən biri olan “pick” felinin ikinci və üçüncü hallarını sizlərlə birlikdə təsnif edəcəyik. Beləliklə, felin birinci, ikinci və üçüncü hallarını daha detallı şəkildə öyrənəcək və çalışmalarla praktik edərək daha yadda qalan hala gətirəcəksiniz. Giriş məlumatlarla başlayaq:

Boil feli sözün öz köküdür və birinci hal şəklində istifadə olunur.

Boil Felinin İkinci Halı

Boil felinin ikinci halı Boiled yazılır. Simple Past Tense üçün istifadə olunur.

Boil Felinin İkinci Halı ilə Nümunələr

 1. The juice, when not boiled down to form sugar, is either drunk fresh, or fermented and distilled to form arrack.
 2. It all boiled down to money – who had a paycheck to measure the importance of their labor and who didn’t.
 3. The dithionates are all soluble in water and when boiled with hydrochloric acid decompose with evolution of sulphur dioxide and formation of a sulphate.
 4. Possibly the flesh was boiled off the bones at once (“scarification”), or left to rot in separate cists awhile; afterwards the skeletons were collected and the cists re-used.
 5. They are easily hydrolysed, breaking up into their components when boiled with acids or alkalies.
 • Şirə şəkər əmələ gətirmək üçün qaynadılmadığı zaman ya təzə sərxoş olur, ya da mayalanır və distillə olunaraq araq əmələ gəlir.

   

 • Hər şey pula qaynadı – kimin əməyinin vacibliyini ölçmək üçün bir maaş var, kim yox.

   

 • Ditionatlar hamısı suda həll olunur və xlorid turşusu ilə qaynadılanda kükürd dioksidin təkamülü və sulfat əmələ gəlməsi ilə parçalanır.

   

 • Çox güman ki, ət bir anda sümüklərdən qaynadılmışdı (“skarifikasiya”) və ya bir müddət ayrı qablarda çürümək üçün buraxılmışdı; sonra iskeletlər toplandı və cistlər yenidən istifadə edildi.

   

 • Asanlıqla hidroliz olunur, turşu və ya qələvi ilə qaynadanda tərkib hissələrinə parçalanırlar.

Boil Felinin Üçüncü Forması

Boil felinin üçüncü halı Boiled olarak yazılır. Cümlələrdən ayıra bilməyiniz üçün cümlədə istifadə olunan zaman qəliblərini müəyyənləşdirməlisiniz. Üçüncü hal Perfect Tense və Passive Voice cümlələri üçün keçərlidir.

Boil Felinin Üçüncü Halı ilə Cümlələr

 1. Autoclaves, in which the materials are boiled under pressure, are also employed for certain soaps.
 2. The temperature of the water at the commencement of the experiment was 60° Fahr., and after two horses had turned the lathe for 22 hours the water boiled.
 3. The white precipitate formed by cold hydrochloric acid is boiled with water, and the solution filtered while hot.
 4. In the most approved modern filatures there is a separate cocoon boiler (cuiseuse), an oblong tank containing water boiled by steam heat.
 5. In this the silk is boiled from one to two hours, than taken out and put through a hydro-extractor to remove the dirty gummy solution.
 • Materialların təzyiq altında qaynadıldığı otoklavlar da müəyyən sabunlar üçün istifadə olunur.
 • Təcrübənin başlanğıcında suyun istiliyi 60 ° Fahr idi və iki at torna 22 saat döndükdən sonra su qaynadı.
 • Soyuq xlor turşusu ilə əmələ gələn ağ çöküntü su ilə qaynadılır və məhlul isti halda süzülür.
 • Ən çox təsdiqlənmiş müasir filamentlərdə ayrı bir barama qazanı (cuiseuse), buxar istiliyində qaynadılmış suyu olan uzunsov bir tank var.
 • Bu halda, ipək çıxarıldıqdan və hidro-ekstraktordan keçirildikdən bir-iki saat qaynadılır, çirkli saqqız məhlulu götürülür.

