Dive Felinin İkinci və Üçüncü Halı


dive feli ikinci ve ucuncu hali

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

👂 İngilis dili qrammatikası öyrənənlər üçün çətindir. Bu tapşırıqlar hər bir tələbə üçün fərqli olsa da, əksər şagirdlərin ümumi problemləri var. Digər tərəfdən, təhsil mərkəzləri bu ümumi problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün bu mövzularla bağlı daha ətraflı məlumatları tələbələrlə bölüşürlər. İngilis dilinin tələbələr üçün aktuallaşan mövzularından biri də fellərdir. Bəs niyə məhhz fellər?

👂 Ana dilimizdə öyrəndiyimiz nitq hissələri İngilis dilindəki bir sıra fərqlərlə əvəz edilə bilər. Bu gün mövzumuz nitq hissələrindəki fellər olacaqdır. Zamanlar, fellərin zamanla istifadəsi, qaydasız və qaydasız fellər və s. Bu təfərrüatları aradan qaldırmaq üçün felin mövzusu tələbəyə mümkün qədər ətraflı izah edilməlidir. Bu problemi həll etmək üçün sizin üçün hər gün aktiv istifadə olunan felləri seçib fellərin şərtlərinə və zamanlarına uyğun izah edəcəyik.

👂 Bugünkü bloq postumuzda “dive” – yəni, – “dalmaq, cummaq, şığımaq” felinin 2-ci və 3-cü hallarını təhlil edəcəyik və zaman və mənsubiyyətə görə tabe olduğu qaydalara nəzər salacağıq.

“Dive” feli:

 1. tərcüməsi: dalmaq, cummaq, şığımaq.
 2. növü: qaydalı feldir.
 3. sözün kökü: 1-ci haldadır.

🤿 Dive Felinin İkinci Halı Necə Yazılır?

Dive felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və “dived” şəklində yazılır. Past Tense cümlələr üçün istifadə olunur.

🤿 Dive Felinin İkinci Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • The mercury dived to five below zero. – Civə sıfırın altına beşə endi.
 • He dived below the surface of the water. – Suyun səthinin altına daldı.
 • The diver dived off the high board. – Dalğıc yüksək lövhədən daldı.
 • She dived headfirst into the pool. – O, əvvəlcə hovuza daldı.
 • She dived in off the high board. – Yüksək lövhədən daldı.

🤿 Dive Felinin Üçüncü Halı Necə Yazılır?

Dive felinin üçüncü halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və “dived” şəklində yazılır. Past Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur.

🤿 Dive Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • Profits have dived from £7.7m to £7.1m. – Mənfəət 7 7.7m-dən .1 7.1m-ə düşdü.
 • A whale is to have dived to 2000 metre. – Bir balina 2000 metrə qədər dalırdı.
 • The depth gauge tells you how deep you have dived. – Dərinlik göstəricisi sizə nə qədər dərin daldığınızı bildirir.
 • Commercial property values, especially for City of London offices, have dived amid fears of a recession. – Ticari mülk dəyərləri, xüsusilə City of London ofisləri üçün, tənəzzül qorxusu içərisinə düşdü.
 • They had dived into the new business without thinking it through. – Düşünmədən yeni işə dalmışdılar.

🤿 Dive Felinin Past Tense ilə Qrammatik Düsturu

Dive feli Past Tense ilə özünə məxsus qrammatik qaydaya tabedir. Belə ki, dive felinin ikinci halı Past Tense üçün istifadə olunsa da, felin üçüncü halı Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur. Past Tense üçün olan cümlə quruluş qaydası isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – dived) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

🤿 Dive Feli Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Fərqlilikləri

Dive felinin ingilis dilində zamanlara və mənsubiyyətə görə cümlədə istifadə olunma qaydalarına baxmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlara nəzər yetirməyinizdə fayda var. Çünki, orada hər bir zaman və mənsubiyyətə görə reach felinin istifadə olunma qaydası verilmişdir.

