Climb Felinin İkinci və Üçüncü Halı


climb felinin ikinci ucuncu hali

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

👂 İngilis dili qrammatikasının tələbələrə yaşatdığı bir sıra çətinliklər vardır. Bu çətinliklər hər bir tələbəyə görə dəyişiklik göstərsə də, çoxluq təşkil edən tələbələrin ortaq problemləri olur. Tədris mərkəzləri isə bu ortaq problemləri aradan qaldırmaq üçün həmin mövzulara daha detallı şəkildə vaxt ayıraraq məlumatları daha asan anlaşılacaq şəkildə tələbələrlə paylaşır. Tələbələr üçün aktual problem halına gələn ingilis dili mövzularından biri də fellərdir. Bəs, nə üçün fellər?

👂 Ana dilimizdə öyrəndiyimiz nitq hissələri ingilis dilində bir sıra fərqliliklərlə əvəzlənə bilər. Bu gün isə mövzumuz nitq hissələrindən fel olacaq. Zamanlar, fellərin zamanlara görə istifadə olunması, qaydalı və qaydasız fellər vs. Bu xırdalıqların üstəsindən gələ bilmək üçün fel mövzusu tələbələrə maksimal dərəcədə detallı şəkildə anladılmalıdır. Biz də bu problemi aradan qaldırmaq adına aktiv şəkildə gündəlik istifadə olunan fellərin sizlər üçün seçib onları fellərin halları, zamanlarına görə anladacayıq.

👂 Bu günün bloq yazısını “climb” – yəni, “dırmaşmaq, qalxmaq, çıxmaq, yüksəlmək” felinə ayıracayıq. “Climb” felinin 2-ci və 3-cü hallarını sizlərlə birlikdə analiz edəcək və ingilis dili zamanlarına görə “climb” kəliməsini təsnif edəcəyik.

Climb: tərcüməsi çatmaq, nail olmaq olan bu kəlimənin kökü sözün özüdür və felin birinci halındadır. Gəlin, ikinci və üçüncü halları üçün qaydalara nəzər salaq.

🌄 Climb Felinin İkinci Halı Necədir?

Reach felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi ilə düzəlir və “climbed” şəklində yazılır. Past Tense üçün istifadə olunur.

🌄 Climb Felinin İkinci Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • Together they climbed the dark stairs. – Birlikdə qaranlıq pilləkənlərə qalxdılar.
 • Tim climbed on to the garage roof. – Tim qarajın damına çıxdı.
 • The bus climbed steadily up the road. – Avtobus davamlı şəkildə yola qalxdı.
 • He climbed to the top of the hill. – Təpənin zirvəsinə qalxdı.
 • he boy climbed up the tree. – Oğlan ağaca dırmaşdı.

🌄 Climb Felinin Üçüncü Halı Necədir?

Climb felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi qəbul edir. “Climbed” şəklində yazılır. Perfect Tense-lər və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur.

🌄 Climb Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • He must have climbed out of his cot. – Yatağından çıxmış olmalıdır.
 • Millions of families have climbed a bracket or two. – Milyonlarla ailə bir-iki mötərizəyə qalxdı.
 • Prices have climbed sharply in recent months. – Son aylarda qiymətlər kəskin şəkildə artdı.
 • No one could have climbed that wall – it’s physically impossible. – Heç kim o divara dırmaşa bilməzdi – fiziki cəhətdən mümkün deyil.
 • Unemployment has climbed from two million to three million. – İşsizlik iki milyondan üç milyona yüksəldi.

🌄 Climb Felinin Past Tense ilə Qrammatik Düsturu

Climb feli Past Tense ilə özünə məxsus qrammatik qaydaya tabedir. Belə ki, climb felinin ikinci halı Past Tense üçün istifadə olunsa da, felin üçüncü halı Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur. Past Tense üçün olan cümlə quruluş qaydası isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – climbed) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

🌄 Climb Feli Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Fərqlilikləri

Climb felinin ingilis dilində zamanlara və mənsubiyyətə görə cümlədə istifadə olunma qaydalarına baxmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlara nəzər yetirməyinizdə fayda var. Çünki, orada hər bir zaman və mənsubiyyətə görə reach felinin istifadə olunma qaydası verilmişdir.