Boil Felinin Past Tense ilə İstifadəsi

Boil felini müxtəlif zamanlarda istifadə edərkən çaşqınlıq yaşaya bilərsiniz. Cümlədə Boil felini görərkən hansı halda olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, cümlədə işlədilən zamana diqqət yetirməlisiniz. Past Simple zamanının istifadə olunduğu cümlədə Boil felinin mütləq ikinci halı istifadə olunur. Past Participle cümlələrdə isə pick felin üçüncü halı işlədilir.

Boil felini keçmiş zaman qəlibləri ilə istifadə edərkən felin neçənci halını istifadə edəcəyinizi yaxşı bilməlisiniz. Cümlələrdə istifadə olunan zaman qəliblərini bir-birindən ayırd edə bilmək üçün köməkçi fellərə baxmağınız kifayət edir. Mübtəda + Köməkçi Fel + Fel (ikinci və ya üçüncü hal) + İkinci Dərəcəli Üzvlər qaydasına diqqət etsəniz, felin ikinci və üçüncü halları ilə rahatlıqla cümlələr qura bilərsiniz.

Boil Felinin Zaman və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

Boil feli də digər fellər kimi cümlədə istifadə olunarkən zamana və mənsubiyyətə görə dəyişir. Hər ikisinə görə cümlədə istifadə qaydalarına riayət edib, cümlə quruluş strukturunda yanlışa yol vermək istəmirsinizsə, o zaman, aşağıda həm şəxs əvəzliklərinə, həm də zamana görə təsnif edilmiş Boil felinin istifadə qaydalarına baxa bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Boil Simple Present Tense Fel Çəkimi

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

1 st form of Verb + s (es)

I Boil

you Boil

he Boil

we Boil

you Boil

they Boil

 1. Having no metal or other vessels in which to boil water, all cooking is done by baking, generally in holes in the ground.
 2. It forms rhombic prisms or plates which melt at 25° and boil at 83°, and has a spiritous smell, resembling that of camphor.
 3. The sight of her with a gun to her head the day before made his blood boil as much as the thought of her in his bed.
 4. They are mostly colourless liquids which boil without decomposition, or solids of low melting point.
 5. The whole issue – now widely publicized – about children being kept away from farm animals does make my blood boil.
 • Suyun qaynadılması üçün metal və ya digər qabların olmaması, bütün bişirmə, ümumiyyətlə yerdəki deliklərdə bişirilməklə həyata keçirilir.
 • 25 ° -də əriyən və 83 ° -də qaynayan rombik prizmalar və ya lövhələr əmələ gətirir və kafur qoxusuna bənzər ruhi bir qoxuya malikdir.
 • Bir gün əvvəl onun başına silahla baxması qanını yatağındakı düşüncəsi qədər qaynadıb.
 • Bunlar əsasən çürümədən qaynayan rəngsiz mayelər və ya aşağı ərimə temperaturu olan qatı maddələrdir.
 • Uşaqların kənd heyvanlarından uzaqlaşdırılması ilə bağlı bütün məsələ – indi geniş yayılıb – qanımı qaynadır.

Boil Present Perfect Tense Fel Çəkimi

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

has/ have + 3 rd form of Verb

I have Boiled

you have Boiled

he has Boiled

we have Boiled

you have Boiled

they have Boiled

 1. Afterwards it is put into another tub of soapy liquor, and boiled from one to one and a half hours.
 2. The silk was then boiled and afterwards beaten, scutched, carded, drawn, spun, folded, &c., in exactly the same way as fine cotton.
 3. It is made of currant juice boiled with water and sugar to which some spirit, usually rum, is added.
 4. They hydrolyse readily when boiled with solutions of caustic alkalies or mineral acids, yielding the constituent acid and alcohol.
 5. Lead plaster (emplastrum lithargyri) boiled in rape oil dissolves, and, sulphide of lead being formed, the oil becomes brown or black.
 • Daha sonra sabunlu likörün başqa bir çəlləyinə qoyulur və bir saatdan bir yarım saata qədər qaynadılır.
 • İpək daha sonra qaynadılmış və daha sonra incə pambıqla eyni şəkildə döyülmüş, qırılmış, çəkilmiş, çəkilmiş, əyilmiş, qatlanmış və s.
 • Su və şəkərlə qaynadılmış qarağat suyundan hazırlanır, üzərinə biraz ruh, adətən rom əlavə olunur.
 • Kaustik qələvilər və ya mineral turşuların həlləri ilə qaynadıldıqda asanlıqla hidroliz olunur və tərkibində turşu və alkoqol əmələ gəlir.
 • Təcavüz yağında qaynadılmış qurğuşun suvağı (emplastrum lithargyri) həll olur və qurğuşun sulfidi əmələ gəlir, yağ qəhvəyi və ya qara olur.

