Improve Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Nümunələr


improve feli ikinci ve ucuncu formu

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

🔈 İngilis dili qrammatikası öyrənənlər üçün çətindir. Bu tapşırıqlar hər bir tələbə üçün fərqli olsa da, əksər şagirdlərin ümumi problemləri var. Digər tərəfdən, təhsil mərkəzləri bu ümumi problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün bu mövzularla bağlı daha ətraflı məlumatları tələbələrlə bölüşürlər. İngilis dilinin tələbələr üçün aktuallaşan mövzularından biri də fellərdir. Bəs niyə məhhz fellər?

🔉 Ana dilimizdə öyrəndiyimiz nitq hissələri İngilis dilindəki bir sıra fərqlərlə əvəz edilə bilər. Bu gün mövzumuz nitq hissələrindəki fellər olacaqdır. Zamanlar, fellərin zamanla istifadəsi, qaydasız və qaydasız fellər və s. Bu təfərrüatları aradan qaldırmaq üçün felin mövzusu tələbəyə mümkün qədər ətraflı izah edilməlidir. Bu problemi həll etmək üçün sizin üçün hər gün aktiv istifadə olunan felləri seçib fellərin şərtlərinə və zamanlarına uyğun izah edəcəyik.

🔊 Bugünkü bloq postumuzda “improve” – yəni, – “artırmaq, tərəqqi etmək, inkişaf etdirmək” felinin 2-ci və 3-cü hallarını təhlil edəcəyik və zaman və mənsubiyyətə görə tabe olduğu qaydalara nəzər salacağıq.

“Improve” feli:

 1. tərcüməsi: artırmaq, tərəqqi etmək, inkişaf etdirmək.
 2. növü: qaydalı feldir.
 3. sözün kökü: 1-ci haldadır.

📈 Improve Felinin İkinci Halı Necə Yazılır?

Improve felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və “improved” şəklində yazılır. Past Tense cümlələr üçün istifadə olunur.

📈 Improve Felinin İkinci Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • I improved my yoga skills for the last two months. – Son iki ayda yoga bacarıqlarımı inkişaf etdirdim.
 • My brother improved his basketball skills and he finally got into the basketball team of his school. – Qardaşım basketbol bacarıqlarını artırdı və nəhayət məktəbinin basketbol komandasına daxil oldu.
 • My boss improved the conditions with his ideas. – Rəisim fikirləri ilə şərtləri yaxşılaşdırdı.
 • Louis improved his writing skills before the literature exam. – Louis ədəbiyyat imtahanından əvvəl yazı bacarıqlarını artırdı.
 • My mother improved her baking skills for opening her own bakery. – Anam öz çörək sobasını açmaq üçün çörəkçilik bacarıqlarını artırdı.

📈 Improve Felinin İkinci Halı Necə Yazılır?

Improve felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və “improved” şəklində yazılır. Past Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur.

📈 Improve Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • I’ve improved the computer system by adding new data. – Yeni məlumatlar əlavə edərək kompüter sistemini inkişaf etdirdim.
 • I had improved my writing skills before he asked me to write an essay for him. – Məndən onun üçün inşa yazmağımı istəmədən əvvəl yazı bacarığımı inkişaf etdirmişdim.
 • She should have improved her ballet skills because she’s been taking courses for months. – Balet bacarıqlarını inkişaf etdirməli idi, çünki aylardır kurslar keçir.
 • My brother asked me to thaught him English before I had improved my communication skills in English. – Qardaşım məndən ingilis dilində ünsiyyət bacarıqlarımı inkişaf etdirməmişdən əvvəl ona ingilis dilində danışmağımı istədi.
 • She has improved her imagination by reading a lot of books. – Çox kitab oxuyaraq xəyal gücünü inkişaf etdirdi.

📈 Improve Felinin Past Tense ilə Qrammatik Düsturu

Improve feli Past Tense ilə özünə məxsus qrammatik qaydaya tabedir. Belə ki, improve felinin ikinci halı Past Tense üçün istifadə olunsa da, felin üçüncü halı Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur. Past Tense üçün olan cümlə quruluş qaydası isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – improved) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

📈 Improve Feli Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Fərqlilikləri

Improve felinin ingilis dilində zamanlara və mənsubiyyətə görə cümlədə istifadə olunma qaydalarına baxmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlara nəzər yetirməyinizdə fayda var. Çünki, orada hər bir zaman və mənsubiyyətə görə reach felinin istifadə olunma qaydası verilmişdir.