🩱 Dive Felinin Simple Present Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

I / MənI dive across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalır, sarğılı əlimlə çömçələyib, tuturam.
You / SənYou dive across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçıqdan keçin, sarğılı əlinizlə çömçələyin və onu tutun.
We / BizWe dive across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalırıq, sarğılı əlimizlə çömçələyib və tuturuq.
They / OnlarThey dive across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalırlar, sarğılı əllə çömçələyib əllərindən tuturlar.
He / O (kişi)He dives across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib, onu tutur.
She / O (qadın)She dives across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib, onu tutur.
It / O (digər)It dives across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalır, sarğılı əllə çömçələyib və onu tutur.

Sual cümləsi ilə:

 • Do I dive across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it. – Palçığın üstünə dalır, sarğılı əlimlə çömçələyib əlimdən tuturam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Dive feli ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümlələrə rastlanılmamışdır.

🩱 Dive Felinin Present Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

I / MənI have dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalıram, sarğılı əlimlə çömçələyib, onu tuturam.
You / SənYou have dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalırsınız, sarğılı əlinizlə çömçələyin və onu tutun.
We / BizWe have dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalırıq, sarğılı əlimizlə çömçələyib və tuturuq.
They / OnlarThey have dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalırlar, sarğılı əllə çömçələyib əllərindən tuturlar.
He / O (kişi)He has dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib, onu tutdu.
She / O (qadın)She has dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib, onu tutdu.
It / O (digər)It has dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib və onu tutdu.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it. – Palçığın üstünə dalır, sarğılı əlimlə çömçələyib əlimdən tuturam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Dive feli ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümlələrə rastlanılmamışdır.

🩱 Dive Feli Present Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

I / MənI am diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalır, sarğılı əlimlə çömçələyib əlimlə tuturam.
You / SənYou are diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçıqdan keçin, sarğılı əlinizlə çömçələyib və onu tutursunuz.
We / BizWe are diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalırıq, sarğılı əlimizlə çömçələyib, onu tuturuq.
They / OnlarThey are diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalırlar, sarğılı əllə çömçələyib, onu tuturlar.
He / O (kişi)He is diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələdi və bir az tutdu.
She / O (qadın)She is diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələdi və bir az tutdu.
It / O (digər)It is diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib və onu tutdu.

Sual cümləsi ilə:

 • Am I diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it. – Palçığın üstünə dalır, sarğılı əlimlə çömçələyib əlimdən tuturam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Dive feli ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümlələrə rastlanılmamışdır.

🩱 Dive Feli Present Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now – mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur.

I / MənI have been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalır, sarğılı əlimlə çömçələyib əlimdən tuturam.
You / SənYou have been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalırsan, sarğılı əlinlə çömçələyib və onu tutursan.
We / BizWe have been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalırıq, sarğılı əlimizlə çömçələyib, tuturuq.
They / OnlarThey have been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalırlar, sarğılı əllə çömçələyib, onu tuturlar.
He / O (kişi)He have been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib və bir az tutdu.
She / O (qadın)She have been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib və bir az tutdu.
It / O (digər)It have been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib və onu tutdu.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it. – Palçığın üstünə dalır, sarğılı əlimlə çömçələyib əlimdən tuturdum?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Dive feli ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümlələrə rastlanılmamışdır.

🩱 Dive Felinin Simple Past Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il).

I / MənI dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçıqdan keçib dalğalandırdım, sarğılı əlimlə onu çömçələyib və tutdum.
You / SənYou dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçıqdan keçib, sarğılı əlinizlə çömçələdiniz və onu tutdunuz.
We / BizWe dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçıqdan keçdik, sarğılı əlimizlə çömçələdik və tutduq.
They / OnlarThey dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldılar, sarğılı əllə çömçələdilər və tutdular.
He / O (kişi)He dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə onu tutdu.
She / O (qadın)She dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib onu tutdu.
It / O (digər)It dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib, onu tutdu.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I dive across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it. – Palçığın üstünə dalır, sarğılı əlimlə çömçələyib əlimdən tutdum?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Dive feli ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümlələrə rastlanılmamışdır.

