Choose Felinin 2-ci və 3-cü Halı


choose feli ikinci və üçüncü halı

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

✨ Bir çox insanlar ingilis dilini öyrənməyə yüksək motivasiya və həvəslə başlasa belə, ingilis dili qrammatikasında rastlaşdıqları çətinliklərə görə enerjilərini itirə bilirlər. Tələbələr üçün ingilis dili qrammatikasında çətinlik yaradacaq mövzulardan biri də fellərdir. Bəs, fel mövzusu tələbələrə necə çətinlik yarada bilər? İngilis dilində bildiyiniz kimi fellər hallarına görə fərqlilik göstərir. Bu hallar isə, qaydalı və qaydasız fellər olaraq siyahılara ayrılır. Yəni, tələbələr ingilis dili qrammatikasında felləri öyrənərkən qaydalı və qaydasız fellərin ikinci və üçüncü hallarını əzbərləməkdə çətinlik çəkirlər. Bəli, əzbərləmək. Çünki, xüsusilə, qaydasız fellərin ikinci və üçüncü hallarda dəyişilməsi ilə bağlı müvafiq qayda yoxdur. Səbəbsiz yerə kökündən dəyişimə uğradığı üçün tələbələrə bu felləri əzbərləməkdən başqa çarə qalmır.

✨ Tələbələrin gözünü qorxutmadan qaydasız felləri ən asan şəkildə bu bloq yazısında öyrətməyə çalışacayıq. Çünki, bu günki bloq yazımızda qaydasız fellərdən biri olan “bend” kəliməsindən bəhs edəcəyik. Bend felinin ikinci və üçüncü halında dəyişimə uğramasını və cümlələrdə istifadə qaydalarını sizlərlə birlikdə təsnif edəcəyik. Əgər, buradaki izah formatına uyğun şəkildə öyrənsəniz, qaydasız fellərin istifadəsində çətinlik çəkməyəcəyinizə zəmanət verə bilərik.

✨ Qaydasız fellər siyahısına daxil olan “choose” – yəni, “seçmək” felinin ikinci və üçüncü hallarını və istifadə qaydalarını sizə təqdim edirik.

🔍 Choose Felinin İkinci Halı

Choose felinin ikinci halı “chose”-dur. Simple Past Tense (Sadə Keçmiş Zaman) üçün istifadə olunur.

💡 Choose Felinin İkinci Halı ilə Nümunə Cümlələr

She chose an academic career.O, akademik karyera seçdi.
We chose a new cooker from the gas showroom.Qaz salonundan yeni bir ocaq seçdik.
Jim chose Mary for his wife.Jim həyat yoldaşı üçün Məryəmi seçdi.
I chose a book from the bookcase.Kitab şkafından bir kitab seçdim.
We chose to go by train.Qatarla getməyi seçdik.

🔍 Choose Felinin Üçüncü Halı

Choose felinin üçüncü halı “chosen”-dir. Past Participle və Passive Voice cümlələrində istifadə olunur.

💡 Choose Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunə Cümlələr

Who’s been chosen, do you know?Kim seçildi, bilirsinizmi?
I think we’ve chosen the right person to lead the expedition.Düşünürəm ki, ekspedisiyaya rəhbərlik edəcək doğru şəxsi seçmişik.
The England manager has chosen his dream team for the World Cup.İngiltərə meneceri dünya çempionatı üçün xəyal etdiyi komandanı seçdi.
She was chosen for the job on the basis of her qualifications and ideas.O, işə vərdişləri və fikirləri əsasında seçilib.
A site has been chosen for the new school.Yeni məktəb üçün yer seçilib.

🔍 Choose Felinin Past Tense ilə İstifadəsi

Choose felini Past Tense cümələlərində istifadə edərkən felin ikinci və üçüncü hallarını seçməlisiniz. Choose felinin ikinci halı Simple Past üçün istifadə edilir. Choose felinin üçüncü halı Past Participle (Perfect Tense) cümlələri üçün istifadə olunur. Məsələn:

Past Simple:We have chosen to define the scope of our study quite broadly.Tədqiqatımızın əhatə dairəsini kifayət qədər ətraflı müəyyən etməyi seçdik.
Past Participle (Perfect Tense):I chose a spot well away from the road.Yoldan xeyli aralıda bir yer seçdim.