Boil Present Progressive Tense Fel Çəkimi

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Zaman ifadələri: now (indi), right now (indi), at the moment (hazırda), still (hələ)

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

is/ am/ are + 1 st form of Verb + ing

I am Boiling

you are Boiling

he is Boiling

we are Boiling

you are Boiling

they are Boiling

 1. It is a colourless fuming liquid boiling at 90.5° C. With water and with ammonia it undergoes the same reactions as the chloride.
 2. The cracking process practically consists in distilling the oils at a temperature higher than the normal boiling point of the constituents which it is desired to decompose.
 3. There is no longer the measured quiet sound of throbbing activity, like the sound of boiling water, but diverse discordant sounds of disorder.
 4. Something was boiling in a small cauldron at the edge of the fire and a soldier in a peaked cap and blue overcoat, lit up by the fire, was kneeling beside it stirring its contents with a ramrod.
 5. These in their simplest form are cans filled with water, which is heated by immersing them in a vessel containing boiling water.
 • 90.5 ° C-də qaynayan rəngsiz bir dumanlı mayedir, su ilə və ammonyakla xloridlə eyni reaksiyaya girir.
 • Çatlama prosesi praktik olaraq yağları parçalamaq istədiyi tərkib hissələrin normal qaynama nöqtəsindən daha yüksək bir temperaturda distillə etməkdən ibarətdir.
 • Artıq qaynar suyun səsi kimi ölçülən çırpıntı fəaliyyətinin səssiz səsi yox, müxtəlif ziddiyyətli pozğunluq səsləri var.
 • Atəşin kənarındakı kiçik bir qazanda bir şey qaynayırdı və zirvədə qapaqlı, göy palto geyinmiş, bir atəşdə yanan bir əsgər yanında diz çökərək içərisini ramrodla qarışdırırdı.
 • Bunlar ən sadə formada su ilə doldurulmuş, onları qaynar su olan bir qaba batıraraq qızdırılan qutulardır.

Boil Present Perfect Progressive Tense Fel Çəkimi

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur

has/ have + been + 1 st form of Verb + ing

I have been boiling

you have been boiling

he has been boiling

we have been boiling

you have been boiling

they have been boiling

 1. The pan proper is surmounted by a great cone or hopper called a curb, to provide for the foaming up of the boiling mass and to prevent loss from overflowing.
 2. Then without further addition of alkali the boiling is continued for a few minutes, when the soap is ready for salting out or ” graining.”
 3. Potassium persulphate oxidizes it in alkaline solution, the product on boiling with acids giving hydroquiirone carboxylic acid (German Patent 81,297).
 4. A boiling solution of caustic potash hydrolyses it to ammonia and succinic acid.
 5. A dark blue liquid is produced, and the first portions of gas boiling off from the mixture correspond fairly closely in composition with nitrogen trioxide.
 • Tava, qaynayan kütlənin köpüklənməsini təmin etmək və itkinin daşmasını qarşısını almaq üçün böyük bir konus və ya bordur deyilən bir bunkerlə üst-üstə qoyulur.
 • Daha sonra qələvi əlavə edilmədən qaynar sabun duzlanmağa və ya “dənələnməyə” hazır olduqda bir neçə dəqiqə davam etdirilir.
 • Kalium persülfat onu qələvi məhlulda oksidləşdirir, turşularla qaynayan məhsul, hidrokiiron karboksilik turşu verir (Alman Patenti 81,297).
 • Kostik potasın qaynar məhlulu onu ammonyak və süksin turşusuna hidroliz edir.
 • Tünd göy rəngli bir maye əmələ gəlir və qarışıqdan qaynayan ilk qaz hissələri azot trioksid tərkibində olduqca sıx uyğun gəlir.

