Follow Felinin İkinci və Üçüncü Halı


follow felinin ikinci ve ucuncu hali

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

📣 Şagirdlər üçün ingilis dilini öyrənmək nə qədər önəmli olsa da, onlar üçün bu yol bəzən bir qədər əziyyətli ola bilər. Əziyyətli hissələr əsasən ingilis dilinin qrammatik felləridir. Bəs, felin qaydalı və qaydasız formlarını öyrənənlər üçün necə çətinliklər yarana bilər? Bildiyiniz kimi, İngilis dilindəki fellər şəraitdən asılı olaraq fərqlənir. Bu hallar nizamlı və nizamsız fellərə bölünür. Yəni şagirdlər İngilis dili qrammatikasında felləri öyrəndikdə, normal və qaydasız fellərin ikinci və üçüncü hallarını əzbərləməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki, xüsusən, ikinci və üçüncü hallarda qaydasız fellərin dəyişdirilməsi üçün uyğun bir qayda yoxdur. Heç bir səbəb olmadan kökündən dəyişdiyinə görə şagirdlərin bu felləri əzbərləməkdən başqa yolu qalmır.

📣 Qaydalı fellər haqqında nə demək olar? Ümumi felləri şagirdlər arasında daha populyar edən şeylərdən biri də köklü şəkildə dəyişməmələridir. Yəni qaydalı fellərin ikinci və üçüncü halları sadəcə “ed” şəkilçisi ilə istifadə olunur. Həm də tələbələrin öyrənməsini asanlaşdırır.

📣 Bu günki bloq postumuzda qaydalı fellərdən “follow” – yəni, “izləmək, təqib etmək” felinin ikinci və üçüncü hallarını və istifadə qaydalarını sizə təqdim edəcəyik. “Follow” felinin ikinci və üçüncü hallarının cümlədə istifadə qaydalarını öyrənmək üçün heç gözləmədən aşağıdaki paraqraflara keçid ala bilərsiniz.

🚶🏼‍♀️ Follow Felinin İkinci Halı Necə Yazılır?

Follow felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və “followed” şəklində yazılır. Past Tense cümlələr üçün istifadə olunur.

🚶🏼‍♀️ Follow Felinin İkinci Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • We followed the path along the clifftops. – Cəngəlliklər boyunca yolu izlədik.
 • They followed the road that skirted the lake. – Gölü ətəkləyən yolu izlədilər.
 • We followed the bear’s tracks in the snow. – Qarda ayının izlərini izlədik.
 • We followed his tracks through the snow. – Qarın arasından izlərini izlədik.
 • The duckling followed its mother everywhere. – Ördək balası anasını hər yerdə izlədi.

🚶🏼‍♀️ Follow Felinin Üçüncü Halı Necə Yazılır?

Follow felinin üçüncü halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və “followed” şəklində yazılır. Past Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur.

🚶🏼‍♀️ Follow Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • We have followed your instructions through to the last detail. – Təlimatlarınızı son təfərrüata qədər izlədik.
 • Changes in the economy have followed a cyclical pattern. – İqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklər tsiklik bir qanunauyğunluğu izlədi.
 • His life seems to have followed a preordained path. – Həyatı əvvəlcədən təyin olunmuş bir yolu izləmiş kimi görünür.
 • We have followed the dictates of our consciences and have done our duty. – Vicdanlarımızın əmrlərini yerinə yetirdik və vəzifəmizi yerinə yetirdik.
 • I have followed your instructions exactly. – Təlimatlarınızı tam olaraq yerinə yetirmişəm.

🚶🏼‍♀️ Follow Felinin Past Tense ilə Qrammatik Düsturu

Follow feli Past Tense ilə özünə məxsus qrammatik qaydaya tabedir. Belə ki, follow felinin ikinci halı Past Tense üçün istifadə olunsa da, felin üçüncü halı Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur. Past Tense üçün olan cümlə quruluş qaydası isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – followed) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

🚶🏼‍♀️ Follow Feli Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Fərqlilikləri

Follow felinin ingilis dilində zamanlara və mənsubiyyətə görə cümlədə istifadə olunma qaydalarına baxmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlara nəzər yetirməyinizdə fayda var. Çünki, orada hər bir zaman və mənsubiyyətə görə reach felinin istifadə olunma qaydası verilmişdir.