📉 Improve Felinin Simple Present Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

I / MənI improve all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirirəm.
You / Sən, SizYou improve all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirirsiniz.
We / BizWe improve all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdiririk.
They / OnlarThey improve all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırırlar.
He / O (kişi)He improves all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırır.
She / O (qadın)She improves all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırır.
It / O (digər)It improves all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırır.

Sual cümləsi ilə:

 • Do I improve all the skills resolutely ​that the universities want? – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the skills that the universities want are resolutely improved by me. – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə mənim tərəfimdən inkişaf etdirilir.

📉 Improve Felinin Present Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

I / MənI have improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmişəm.
You / Sən, SizYou have improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdiribsiniz.
We / BizWe have improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmişik.
They / OnlarThey have improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırıblar.
He / O (kişi)He has improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırıb.
She / O (qadın)She has improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırıb.
It / O (digər)It has improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırıb.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I improved all the skills resolutely ​that the universities want? – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmişəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the skills that the universities want have been resolutely improved by me. – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə mənim tərəfimdən inkişaf etdirilib.

📉 Improve Feli Present Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

I / MənI am improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirirəm.
You / Sən, SizYou are improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirirsiniz.
We / BizWe are improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdiririk.
They / OnlarThey are improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırırlar.
He / O (kişi)He is improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırır.
She / O (qadın)She is improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırır.
It / O (digər)It is improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırır.

Sual cümləsi ilə:

 • Am I improving all the skills resolutely ​that the universities want? – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the skills that the universities want are being resolutely improved by me. – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə mənim tərəfimdən inkişaf etdirilir.

📉 Improve Feli Present Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now – mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur.

I / MənI have been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmişəm.
You / Sən, SizYou have been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdiribsiniz.
We / BizWe have been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmişik.
They / OnlarThey have been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırıblar.
He / O (kişi)He has been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırıb.
She / O (qadın)She has been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırıb.
It / O (digər)It has been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırıb.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been improving all the skills resolutely ​that the universities want? – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmişəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the skills that the universities want have been being resolutely improved by me. – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə mənim tərəfimdən inkişaf etdirilib.

📉 Improve Felinin Simple Past Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il).

I / MənI improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirdim.
You / Sən, SizYou improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirdiniz.
We / BizWe improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirdik.
They / OnlarThey improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirdilər.
He / O (kişi)He improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirdi.
She / O (qadın)She improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirdi.
It / O (digər)It improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I improve all the skills resolutely ​that the universities want? – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the skills that the universities want were resolutely improved by me. – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə mənim tərəfimdən inkişaf etdirildi.

📉 Improve Felinin Past Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

I / MənI was improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırırdım.
You / Sən, SizYou were improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirirdiniz.
We / BizWe were improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirirdik.
They / OnlarThey were improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırırdılar.
He / O (kişi)He was improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırırdı.
She / O (qadın)She was improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırırdı.
It / O (digər)It was improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırırdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Was I improving all the skills resolutely ​that the universities want? – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirirdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the skills that the universities want were being resolutely improved by me. – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə mənim tərəfimdən inkişaf etdirilirdi.

📉 Improve Felinin Past Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir.

I / MənI had improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırmışam.
You / Sən, SizYou had improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmişəm.
We / BizWe had improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmişik.
They / OnlarThey had improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırıblar.
He / O (kişi)He had improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırıb.
She / O (qadın)She had improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırıb.
It / O (digər)It had improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırıb.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I improved all the skills resolutely ​that the universities want? – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmişəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the skills that the universities want had been resolutely improved by me. – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə mənim tərəfimdən inkişaf etdirilib.

📉 Improve Felinin Past Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

I / MənI had been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırırmışam.
You / Sən, SizYou had been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirirmişəm.
We / BizWe had been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirirmişik.
They / OnlarThey had been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırırmışlar.
He / O (kişi)He had been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırırmış.
She / O (qadın)She had been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırırmış.
It / O (digər)It had been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə artırırmış.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I been improving all the skills resolutely ​that the universities want? – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirirmişəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the skills that the universities want had been being resolutely improved by me. – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə mənim tərəfimdən inkişaf etdirilirmiş.