🔍 Choose Felinin Zamana və Mənsubiyyətə Görə Təsnif Edilməsi

Choose felinin birinci, ikinci və üçüncü hallarını istifadə edərkən cümlədə işlədilən zamana və mənsubiyyətə diqqət etməlisiniz. Choose felinin hər bir zaman və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını aşağıdaki nümunələrlə sıraladıq.

🔍 Choose Felinin Present Simple və Mənsubiyyətlərə Görə İstifadəsi

Choose felinin zamanlara və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını öyrənmək üçün aşağıdaki nümunələrə nəzər yetirə bilərsiniz.

💡 Choose Feli – Present Simple və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

MənI choose them for the competition all the time.Onları hər zaman yarışma üçün seçirəm.
Sən / SizYou choose them for the competition all the time.Onları hər zaman rəqabət üçün seçirsiniz.
BizWe choose them for the competition all the time.Onları hər zaman müsabiqə üçün seçirik.
OnlarThey choose them for the competition all the time.Onları hər zaman rəqabət üçün onları seçirlər.
O (kişi)He choose them for the competition all the time.Onları hər zaman müsabiqə üçün seçir.
O (qadın)She choose them for the competition all the time.Onları hər zaman müsabiqə üçün seçir.
O (digər)It choose them for the competition all the time.Hər zaman rəqabət üçün onları seçir.

Sual cümləsi ilə:

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Do I choose to go to school by bus?Mən məktəbə avtobusla getməyi seçirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə ilə

Active Voice (Məlum Növ)The company choose the most expensive project everytime.Şirkət hər zaman ən bahalı layihəni seçir.
Passive Voice (Məçhul Növ)The most expensive project is chosen by the company everytime.Ən bahalı layihə hər zaman şirkət tərəfindən seçilir.

💡 Choose Feli – Past Simple və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

MənI chose them for the competition.Onları hər zaman yarışma üçün seçdim.
Sən / SizYou chose them for the competition.Onları hər zaman rəqabət üçün seçdin.
BizWe chose them for the competition.Onları hər zaman müsabiqə üçün seçdik.
OnlarThey chose them for the competition.Onları hər zaman rəqabət üçün onları seçdilər.
O (kişi)He chose them for the competition.Onları hər zaman müsabiqə üçün seçdi.
O (qadın)She chose them for the competition.Onları hər zaman müsabiqə üçün seçdi.
O (digər)It chose them for the competition.Hər zaman rəqabət üçün onları seçdi.

Sual cümləsi ilə:

Did I choose to go to school by bus?Mən məktəbə avtobusla getməyi seçdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

Active Voice (Məlum Növ)The company chose the most expensive project.Şirkət hər zaman ən bahalı layihəni seçdi.
Passive Voice (Məçhul Növ)The most expensive project was chosen by the company.Ən bahalı layihə hər zaman şirkət tərəfindən seçildi.

💡 Choose Feli – Present Perfect və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

MənI have chosen them for the competition.Onları hər zaman yarışma üçün seçmişəm.
Sən / SizYou have chosen them for the competition.Onları hər zaman rəqabət üçün seçibsən.
BizWe have chosen them for the competition.Onları hər zaman müsabiqə üçün seçmişik.
OnlarThey have chosen them for the competition.Onları hər zaman rəqabət üçün onları seçiblər.
O (kişi)He has chosen them for the competition.Onları hər zaman müsabiqə üçün seçib.
O (qadın)She has chosen them for the competition.Onları hər zaman müsabiqə üçün seçib.
O (digər)It has chosen them for the competition.Hər zaman rəqabət üçün onları seçib.

