Brush Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Nümunə Cümlələr


brush feli ikinci və üçüncü halı

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

📌 İngilis dili qrammatikası öyrənənlər üçün çətindir. Bu tapşırıqlar hər bir tələbə üçün fərqli olsa da, əksər şagirdlərin ümumi problemləri var. Digər tərəfdən, təhsil mərkəzləri bu ümumi problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün bu mövzularla bağlı daha ətraflı məlumatları tələbələrlə bölüşürlər. İngilis dilinin tələbələr üçün aktuallaşan mövzularından biri də fellərdir. Bəs niyə məhhz fellər?

📌 Ana dilimizdə öyrəndiyimiz nitq hissələri İngilis dilindəki bir sıra fərqlərlə əvəz edilə bilər. Bu gün mövzumuz nitq hissələrindəki fellər olacaqdır. Zamanlar, fellərin zamanla istifadəsi, qaydasız və qaydasız fellər və s. Bu təfərrüatları aradan qaldırmaq üçün felin mövzusu tələbəyə mümkün qədər ətraflı izah edilməlidir. Bu problemi həll etmək üçün sizin üçün hər gün aktiv istifadə olunan felləri seçib fellərin şərtlərinə və zamanlarına uyğun izah edəcəyik.

📌 Bugünkü bloq postumuzda “brush” – yəni, – “fırçalamaq, daramaq, tumarlamaq, birinə hirslənmək” felinin 2-ci və 3-cü hallarını təhlil edəcəyik və zaman və mənsubiyyətə görə tabe olduğu qaydalara nəzər salacağıq.

“Brush” feli:

 1. tərcüməsi: fırçalamaq, daramaq, tumarlamaq, birinə hirslənmək
 2. növü: qaydalı feldir.
 3. sözün kökü: 1-ci haldadır.

💇 Brush Felinin İkinci Halı Necə Yazılır?

Brush felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və “brushed” şəklində yazılır. Past Tense cümlələr üçün istifadə olunur.

💇 Brush Felinin İkinci Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • He brushed away the tears with his sleeve. – Qolu ilə göz yaşlarını təmizlədi.
 • He brushed the coat over. – Paltonu fırçaladı.
 • She brushed the loose dirt off her coat. – Paltarındakı boş kiri təmizlədi.
 • She touched up her lipstick and brushed her hair. – Dodaq boyasına toxundu və saçlarını daradı.
 • She brushed aside the tears with his sleeve. – Qolu ilə göz yaşlarını kənara çəkdi.

💇 Brush Felinin Üçüncü Halı Necə Yazılır?

Brush felinin üçüncü halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və “brushed” şəklində yazılır. Past Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur.

💇 Brush Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • He had brushed the crumbs from his desk top into his wastebasket. – Masasının üstündəki qırıntıları zibil səbətinə fırçaladı.
 • Death had brushed Dustin’s cheek twice, threatening to take him first by fire and secondly by a bomb. – Ölüm Dustinin yanağını iki dəfə fırçaladı, əvvəlcə odla, ikincisi bomba ilə götürəcəyini söylədi.
 • A jogger who had brushed aside two evangelists from a religious cult had been pushed to the ground grazing his knee. – Dini kultdan olan iki müjdəçini kənara atan bir qaçışçı dizini otararaq yerə yıxıldı.
 • I leant back and looked at the seat of my trousers, checking that I had brushed off the mud. – Arxaya əyilib palçıqdan təmizlədiyimi yoxlayaraq şalvarımın oturacağına baxdım.
 • Brushed a tooth, oral cavity cleanness, not only the feeling is comfortable, maintain goluptious antrum sanitation, because had brushed a tooth to have a thing no longer, you still are met. – Bir diş fırçaladı, ağız boşluğunun təmizliyi, yalnız duyğu rahat deyil, qarışıq antrum sanitariya vəziyyətini qoruyun, çünki artıq bir şeyə sahib olmamaq üçün bir diş fırçaladıq, hələ də qarşılandınız.

💇 Brush Felinin Past Tense ilə Qrammatik Düsturu

Brush feli Past Tense ilə özünə məxsus qrammatik qaydaya tabedir. Belə ki, brush felinin ikinci halı Past Tense üçün istifadə olunsa da, felin üçüncü halı Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur. Past Tense üçün olan cümlə quruluş qaydası isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – brushed) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

💇 Brush Feli Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Fərqlilikləri

Brush felinin ingilis dilində zamanlara və mənsubiyyətə görə cümlədə istifadə olunma qaydalarına baxmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlara nəzər yetirməyinizdə fayda var. Çünki, orada hər bir zaman və mənsubiyyətə görə reach felinin istifadə olunma qaydası verilmişdir.