🏃🏼‍♂️ Follow Felinin Simple Present Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

I / MənI follow this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirəm.
You / SənYou follow this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirsiniz.
We / BizWe follow this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirik.
They / OnlarThey follow this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirlər.
He / O (kişi)He follows this letter with the addendum duly signed for the attention.Bu məktubu diqqətlə lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə izləyir.
She / O (qadın)She follows this letter with the addendum duly signed for the attention.Bu məktubu diqqətlə lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə izləyir.
It / O (digər)It follows this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyir.

Sual cümləsi ilə:

 • Do I follow this letter with the addendum duly signed for the attention. – Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • Her scream is followed by a loud echo. – Onun qışqırığının ardınca güclü əks-səda gəlir.

🏃🏼‍♂️ Follow Felinin Present Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

I / MənI have followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirəm.
You / SənYou have followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirsiniz.
We / BizWe have followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirik.
They / OnlarThey have followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirlər.
He / O (kişi)He has followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Bu məktubu diqqətlə lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə izləyir.
She / O (qadın)She has followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Bu məktubu diqqətlə lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə izləyir.
It / O (digər)It has followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyir.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I followed this letter with the addendum duly signed for the attention. – Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • Her scream have been followed by a loud echo. – Onun qışqırığının ardınca güclü əks-səda gəlir.

🏃🏼‍♂️ Follow Felinin Present Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

I / MənI am following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirəm.
You / SənYou are following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirsiniz.
We / BizWe are following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirik.
They / OnlarThey are following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirlər.
He / O (kişi)He is following this letter with the addendum duly signed for the attention.Bu məktubu diqqətlə lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə izləyir.
She / O (qadın)She is following this letter with the addendum duly signed for the attention.Bu məktubu diqqətlə lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə izləyir.
It / O (digər)It is following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyir.

Sual cümləsi ilə:

 • Am I following this letter with the addendum duly signed for the attention. – Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • Her scream is being followed by a loud echo. – Onun qışqırığının ardınca güclü əks-səda gəlir.

🏃🏼‍♂️ Follow Felinin Present Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now – mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur.

I / MənI have been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirəm.
You / SənYou have been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirsiniz.
We / BizWe have been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirik.
They / OnlarThey have been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirlər.
He / O (kişi)He has been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Bu məktubu diqqətlə lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə izləyir.
She / O (qadın)She has been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Bu məktubu diqqətlə lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə izləyir.
It / O (digər)It has been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyir.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been following this letter with the addendum duly signed for the attention. – Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • Her scream have been being followed by a loud echo. – Onun qışqırığının ardınca güclü əks-səda gəlir.

🏃🏼‍♂️ Follow Felinin Simple Past Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il).

I / MənI followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izlədim.
You / SənYou followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izlədiniz.
We / BizWe followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izlədik.
They / OnlarThey followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izlədilər.
He / O (kişi)He followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izlədi.
She / O (qadın)She followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izlədi.
It / O (digər)It followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izlədi.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I follow this letter with the addendum duly signed for the attention. – Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izlədim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • Her scream was followed by a loud echo. – Onun qışqırığının ardınca güclü əks-səda gəldi.

🏃🏼‍♂️ Follow Felinin Past Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

I / MənI was following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirdim.
You / SənYou were following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirdiniz.
We / BizWe were following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirdik.
They / OnlarThey were following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirdilər.
He / O (kişi)He was following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirdi.
She / O (qadın)She was following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirdi.
It / O (digər)It was following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Was I following this letter with the addendum duly signed for the attention. – Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • Her scream was being followed by a loud echo. – Onun qışqırığının ardınca güclü əks-səda gəlirdi.

🏃🏼‍♂️Follow Felinin Past Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir.

I / MənI had followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirdim.
You / SənYou had followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirdiniz.
We / BizWe had followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirdik.
They / OnlarThey had followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirdilər.
He / O (kişi)He had followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirdi.
She / O (qadın)She had followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirdi.
It / O (digər)It had followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I followed this letter with the addendum duly signed for the attention. – Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izlədim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • Her scream had been followed by a loud echo. – Onun qışqırığının ardınca güclü əks-səda gəldi.