🩱 Dive Felinin Past Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

I / MənI was diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçıqdan keçib dalğalandırdım, sarğılı əlimlə çömçələyib, onu tuturdum.
You / SənYou were diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçıqdan keçib dalğıcla sarğılı əlinizlə çömçələdiniz və onu tuturdunuz.
We / BizWe were diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçıqdan keçdik, sarğılı əlimizlə çömçələdik və tuturduq.
They / OnlarThey were diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldılar, sarğılı əllə çömçələyib, ONU tuturdular.
He / O (kişi)He was diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib, onu tuturdu.
She / O (qadın)She was diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçıqdan daldı, sarğılı əllə çömçələyib, onu tuturdu.
It / O (digər)It was diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib, onu tuturdu.

Sual cümləsi ilə:

 • Was I diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it. – Palçığın üstünə dalır, sarğılı əlimlə çömçələyib əlimdən tuturdum?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Dive feli ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümlələrə rastlanılmamışdır.

🩱 Dive Felinin Past Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir.

I / MənI had dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalmışdım, sarğılı əlimlə onu çömçələyib və tutmuşdum.
You / SənYou had dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçıqdan dalmışdınız, sarğılı əlinizlə çömçələyib bir az tutmuşdunuz.
We / BizWe had dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldıq, sarğılı əlimizlə çömçələyib tutmuşduq.
They / OnlarThey had dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldılar, sarğılı əlləri ilə çömçələyib tutmuşdular.
He / O (kişi)He had dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib tutmuşdu.
She / O (qadın)She had dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib tutmuşdu.
It / O (digər)It had dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əl ilə çömçələyib tutmuşdu.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it. – Palçığın üstünə dalır, sarğılı əlimlə çömçələyib əlimdən tutmuşdum?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Dive feli ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümlələrə rastlanılmamışdır.

🩱 Dive Felinin Past Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

I / MənI had been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalmışdım, sarğılı əlimlə onu çömçələyib, tuturmuşam.
You / SənYou had been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçıqdan dalmışdınız, sarğılı əlinizlə çömçələyib bir az tuturmuşsunuz.
We / BizWe had been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldıq, sarğılı əlimizlə çömçələyib, onu tuturmuşuq.
They / OnlarThey had been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldılar, sarğılı əlləri ilə çömçələyib, onu tuturmuşlar.
He / O (kişi)He had been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib, onu tuturmuş.
She / O (qadın)She had been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əllə çömçələyib, onu tuturmuş.
It / O (digər)It had been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə daldı, sarğılı əl ilə çömçələyib, onu tuturmuş.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it. – Palçığın üstünə dalır, sarğılı əlimlə çömçələyib əlimdən tuturmuşam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Dive feli ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümlələrə rastlanılmamışdır.

🩱 Dive Felinin Simple Future Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

I / MənI will dive across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacağam, sarğılı əlimlə onu çömçələyib və onu tutacağam.
You / SənYou will dive across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaqsınız, sarğılı əlinizlə çömçələyib və onu tutacaqsınız.
We / BizWe will dive across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçıqdan keçib dalğıc əlimizlə çömçələyib və onu tutacağıq.
They / OnlarThey will dive across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaq, sarğılı əllə çömçələyib və onu tutacaqlar.
He / O (kişi)He will dive across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaq, sarğılı əl ilə onu çömçələyib və tutacaq.
She / O (qadın)She will dive across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaq, sarğılı əllə çömçələyib və tutacaq.
It / O (digər)It will dive across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaq, sarğılı əllə çömçələyib və onu tutacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I dive across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it. – Palçığın üstünə dalır, sarğılı əlimlə çömçələyib əlimdən tutacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Dive feli ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümlələrə rastlanılmamışdır.