🦷 Brush Felinin Simple Present Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

I / MənI brush children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayıram.
You / Sən, SizYou brush children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırsınız.
We / BizWe brush children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırıq.
They / OnlarThey brush children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırlar.
He / O (kişi)He brushes children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayır.
She / O (qadın)She brushes children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayır.
It / O (digər)It brushes children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayır.

Sual cümləsi ilə:

 • Do I brush children’s teeth before bed? – Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayıram?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • The children’s teeth is brushed by me before bed. – Uşaqların dişləri mənim tərəfimdən yatmazdan əvvəl fırçalanır.

🦷 Brush Felinin Present Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

I / MənI have brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçaladım.
You / Sən, SizYou have brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçaladınız.
We / BizWe have brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini təmizlədik.
They / OnlarThey have brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçaladılar.
He / O (kişi)He has brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçaladı.
She / O (qadın)She has brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçaladı.
It / O (digər)It has brushed children’s teeth before bed.Yataqdan əvvəl uşaqların dişlərini fırçaladı.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I brushed children’s teeth before bed? – Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamışam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • The children’s teeth have been brushed by me before bed. – Uşaqların dişləri mənim tərəfimdən yatmazdan əvvəl fırçalanıb.

🦷 Brush Feli Present Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

I / MənI am brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayıram.
You / Sən, SizYou are brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırsınız.
We / BizWe are brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırıq.
They / OnlarThey are brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırlar.
He / O (kişi)He is brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayır.
She / O (qadın)She is brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayır.
It / O (digər)It is brushing children’s teeth before bed.Yataqdan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamaqdır.

Sual cümləsi ilə:

 • Am I brushing children’s teeth before bed? – Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayıram?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • The children’s teeth is being brushed by me before bed. – Uşaqların dişləri mənim tərəfimdən yatmazdan əvvəl fırçalanır.

🦷 Brush Feli Present Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now – mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur.

I / MənI have been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayıram.
You / Sən, SizYou have been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırsınız.
We / BizWe have been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırıq.
They / OnlarThey have been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırlar.
He / O (kişi)He has been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayır.
She / O (qadın)She has been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayır.
It / O (digər)It has been brushing children’s teeth before bed.Yataqdan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamaqdır.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been brushing children’s teeth before bed? – Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayıram?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • The children’s teeth have been being brushed by me before bed. – Uşaqların dişləri mənim tərəfimdən yatmazdan əvvəl fırçalanır.

🦷 Brush Felinin Simple Past Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il).

I / MənI brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçaladım.
You / Sən, SizYou brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçaladınız.
We / BizWe brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçaladıq.
They / OnlarThey brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçaladılar.
He / O (kişi)He brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçaladı.
She / O (qadın)She brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçaladı.
It / O (digər)It brushed children’s teeth before bed.Yataqdan əvvəl uşaqların dişlərini fırçaladı.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I brush children’s teeth before bed? – Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçaladım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • The children’s teeth were brushed by me before bed. – Uşaqların dişləri mənim tərəfimdən yatmazdan əvvəl fırçalandı.

🦷 Brush Felinin Past Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

I / MənI was brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırdım.
You / Sən, SizYou were brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırdınız.
We / BizWe were brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırdıq.
They / OnlarThey were brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırdılar.
He / O (kişi)He was brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırdı.
She / O (qadın)She was brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırdı.
It / O (digər)It was brushing children’s teeth before bed.Yataqdan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Was I brushing children’s teeth before bed? – Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • The children’s teeth were being brushed by me before bed. – Uşaqların dişləri mənim tərəfimdən yatmazdan əvvəl fırçalanırdı.

🦷 Brush Felinin Past Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir.

I / MənI had brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamışam.
You / Sən, SizYou had brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamısınız.
We / BizWe had brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamışıq.
They / OnlarThey had brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamışlar.
He / O (kişi)He was brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayıb.
She / O (qadın)She had brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayıb.
It / O (digər)It had brushed children’s teeth before bed.Yataqdan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayıb.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I brushed children’s teeth before bed? – Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamışam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • The children’s teeth had been brushed by me before bed. – Uşaqların dişləri mənim tərəfimdən yatmazdan əvvəl fırçalanıb.

🦷 Brush Felinin Past Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

I / MənI had been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırmışam.
You / Sən, SizYou had been brushing children’s teeth before bed.Yatmazdan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırmışsınız.
We / BizWe had been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırmışıq.
They / OnlarThey had been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırmışlar.
He / O (kişi)He had been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırmış.
She / O (qadın)She had been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırmış.
It / O (digər)It had been brushing children’s teeth before bed.Yataqdan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırmış.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I been brushing children’s teeth before bed? – Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayırmışam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • The children’s teeth had been being brushed by me before bed. – Uşaqların dişləri mənim tərəfimdən yatmazdan əvvəl fırçalanırmış.