Sual cümləsi ilə:

Have I chosen to go to school by bus?Mən məktəbə avtobusla getməyi seçmişəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

Active Voice (Məlum Növ)The company have chosen the most expensive project.Şirkət hər zaman ən bahalı layihəni seçib.
Passive Voice (Məçhul Növ)The most expensive project have been chosen by the company.Ən bahalı layihə hər zaman şirkət tərəfindən seçilib.

💡 Choose Feli – Future Simple və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

MənI will choose them for the competition.Onları hər zaman yarışma üçün seçəcəyəm.
Sən / SizYou will choose them for the competition.Onları hər zaman rəqabət üçün seçəcəksən.
BizWe will choose them for the competition.Onları hər zaman müsabiqə üçün seçəcəyik.
OnlarThey will choose them for the competition.Onları hər zaman rəqabət üçün onları seçəcəklər.
O (kişi)He will choose them for the competition.Onları hər zaman müsabiqə üçün seçəcək.
O (qadın)She will choose them for the competition.Onları hər zaman müsabiqə üçün seçəcək.
O (digər)It will choose them for the competition.Hər zaman rəqabət üçün onları seçəcək.

Sual cümləsi ilə:

Will I choose to go to school by bus?Mən məktəbə avtobusla getməyi seçəcəyəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

Active Voice (Məlum Növ)The company will choose the most expensive project.Şirkət hər zaman ən bahalı layihəni seçəcək.
Passive Voice (Məçhul Növ)The most expensive project will be chosen by the company.Ən bahalı layihə hər zaman şirkət tərəfindən seçiləcək.

💡 Choose Feli – Future Perfect və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

MənI will have chosen them for the competition.Onları hər zaman yarışma üçün seçmiş olacağam.
Sən / SizYou will have chosen them for the competition.Onları hər zaman rəqabət üçün seçmiş olacaqsan.
BizWe will have chosen them for the competition.Onları hər zaman müsabiqə üçün seçmiş olacağıq.
OnlarThey will have chosen them for the competition.Onları hər zaman rəqabət üçün onları seçmiş olacaqlar.
O (kişi)He will have chosen them for the competition.Onları hər zaman müsabiqə üçün seçmiş olacaq.
O (qadın)She will have chosen them for the competition.Onları hər zaman müsabiqə üçün seçmiş olacaq.
O (digər)It will have chosen them for the competition.Hər zaman rəqabət üçün onları seçmiş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

Will have I chosen to go to school by bus?Mən məktəbə avtobusla getməyi seçmiş olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ):

Active Voice (Məlum Növ)The company will have chosen the most expensive project.Şirkət hər zaman ən bahalı layihəni seçmiş olacağam.
Passive Voice (Məçhul Növ)The most expensive project will have been chosen by the company.Ən bahalı layihə hər zaman şirkət tərəfindən seçilmiş olacaq.

🔍 Choose / Chose / Chosen Feli ilə Çalışmalar

Öyrəndiklərinizlə bağlı çalışmalar həll edərək aşağıdaki boşluq doldurmalar ilə kiçik sınaqdan keçə bilərsiniz.

1. I cannot ___ but wait.

2. I ___ chosen something more modern myself, but each to his own.

3. We ___ some curtains with a flower motif.

4. Voters ___e from a dizzying number of parties.

5. It was a bad time to ___ for confrontation.

6. I made a suggestion but they ___ to ignore it.

7. He ___ his words carefully.

8. The parent ___, topping up the value if they wish.

9. You can scarcely ___ better.

10. I hope you ___ a different path.

Cavablar: 1. choose, 2. have chosen, 3. chose, 4. will choose, 5. have chosen, 6. chose, 7. chose, 8. will choose, 9. have chosen, 10. will choose

🔍 Choose / Chose / Chosen Feli ilə Çalışmalar PDF

Yuxarıdaki boşluq doldurmalar kifayət etmirsə, sizin üçün choose felinin birinci, ikinci və üçüncü halı ilə zamana və mənsubiyyətinin təsnifinə görə çalışmalar hazırladıq. Aşağıdaki linkə klikləyərək PDF qovluğuna göz ata bilərsiniz.

Choose / Chose / Chosen Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.