🚀 Climb Felinin Simple Present Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

I / MənI climb into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxıram.
You / SənYou climb into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxırsınız.
We / BizWe climb into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxırıq.
They / OnlarThey climb into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxırlar.
He / O (kişi)He climbs into a cab outside 72 Market Street.Bazar Caddesi 72-nin xaricindəki bir kabinəyə çıxır.
She / O (qadın)She climbs into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxır.
It / O (digər)It climbs into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxır.

Sual cümləsi ilə:

 • Do I climb into a cab outside 72 Market Street? – 72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxıram?

Climb felini Passive Voice (Məçhul Növ) ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🚀 Climb Felinin Present Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

I / MənI have climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxdım.
You / SənYou have climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxdınız.
We / BizWe have climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxdıq.
They / OnlarThey have climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxdılar.
He / O (kişi)He has climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə qalxdı.
She / O (qadın)She has climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə çıxdı.
It / O (digər)It has climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I climbed into a cab outside 72 Market Street? – 72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxdım?

Climb felini Passive Voice (Məçhul Növ) ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🚀 Climb Felinin Present Continuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

I / MənI am climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə dırmaşıram.
You / SənYou are climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə tırmanırsınız.
We / BizWe are climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxırıq.
They / OnlarThey are climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə dırmaşırlar.
He / O (kişi)He is climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə tırmanır.
She / O (qadın)She is climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə tırmanır.
It / O (digər)It is climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxır.

Sual cümləsi ilə:

 • Am I climbing into a cab outside 72 Market Street? – 72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxıram?

Climb felini Passive Voice (Məçhul Növ) ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🚀 Climb Felinin Present Perfect Continuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

I / MənI have been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə dırmaşdım.
You / SənYou have been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxırdınız.
We / BizWe have been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxırdıq.
They / OnlarThey have been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə dırmaşdılar.
He / O (kişi)He has been is climbing into a cab outside 72 Market Street.O, 72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxırdı.
She / O (qadın)She has been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə qalxırdı.
It / O (digər)It has been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxırdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been climbing into a cab outside 72 Market Street? – 72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxırdım?

Climb felini Passive Voice (Məçhul Növ) ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🚀 Climb Felinin Simple Past Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

I / MənI climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə dırmaşdım.
You / SənYou climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxırdınız.
We / BizWe climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxırdıq.
They / OnlarThey climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə dırmaşdılar.
He / O (kişi)He climbed into a cab outside 72 Market Street.O, 72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxdı.
She / O (qadın)She climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə qalxdı.
It / O (digər)It climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxdı

Sual cümləsi ilə:

 • Did I climb into a cab outside 72 Market Street? – 72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxdım?

Climb felini Passive Voice (Məçhul Növ) ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🚀 Climb Felinin Past Continuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

I / MənI was climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə dırmaşırdım.
You / SənYou were climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxırdınız.
We / BizWe were climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxırdıq.
They / OnlarThey were climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə dırmaşırdılar.
He / O (kişi)He was climbing into a cab outside 72 Market Street.O, 72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxırdı.
She / O (qadın)She was climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə qalxırdı.
It / O (digər)It was climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxırdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Was I climbing into a cab outside 72 Market Street? – 72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxırdım?

Climb felini Passive Voice (Məçhul Növ) ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🚀 Climb Felinin Past Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

I / MənI had climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə dırmaşmışdım.
You / SənYou had climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə dırmaşmışdınız.
We / BizWe had climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə mindik.
They / OnlarThey had climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə qalxmışdılar.
He / O (kişi)He had climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə qalxmışdı.
She / O (qadın)She had climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxmışdı.
It / O (digər)It had climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxmışdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I climbed into a cab outside 72 Market Street? – 72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxmışdım?

Climb felini Passive Voice (Məçhul Növ) ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🚀 Climb Felinin Past Perfect Continuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

I / MənI had been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə dırmaşmışdım.
You / SənYou had been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə dırmaşmışdınız.
We / BizWe had been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə mindik.
They / OnlarThey had been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə qalxmışdılar.
He / O (kişi)He had been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə qalxmışdı.
She / O (qadın)She had been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxmışdı.
It / O (digər)It had been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxmışdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I been climbing into a cab outside 72 Market Street? – 72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxmışdım?