🦷 Brush Felinin Simple Future Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

I / MənI will brush children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayacağam.
You / Sən, SizYou will brush children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayacaqsınız.
We / BizWe will brush children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayacağıq.
They / OnlarThey will brush children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayacaqlar.
He / O (kişi)He will brush children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayacaq.
She / O (qadın)She will brush children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayacaq.
It / O (digər)It will brush children’s teeth before bed.Yataqdan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I brush children’s teeth before bed? – Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • The children’s teeth will be brushed by me before bed. – Uşaqların dişləri mənim tərəfimdən yatmazdan əvvəl fırçalanacaq.

🦷 Brush Felinin Future Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

I / MənI will be brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayacağam.
You / Sən, SizYou will be brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayacaqsınız.
We / BizWe will be brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayacağıq.
They / OnlarThey will be brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayacaqlar.
He / O (kişi)He will be brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayacaq.
She / O (qadın)She will be brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayacaq.
It / O (digər)It will be brushing children’s teeth before bed.Yataqdan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I be brushing children’s teeth before bed? – Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalayacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • The children’s teeth will be being brushed by me before bed. – Uşaqların dişləri mənim tərəfimdən yatmazdan əvvəl fırçalanacaq.

🦷 Brush Felinin Future Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

I / MənI will have brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamış olacağam.
You / Sən, SizYou will have brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamış olacaqsan.
We / BizWe will have brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamış olacağıq.
They / OnlarThey will have brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamış olacaqlar.
He / O (kişi)He will have brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamış olacaq.
She / O (qadın)She will have brushed children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamış olacaq.
It / O (digər)It will have brushed children’s teeth before bed.Yataqdan əvvəl uşaqların dişləri fırçalamış olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have brushed children’s teeth before bed? – Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamış olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • The children’s teeth will have been brushed by me before bed. – Uşaqların dişləri mənim tərəfimdən yatmazdan əvvəl fırçalanmış olacaq.

🦷 Brush Felinin Future Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I / MənI will have been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamış olacağam.
You / Sən, SizYou will have been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamış olacaqsan.
We / BizWe will have been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamış olacağıq.
They / OnlarThey will have been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamış olacaqlar.
He / O (kişi)He will have been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamış olacaq.
She / O (qadın)She will have been brushing children’s teeth before bed.Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamış olacaq.
It / O (digər)It will have been brushing children’s teeth before bed.Yataqdan əvvəl uşaqların dişləri fırçalamış olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have been brushed children’s teeth before bed? – Yatmadan əvvəl uşaqların dişlərini fırçalamış olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • The children’s teeth will have been being brushed by me before bed. – Uşaqların dişləri mənim tərəfimdən yatmazdan əvvəl fırçalanmış olacaq.

💇 Brush Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Testlər

Brush felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını praktik etmək üçün aşağıdaki kiçik testdən yararlana bilərsiniz.

1. He dipped the ___ into the paint bucket.

2. Have you ___ your teeth?

3. I ___ my teeth twice a day.

4. My father would burst into the kitchen, ___ past my mother.

5. ___ the pastry with a little melted butter.

6. She ___ against me in a rude way.

7. He ___ the whole business away.

8. The mayor hurried into his office, ___ off the reporters.

9. She caught his likeness with a few bold ___ strokes.

10. I ___ up against the door, and some of the wet paint came off onto my coat.

11. What you need to do is just to give your suit a quick ___ .

12. Brian splashed water on his face, then ___ his teeth.

13. ___ the enemy away, we swept into the next town.

14. He finished off the painting with a few deft strokes of the ___ .

15. ___ the enemy aside, we swept into the next town.

16. The painter ___ over the canvas to bring out a more vivid effect.

17. She put on her lipstick and ___ her hair.

18. He tries to hide his bald patch by ___ his hair across it.

19. The leaves ___ her cheek.

20. It is necessary to remove plaque by ___ one’s teeth.

Cavablar: 1. brush, 2. brushed, 3. brush, 4. brushing, 5. brush, 6. brushed, 7. brushed, 8. brushing, 9. brush, 10. brushed, 11. brush, 12. brushed, 13. brushing, 14. brush, 15. brushing, 16. brushed, 17. brushed, 18. brushing, 19. brushed, 20. brushing

💇 Brush Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Çalışmalar PDF

Brush felinin ikinci və üçüncü halı üçün yuxarıdaki çalışmalar sizə kifayət etmədisə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı çalışmaları həll edə bilərsiniz. Qovluğa keçid etmək üçün aşağıdaki yazıya klikləyə bilərsiniz.

Klikləyin: Brush Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.