Boil Simple Past  Tense Fel Çəkimi

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

2 nd form of Verb

I boiled

you boiled

he boiled

we boiled

you boiled

they boiled

 1. The iron and aluminium precipitates are filtered off, and the filtrate boiled, when a basic beryllium hydroxide containing a little ferric oxide is precipitated.
 2. In northern Russia and in Siberia sea water is concentrated by freezing, the ice which separates containing little salt; the brine is then boiled down when an impure sea salt is deposited.
 3. The boiled salts, the crystals of which are small, are formed in a medium constantly agitated by boiling.
 4. On the other hand, cereal or vegetable diet calls for a supplement of salt, and so does boiled meat.
 5. For the extraction of the metal from chamber mud, the latter is boiled with water, which extracts the thallium as the sulphate.
 • Dəmir və alüminium çöküntüləri bir az dəmir oksidi olan əsas berilyum hidroksid çökdükdə süzülür və süzüntü qaynadılır.
 • Şimali Rusiyada və Sibirdə dəniz suyu dondurma ilə cəmlənmişdir; az duz olan bir-birindən ayrılan buz; daha sonra murdar dəniz duzu töküldükdə duzlu su qaynadılır.
 • Kristalları kiçik olan qaynadılmış duzlar daim qaynayıb qarışan bir mühitdə əmələ gəlir.
 • Digər tərəfdən, dənli və ya tərəvəzli pəhriz əlavə duz tələb edir və qaynadılmış ət də.
 • Metal palatasından palçıq çıxarmaq üçün, sonuncusu talliumu sulfat kimi çıxaran su ilə qaynadılır.

Boil Past Progressive  Tense Fel Çəkimi

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

was/ were + 1 st form of Verb + ing

I was boiling

you were boiling

he was boiling

we were boiling

you were boiling

they were boiling

 1. It is a thick yellowish oil boiling between 242° C. and 250° C. It condenses with acetone in the presence of caustic soda to a quinoline.
 2. This change is seen in the transformation of the ” white ” of an egg on boiling.
 3. Boiling with dilute mineral acids, or baryta water, decomposes albumins into carbon dioxide, ammonia and fatty aminoand other acids.
 4. The globulins are insoluble in water and in dilute acids, but soluble in alkalies and in neutral salt solutions; these solutions are coagulated on boiling.
 5. ” Glyco-proteids ” differ from nucleo-proteids in containing a carbohydrate radical, which is liberated only by boiling with mineral acids or alkalies.
 • 242 ° C ilə 250 ° C arasında qaynayan qalın sarımtıl yağdır, kostik soda iştirakı ilə asetonla xinolinə yoğunlaşır.
 • Bu dəyişiklik bir yumurtanın “ağının” qaynama üzərinə çevrilməsində görülür.
 • Seyreltilmiş mineral turşularla və ya baryta suyuyla qaynadarkən albüminləri karbon dioksid, ammonyak və yağlı amino və digər turşulara ayırır.
 • Globulinlər suda və seyreltilmiş turşularda həll olunmur, lakin qələvilərdə və neytral duz məhlullarında həll olunur; bu məhlullar qaynadanda laxtalanır.
 • “Gliko-proteidlər” nükleo-proteidlərdən yalnız mineral turşuları və ya qələvi maddələrlə qaynadılaraq ayrılan bir karbohidrat radikalının tərkibindədir.

Boil Past Perfect Tense Fel Çəkimi

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir:

subject + had + past participle = past perfect tense.