📉 Improve Felinin Simple Future Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

I / MənI will improve all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcəyəm.
You / Sən, SizYou will improve all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcəksiniz.
We / BizWe will improve all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcəyik.
They / OnlarThey will improve all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədikləri bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcəklər.
He / O (kişi)He will improve all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcəkdir.
She / O (qadın)She will improve all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcəkdir.
It / O (digər)It will improve all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcəkdir.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I improve all the skills resolutely ​that the universities want? – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcəyəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the skills that the universities want will be resolutely improved by me. – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə mənim tərəfimdən inkişaf etdiriləcək.

📉 Improve Felinin Future Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

I / MənI will be improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcəyəm.
You / Sən, SizYou will be improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcəksiniz.
We / BizWe will be improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcəyik.
They / OnlarThey will be improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədikləri bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcəklər.
He / O (kişi)He will be improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcəkdir.
She / O (qadın)She will be improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcəkdir.
It / O (digər)It will be improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcəkdir.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I be improving all the skills resolutely ​that the universities want? – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcəyəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the skills that the universities want will be being resolutely improved by me. – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə mənim tərəfimdən inkişaf etdiriləcək.

📉 Improve Felinin Future Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

I / MənI will have improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcək imişəm.
You / Sən, SizYou will have improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcək imişsiniz.
We / BizWe will have improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcək imişik.
They / OnlarThey will have improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədikləri bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcək imişlər.
He / O (kişi)He will have improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcək imiş.
She / O (qadın)She will have improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcək imiş.
It / O (digər)It will have improved all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcək imiş.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have improved all the skills resolutely ​that the universities want? – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirəcək imişəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the skills that the universities want will have been resolutely improved by me. – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə mənim tərəfimdən inkişaf etdiriləcək imiş.

📉 Improve Felinin Future Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I / MənI will have been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmiş olacağam.
You / Sən, SizYou will have been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmiş olacaqsınız.
We / BizWe will have been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmiş olacağıq.
They / OnlarThey will have been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədikləri bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmiş olacaqlar.
He / O (kişi)He will have been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmiş olacaq.
She / O (qadın)She will have been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmiş olacaq.
It / O (digər)It will have been improving all the skills resolutely ​that the universities want.Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmiş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have been improving all the skills resolutely ​that the universities want? – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə inkişaf etdirmiş olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the skills that the universities want will have been being resolutely improved by me. – Universitetlərin istədiyi bütün bacarıqları qətiyyətlə mənim tərəfimdən inkişaf etdirilmiş olacaq

📈 Improve Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Testlər

Improve felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını praktik etmək üçün aşağıdaki testdən yararlana bilərsiniz.

1. The advertisements are intended to ___ the company’s image.

2. Far more resources are needed to ___ adult literacy.

3. Management need to explore ways of ___ office security.

4. They’re doing exercises to ___ their fitness.

5. The company went through a bad time last year, but lately things have been ___ .

6. Her French is ___ by leaps and bounds.

7. There are indications that the situation may be ___ .

8. Her health is ___ by leaps and bounds.

9. While things have ___ in 1992, champagne is still struggling.

10. The city needs to ___ its public transportation.

11. Our first priority is to ___ standards.

12. It was trumpeted that the nation’s health was ___ .

13. On the bright side, conditions at Nagashima have ___ .

14. Bankruptcy is a real possibility if sales don’t ___ .

15. The overall aim To have ___ Bill’s performance as a supervisor.

16. Regular exercise will ___ blood circulation.

17. It’s for other people to judge how much I have ___ .

18. He directed his efforts to ___ living conditions.

19. We can neither change nor ___ it.

20. The management are looking for ways of ___ productivity.

Cavablar: 1. improve, 2. improve, 3. improving, 4. improve, 5. improving, 6. improving, 7. improving, 8. improving, 9. improved, 10. improved, 11. improve, 12. improving, 13. improved, 14. improve, 15. improved, 16. improve, 17. improved, 18. improving, 19. improve, 20. improving

📈 Improve Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Çalışmalar PDF

Improve felinin ikinci və üçüncü halı üçün yuxarıdaki çalışmalar sizə kifayət etmədisə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı çalışmaları həll edə bilərsiniz. Qovluğa keçid etmək üçün aşağıdaki yazıya klikləyə bilərsiniz.

 Klikləyin: Improve Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.