🩱 Dive Felinin Future Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

I / MənI will be diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacağam, sarğılı əlimlə onu çömçələyib, tutacağam.
You / SənYou will be diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaqsınız, sarğılı əlinizlə onu çömçələyib və tutacaqsınız.
We / BizWe will be diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçıqdan keçib sarğılı əlimizlə onu çömçələyib və tutacağıq.
They / OnlarThey will be diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaq, sarğılı əllə onu çömçələyib və tutacaqlar.
He / O (kişi)He will be diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaq, sarğılı əl ilə onu çömçələyib və tutacaq.
She / O (qadın)She will be diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaq, sarğılı əllə çömçələyib və tutacaq.
It / O (digər)It will be diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaq, sarğılı əllə çömçələyib və tutacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I be diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it. – Palçığın üstünə dalır, sarğılı əlimlə çömçələyib əlimdən tutacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Dive feli ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümlələrə rastlanılmamışdır.

🩱 Dive Felinin Future Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

I / MənI will have dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacağam, sarğılı əlimlə onu çömçələyib, tutmuş olacağam.
You / SənYou will have dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaqsınız, sarğılı əlinizlə onu çömçələyib, tutmuş olacaqsınız.
We / BizWe will have dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçıqdan keçib sarğılı əlimizlə onu çömçələyib, tutmuş olacağıq.
They / OnlarThey will have dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaq, sarğılı əllə çömçələyib və onu tutmuş olacaqlar.
He / O (kişi)He will have dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaq, sarğılı əl ilə onu çömçələyib, tutmuş olacaq.
She / O (qadın)She will have dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaq, sarğılı əllə ilə çömçələyib, onu tutmuş olacaq.
It / O (digər)It will have dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaq, sarğılı əllə çömçələyib və onu tutmuş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have dived across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it. – Palçığın üstünə dalır, sarğılı əlimlə çömçələyib əlimdən tutmuş olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Dive feli ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümlələrə rastlanılmamışdır.

🩱 Dive Felinin Future Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I / MənI will have been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacağam, sarğılı əlimlə onu çömçələyib, tutmuş olacağam.
You / SənYou will have been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaqsınız, sarğılı əlinizlə onu çömçələyib,  tutmuş olacaqsınız.
We / BizWe will have been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçıqdan keçib sarğılı əlimizlə onu çömçələyib, tutmuş olacağıq.
They / OnlarThey will have been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaq, sarğılı əllə onu çömçələyib, tutmuş olacaqlar.
He / O (kişi)He will have been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaq, sarğılı əl ilə onu çömçələyib, tutmuş olacaq.
She / O (qadın)She will have been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaq, sarğılı əllə çömçələyib və bir də tutmuş olacaq.
It / O (digər)It will have been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it.Palçığın üstünə dalacaq, sarğılı əllə çömçələyib və onu tutmuş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have been diving across the mud, scoop it toward with bandaged hand, and take a hold of it. – Palçığın üstünə dalır, sarğılı əlimlə çömçələyib əlimdən tutmuş olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Dive feli ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümlələrə rastlanılmamışdır.

🤿  Dive Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Testlər

Dive felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını praktik etmək üçün aşağıdaki kiçik testdən yararlana bilərsiniz.

1. Many dolphins can ___ to depths of 200 metres.

2. He dived into the water from the ___ board.

3. The men are ___ for pearls.

4. You ___ in first and test the temperature of the water.

5. They ___ from the bridge and rescued the drowning woman.

6. We don’t allow ___ in the pool.

7. I can ___ under the water without any facilities but I can’t stop down there too much time.

8. Bezanik is ___ to collect marine organisms.

9. When the rain started, we ___ into a cafe.

10. She ___ in with a question before I had finished speaking.

Cavablar: 1. dive, 2. dived, 3. diving, 4. dive, 5. dived, 6. diving, 7. dive, 8. diving, 9. dived, 10. dived

🤿  Dive Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Çalışmalar PDF

Dive felinin ikinci və üçüncü halı üçün yuxarıdaki çalışmalar sizə kifayət etmədisə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı çalışmaları həll edə bilərsiniz. Qovluğa keçid etmək üçün aşağıdaki yazıya klikləyə bilərsiniz.

Klikləyin: Dive Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.