Climb felini Passive Voice (Məçhul Növ) ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🚀 Climb Felinin Simple Future Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

I / MənI will climb into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxacağam.
You / SənYou will climb into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxacaqsınız.
We / BizWe will climb into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxacağıq.
They / OnlarThey will climb into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxacaqlar.
He / O (kişi)He will climb into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxacaq.
She / O (qadın)She will climb into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxacaq.
It / O (digər)It will climb into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə dırmaşacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I climb into a cab outside 72 Market Street? – 72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxacağam?

Climb felini Passive Voice (Məçhul Növ) ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🚀 Climb Felinin Future Continuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

I / MənI will be climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxacağam.
You / SənYou will be climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxacaqsınız.
We / BizWe will be climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxacağıq.
They / OnlarThey will be climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxacaqlar.
He / O (kişi)He will be climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxacaq.
She / O (qadın)She will be climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxacaq.
It / O (digər)It will be climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə dırmaşacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I be climbing into a cab outside 72 Market Street? – 72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxacağam?

Climb felini Passive Voice (Məçhul Növ) ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🚀 Climb Felinin Future Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

I / MənI will have climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxmışam.
You / SənYou will have climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxmış olacaqsınız.
We / BizWe will have climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxmışdıq.
They / OnlarThey will have climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə dırmaşmış olacaqlar.
He / O (kişi)He will have climbed climbing into a cab outside 72 Market Street.Bazar küçəsi 72-nin xaricindəki bir kabinəyə dırmaşaraq dırmaşmış olacaq.
She / O (qadın)She will have climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə qalxmış olacaq.
It / O (digər)It will have climbed into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə dırmaşmış olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have climbed into a cab outside 72 Market Street? – 72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxmış olacağam?

Climb felini Passive Voice (Məçhul Növ) ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🚀 Climb Felinin Future Perfect Continuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

I / MənI will have been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxmışam.
You / SənYou will have been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxmış olacaqsınız.
We / BizWe will have been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə qalxmışdıq.
They / OnlarThey will have been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə dırmaşmış olacaqlar.
He / O (kişi)He will have been climbing climbing into a cab outside 72 Market Street.Bazar küçəsi 72-nin xaricindəki bir kabinəyə dırmaşaraq dırmaşmış olacaq.
She / O (qadın)She will have been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Caddesi xaricindəki bir kabinəyə qalxmış olacaq.
It / O (digər)It will have been climbing into a cab outside 72 Market Street.72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə dırmaşmış olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have been climbing into a cab outside 72 Market Street? – 72 Market Prospekti xaricindəki bir kabinəyə çıxmış olacağam?

Climb felini Passive Voice (Məçhul Növ) ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🌄 Climb Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Çalışmalar

Climb felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını öyrəndikdən sonra aşağıdaki çalışmalardan yararlanaraq praktik edə bilərsiniz.

1. Its profits in the past five years have … 122 percent.

2. It will … a snowy mountain.

3. While … up the stairs the old man always loses his breath.

4. We worked up a real appetite … in the mountains.

5. PelFreez estimates that rabbit sales have … a steady 10 to 20 percent over the past few years.

6. Thousands of wisterias will … on as many vertically – assembled stakes.

7. Are you capable of … that tree?

8. They have … mountains and canoed for eight-day stretches in isolated wilderness.

9. Pulverised rock will … as a dust cloud into the atmosphere.

10. Millions of families have … a bracket or two.

Cavablar: 1. climbed, 2. climb, 3. climbing, 4. climbing, 5. climbed, 6. climb, 7. climbing, 8. climbed, 9. climb, 10. climbed

🌄 Climb Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Çalışmalar PDF

Yuxarıdaki çalışmalar kifayət etmirsə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı çalışmalarımızdan yararlana bilərsiniz. Qovluğa aşağıdaki yazıya klikləyərək keçid ala bilərsiniz.

Klikləyin: Climb Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.