I had boiled

you had boiled

he had boiled

we had boiled

you had boiled

they had boiled

 1. When boiled with caustic soda it isomerizes to a mixture of the A 2.4 and A 2 ‘° dihydrophthalic acids.
 2. Their anger at the insult of being at the receiving end of such shabby treatment boiled over on the third day of the Conference.
 3. Click Here to go to Sherbet Fountains Sherbet Fruits Sherbet Fruits – hard boiled fruit sweets with a fizzy sherbet center.
 4. The attempt to dehumanize proletarians produced a simmering anger which sometimes boiled over into social unrest.
 5. Anthony and Craig’s stormy relationship later boiled over again in the garden after Craig unsuccessfully tried to smooth things over.
 • Kostik soda ilə qaynadanda A 2.4 və A 2 ‘Ã ‚° dihidrofital turşularının qarışığına qədər izomerləşir.
 • Konfransın üçüncü günündə bu cür köhnəlmiş müalicənin qəbuledici tərəfində olma təhqirinə hirsləri qaynandı.
 • Şerbet Fəvvarələrinə getmək üçün Buraya vurun Şerbet Meyvələri Şerbet Meyvələri – qazlı şərbət mərkəzli bərk qaynadılmış meyvə şirniyyatları.
 • Proletarları insanlıqdan çıxarmaq cəhdi bəzən sosial iğtişaşlara qaynayan qaynayan bir qəzəb yaratdı.
 • Anthony və Craig’in fırtınalı münasibətləri, Craigin uğursuz bir şəkildə işləri düzəltməyə çalışmasından sonra bağçada yenidən qaynadı.

Boil Past Perfect Progressive Tense Fel Çəkimi

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

had + 3 rd form of Verb

I had been boiling

you had been boiling

he had been boiling

we had been boiling

you had been boiling

they had been boiling

 1. When caoutchouc is heated slightly above the temperature of boiling water it becomes softer and loses much of its elasticity, which, however, it recoveres on cooling.
 2. Sometimes the excess is partially removed by boiling the finished goods with a solution of caustic soda, or some other solvent of sulphur.
 3. Klaproth in the mineral honeystone, which is the aluminium salt of the acid, The acid may be prepared by warming honeystone with ammonium carbonate, boiling off the excess of the ammonium salt and adding ammonia to the solution.
 4. Boiling concentrated sulphuric acid converts lead into sulphate, with evolution of sulphur dioxide.
 5. It crystallizes in glistening rhombohedra, melting at 70°-80° C., and boiling at Ioo° C. It is completely resolved into its components when warmed with dilute acids.
 • Kauçuk qaynar suyun temperaturundan biraz yuxarı qızdırıldıqda daha yumşaq olur və elastikliyini itirir, lakin soyuduqdan sonra bərpa olunur.
 • Bəzən artıq məhsullar kostik soda və ya başqa bir kükürd solventli bir həll yolu ilə qaynadılmaqla qismən çıxarılır.
 • Turşunun alüminium duzu olan mineral bal daşındakı klaprot, turşu bal daşı ammonium karbonatla istilənərək, ammonium duzunun artıq hissəsini qaynadaraq həllinə ammonyak əlavə edərək hazırlana bilər.
 • Qaynadılmış konsentrat kükürd turşusu kükürd dioksidin təkamülü ilə qurğuşunu sulfata çevirir.
 • Parıldayan rombohedrada kristallaşır, 70 ° -80 ° C-də əriyir və Ioo ° C-də qaynayır, seyreltilmiş turşularla isidildikdə tamamilə tərkib hissələrinə daxil olur.

Boil Simple Future  Tense Fel Çəkimi

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

shall/ will + 1st form of Verb

I will boil

you will boil

he will boil

we will boil

you will boil

they will boil

 1. It crystallizes in prisms which melt at 36° C. and boil at 201 0.8 C. It is soluble in water, and the aqueous solution gives a blue coloration with ferric chloride.
 2. It crystallizes in white plates, which melt at 45° C. and boil at 302° C. It is almost insoluble in water, but readily volatilizes in steam.
 3. In the old days there was a hand pump in the kitchen and no hot water you didn’t boil yourself.
 4. It crystallizes in octahedra which melt at 120.5° C. and boil at 290° C. Its vapour burns with a red flame.
 5. After this treatment, the mixture is run into lead-lined vats and treated with sulphuric acid, steam is blown through the mixture in order to bring it to the boil, and the anthracene is rapidly oxidized to anthraquinone.
 • 36 ° C-də əriyən və 201 0.8 C-də qaynayan prizmalarda kristallaşır, suda həll olunur və sulu məhlul dəmir xlorid ilə mavi rəng verir.
 • 45 ° C-də əriyən və 302 ° C-də qaynayan ağ lövhələrdə kristallaşır, demək olar ki, suda həll olunmur, lakin buxarda asanlıqla uçur.
 • Köhnə günlərdə mətbəxdə bir əl nasosu var idi və özünüzü qaynatmadığınız isti su yox idi.
 • 120,5 ° C-də əriyən və 290 ° C-də qaynayan oktadrada kristallaşır, buxarı qırmızı alovla yanır.
 • Bu müalicədən sonra qarışıq qurğuşun astarlı çənlərə tökülür və kükürd turşusu ilə işlənir, qaynağa gətirmək üçün qarışıqdan buxar üfürülür və antrasen sürətlə antrakinona oksidləşir.