🏃🏼‍♂️ Follow Feli Past Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

I / MənI had been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirmişəm.
You / SənYou had been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirmişsiniz.
We / BizWe had been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirmişik.
They / OnlarThey had been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirmişlər.
He / O (kişi)He had been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirmiş.
She / O (qadın)She had been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirmiş.
It / O (digər)It had been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirmiş.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I been following this letter with the addendum duly signed for the attention. – Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyirmişəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • Her scream had been being followed by a loud echo. – Onun qışqırığının ardınca güclü əks-səda gəlirmiş.

🏃🏼‍♂️ Follow Felinin Simple Future Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

I / MənI will follow this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyəcəyəm.
You / SənYou will follow this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyəcəksiniz.
We / BizWe will follow this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyəcəyik.
They / OnlarThey will follow this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyəcəklər.
He / O (kişi)He will follow this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyəcək.
She / O (qadın)She will follow this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyəcək.
It / O (digər)It will follow this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyəcəkdir.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I follow this letter with the addendum duly signed for the attention. – Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyəcəyəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • Her scream will be followed by a loud echo. – Onun qışqırığının ardınca güclü əks-səda gələcək.

🏃🏼‍♂️ Follow Felinin Future Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

I / MənI will be following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyəcəyəm.
You / SənYou will be following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyəcəksiniz.
We / BizWe will be following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyəcəyik.
They / OnlarThey will be following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyəcəklər.
He / O (kişi)He will be following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyəcək.
She / O (qadın)She will be following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyəcək.
It / O (digər)It will be following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyəcəkdir.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I be following this letter with the addendum duly signed for the attention. – Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləyəcəyəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • Her scream will be being followed by a loud echo. – Onun qışqırığının ardınca güclü əks-səda gələcək.

🏃🏼‍♂️ Follow Felinin Future Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

I / MənI will have followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləmiş olacağam.
You / SənYou will have followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləmiş olacaqsan.
We / BizWe will have followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləmiş olacağıq.
They / OnlarThey will have followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləmiş olacaqlar.
He / O (kişi)He will have followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləmiş olacaq.
She / O (qadın)She will have followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləmiş olacaq.
It / O (digər)It will have followed this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləmiş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have followed this letter with the addendum duly signed for the attention. – Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləmiş olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • Her scream will have been followed by a loud echo. – Onun qışqırığının ardınca güclü əks-səda gəlmiş olacaq.

🏃🏼‍♂️ Follow Felinin Future Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I / MənI will have been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləmiş olacağam.
You / SənYou will have been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləmiş olacaqsan.
We / BizWe will have been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləmiş olacağıq.
They / OnlarThey will have been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləmiş olacaqlar.
He / O (kişi)He will have been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləmiş olacaq.
She / O (qadın)She will have been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləmiş olacaq.
It / O (digər)It will have been following this letter with the addendum duly signed for the attention.Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləmiş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have been following this letter with the addendum duly signed for the attention. – Diqqət üçün lazımi qaydada imzalanmış əlavə ilə bu məktubu izləmiş olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • Her scream will have been being followed by a loud echo. – Onun qışqırığının ardınca güclü əks-səda gəlmiş olacaq.

🚶🏼‍♀️ Follow Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Testlər

Follow felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını praktik etmək üçün aşağıdaki kiçik testdən yararlana bilərsiniz.

1. I don’t quite ___ you, sir.

2. The spotlight ___ her round the stage.

3. You should ___ up your phone call with an e-mail or a letter.

4. Men don’t follow titles, they ___ courage.

5. We ___ his tracks through the snow.

6. Follow pleasure and it will flee thee; flee pleasure and it will ___ thee.

7. She ___ them in the rear.

8. I suddenly realized that there was someone ___ me.

9. State security police are ___ up several leads.

10. You should ___ up your letter with a phone call.

Cavablar: 1. follow, 2. followed, 3. follow, 4. follow, 5. followed, 6. follow, 7. followed, 8. following, 9. following, 10. follow

🚶🏼‍♀️ Follow Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Çalışmalar PDF

Follow felinin ikinci və üçüncü halı üçün yuxarıdaki çalışmalar sizə kifayət etmədisə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı çalışmaları həll edə bilərsiniz. Qovluğa keçid etmək üçün aşağıdaki yazıya klikləyə bilərsiniz.

Klikləyin: Follow Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.