Boil Future Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1st form of Verb + ing

I will be boiling

you will be boiling

he will be boiling

we will be boiling

you will be boiling

they will be boiling

 1. Salicylic aldehyde (ortho-hydroxybenzaldehyde), HO(I)� C 6 H 4 �CHO(2), an aromatic oxyaldehyde, is a colourless liquid of boiling point 196° C. and specific gravity.
 2. The residue is washed, extracted by dilute hydrochloric acid, and again well washed with boiling water.
 3. These limits may be set down as from a little above the freezing point of water to a little below the boiling point.
 4. Stannic bromide, SnBr 4, is a white crystalline mass, melting at 33° and boiling at 201°, obtained by the combination of tin and bromine, preferably in carbon bisulphide solution.
 5. The solutions are oxidized, precipitated with ammonia, the precipitate dissolved in hydrochloric acid, and re-thrown down by boiling with sodium sulphate.
 • Bir aromatik oksialdehid olan salisilik aldehid (orto-hidroksibenzaldehid), HO (I) � C 6 H 4 �CHO (2), qaynama nöqtəsi 196 ° C və xüsusi çəkisi olan rəngsiz bir mayedir.
 • Qalıq yuyulur, seyreltilmiş xlorid turşusu ilə çıxarılır və yenidən qaynar su ilə yaxşı yuyulur.
 • Bu hədlər suyun donma nöqtəsindən bir az yuxarıdan qaynama nöqtəsindən bir az aşağıya kimi müəyyən edilə bilər.
 • Stannic bromür, SnBr 4, tercihen karbon bisulfid həllində qalay və bromun birləşməsi ilə əldə edilən 33 ° -də əriyən və 201 ° -də qaynayan ağ kristal kütləsidir.
 • Solüsyonlar oksidləşir, ammonyakla çökdürülür, çöküntü xlorid turşusunda həll olunur və sodyum sulfat ilə qaynadaraq yenidən aşağı atılır.

Boil Future Perfect Tense Fel Çəkimi

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

shall/ will have + 3 rd of Verb

I will have boiled

you will have boiled

he will have boiled

we will have boiled

you will have boiled

they will have boiled

 1. The mixed chlorides are boiled down to dryness with sulphuric acid to convert them into sulphates, which are then separated by boiling water, which dissolves only the thallium salt.
 2. The turtle is also found, the carapace being exported as tortoiseshell, the animal being gently roasted or boiled alive over a slow fire to facilitate the separation of the shell from the flesh.
 3. The sulphate is subsequently boiled with water, when a basic sulphate is precipitated.
 4. Boiled linseed-oil is employed as a non-corrosive coating preceding the application of the lead and iron oxide paints.
 5. If it is boiled down without further purification, the resulting soda-ash is not of the first quality, but it is sufficiently pure for many purposes.
 • Qarışıq xloridlər sulfata çevrilmək üçün kükürd turşusu ilə quruyana qədər qaynadılır və daha sonra yalnız tallium duzunu həll edən qaynar su ilə ayrılır.
 • Tısbağa da tapılır, karapace tısbağa qabığı kimi ixrac edilir, heyvan yavaş-yavaş qovrulur və ya qabığın ətdən ayrılmasını asanlaşdırmaq üçün yavaş bir atəş üzərində diri-diri qaynadılır.
 • Əsas sulfat çökdükdə, sulfat sonradan su ilə qaynadılır.
 • Qaynadılmış kətan yağı, qurğuşun və dəmir oksid boyalarının tətbiqindən əvvəl korroziyaya qarşı olmayan bir örtük kimi istifadə olunur.
 • Daha çox təmizlənmədən qaynadılırsa, yaranan soda külü birinci keyfiyyətdə deyil, lakin bir çox məqsəd üçün kifayət qədər təmizdir.

Boil Future Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I will have been boiling

you will have been boiling

he will have been boiling

we will have been boiling

you will have been boiling

they will have been boiling

 1. When boiling water is poured into a glass vessel, the vessel frequently breaks, on account of the unequal expansion of the inner and outer layers.
 2. The former is completely decomposed when fused with caustic potash and the latter by a prolonged boiling with nitric acid.
 3. When heated with ammonia it yields guanidine, and on boiling with alcoholic potash it yields potassium carbonate.
 4. Mercury, within XVIII.7 a a certain range of temperatures situated close to its boiling point, combines slowly with oxygen into the red oxide, which, however, breaks up again at higher temperatures.
 5. It reduces ammoniacal silver solutions in the cold, and alkaline copper solutions on boiling.
 • Bir şüşə qaba qaynar su töküldükdə, daxili və xarici təbəqələrin qeyri-bərabər genişlənməsi səbəbindən qab tez-tez qırılır.
 • Birincisi, kostikli kaliumla əridildikdə, ikincisi isə azot turşusu ilə uzun müddət qaynadılmaqla tamamilə parçalanır.
 • Ammonyakla qızdırıldıqda guanidin verir və alkoqollu potas ilə qaynadanda kalium karbonat verir.
 • Merkür, XVIII.7 içərisində qaynama nöqtəsinə yaxın olan müəyyən bir temperatur aralığında oksigenlə yavaş-yavaş qırmızı oksidə birləşir və daha yüksək temperaturda yenidən parçalanır.
 • Soyuqda ammonyakal gümüş məhlullarını, qaynadanda isə qələvi mis məhlullarını azaldır.

İngilis Dilində Boil Felinin İkinci Və Üçüncü Hal Test Nümunələr

 1. When heated with ammonia it yields guanidine, and on …………………………. with alcoholic potash it yields potassium carbonate.

  a) boil
  b) boiling
  c) boiled

 2. Mercury, within XVIII.7 a a certain range of temperatures situated close to its …………………………. point, combines slowly with oxygen into the red oxide, which, however, breaks up again at higher temperatures.

  a) boil
  b) boiling
  c) boiled

 3. It reduces ammoniacal silver solutions in the cold, and alkaline copper solutions on …………………………. .

  a) boil
  b) boiling
  c) boiled

 4. The mixed chlorides are boiled down to dryness with sulphuric acid to convert them into sulphates, which are then separated by …………………………. water, which dissolves only the thallium salt.

  a) boil
  b) boiling
  c) boiled

 5. The turtle is also found, the carapace being exported as tortoiseshell, the animal being gently roasted or …………………………. alive over a slow fire to facilitate the separation of the shell from the flesh.

  a) boil
  b) boiling
  c) boiled

 6. Click Here to go to Sherbet Fountains Sherbet Fruits Sherbet Fruits – hard …………………………. fruit sweets with a fizzy sherbet center.

  a) boil
  b) boiling
  c) boiled

 7. The attempt to dehumanize proletarians produced a simmering anger which sometimes …………………………. over into social unrest.

  a) boil
  b) boiling
  c) boiled

 8. Anthony and Craig’s stormy relationship later …………………………. over again in the garden after Craig unsuccessfully tried to smooth things over.

  a) boil
  b) boiling
  c) boiled

 9. Potassium persulphate oxidizes it in alkaline solution, the product on …………………………. with acids giving hydroquiirone carboxylic acid (German Patent 81,297).

  a) boil
  b) boiling
  c) boiled

 10. A …………………………. solution of caustic potash hydrolyses it to ammonia and succinic acid.

  a) boil
  b) boiling
  c) boiled

İngilis Dilində Boil Felinin İkinci Və Üçüncü Hal Test Nümunələri PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatında olan Boil İkinci ve Ucuncu Halına klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Sahil Dadashov

İngilis dili üzrə təlimçi. Sakarya Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam bölümü tələbəsiyəm.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.