İngilis Dilində Modallar Nədir? Modallar Mövzu İzahı


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

İngilis dili qrammatikasının əvəzolunmaz mövzularından biri olan modallar, xüsusilə yeni başlayanlar üçün  kifayət qədər qarışıq ola bilər. Digər tərəfdən, İngilis dilində modal qaydalarına bol miqdarda İngilis dili təlimləri əlavə edərək mövzunu gücləndirmək çox asandır. Bu yazımız ilə sizi düşünməyə vadar edən suallarınızı cavablandırmağı planlayırıq. İnternetdi axtardığınız “modallar movzu izahı, modallar movzusu” kimi suallara bu yazıımız ilə son qoyacayıq.

İngilis Dilində Modallar Nədir?

Modallar sözünün Azərbaycan dilində mənası da elə “Modallar” deməkdir. Modallar köməkçi fel sistemindən istifadə edən, lakin fərqli funksiyaları olan nümunələrdir. Modalların siyahısını və cümlədə istifadə qaydasını sizlərlə paylaşacayıq.

İngilis dilində modalların istifadə qaydası qrammatik olaraq aşağıdakı kimidir

Müsbət Hal Modallar

Mənfi Hal Modallar

Sual Halı Modallar

Affirmative: Modallar + Fel

Negative: Modallar + Not + Fel

Question: Modallar + Movzu + Fel

 

Modallar Cədvəli

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Modalların müsbət, mənfi və sual halı ilə tanış olacaq və cümlədə istifadə qaydasını öyrənəcəksiniz. Bu gün göz gəzdirəcəyimiz modallar isə aşağıdakı kimidir.

 • Can
 • Could
 • Should
 • Must
 • Will
 • Would

Bu modalların hər biri ilə yaxından tanış olaraq qrammatika dərinliyinə qədər öyrənəcəksiniz. Elə isə keçək İngilis dilində modalların istifadə qaydalarına.

 

İngilis Dilində Perfect Modals (Mükəmməl Modallar) Nədir?

İngilis dilindəki Perfect modal fellər, fel zamanlarını mükəmməlləşdirmək üçün oxşar yollarla işləyir. Bunları have və əsas felin past participle ilə düzəldirik. Adi bir modal feli mükəmməl bir modala çevirdikdə mənasını dəyişdiririk. Mükəmməl modalların necə formalaşdırılacağı və istifadəsi barədə danışaq. Nümunə cümlələr ilə mövzunu daha da açacayıq.

Perfect modals Azərbaycan dilində mükəmməl modallar və ya mükəmməl fel mənasını verir. Mükəmməl fellərin qrammatik formulu isə aşağıdakı kimidir:

subject + ordinary modal + have + past participle

Sual verdiyimiz zaman isə bu qayda dəyişir və aşağıdakı kimi olur.

ordinary modal + subject + have + past participle

Mükəmməl Modallar Növləri Nədir?

Mükəmməl modelə çevrildikdə, adi modellər cümlə içində hər hansısa bir şey təklif etsə də, ümumiyyətlə ehtimal olaraq qalırlar.

Adi modalların ability (qabiliyyət) növündə cancould istifadə edilir. Qabiliyyət növünü mükəmməl modala çevirdiyimiz zaman isə could have + past participle quruluşundan istifadə edirik. Məsələn:

He could have driven himself to work today. – O, bugün özü işə gedə bilərdi.

Cümlənin mənfi quruluşu isə aşağıdakı kimidir:

He couldn’t have driven himself to work today. – O, bugün özü işə gedə bilməzdi.

İndi isə sual formasına baxaq və bu cümlə ilə işimizi burada bitirək.

Could he have driven himself to work today? – Bu gün o özü işə gedə bilərdimi?

İngilis Dilində Perfect Modals ( Mükəmməl Modallar ) İlə Nümunə Cümlələr

İngilis dilində mükəmməl modallar  nədir öyrəndik. İndi isə bu felləri cümlələrdə işlədərək daha aydın və dəqiq məlumat əldə etməyinizə şərait yaradaq.

 • You could have been a rockstar, You were really good at playing the guitar.
  Sən Rockstar ola bilərdin, Gitara çalmaqda həqiqətən yaxşı idin.

 • He should have gone to the bank earlier, he knew he had to pay the bill today.
  Biləndə ki, fakturanı bu gün ödəməlidir, Banka daha əvvəl getməli idi.
 • wouldn’t have gone to the party if I had known she would be there.
  Orada olacağını bilsəydim məclisə getməzdim.
 • She would have been so sad if she had seen that picture.
  O, bu şəkli görsəydi, çox kədərlənərdi.
 • We may not have been so lucky if things had happened differently.
  Baş verənlər başqa cür olsaydı, bəlkə də bu qədər şanslı olmazdıq.
 • must have been really drunk last night because I don’t remember much!
  Dünən gecə həqiqətən sərxoş idim, çünki çox şeyi xatırlamıram!
 • We must not have been thinking straight because that was a silly thing to do.
  Deyəsən düz düşünməmişik, çünki bu gördüyümüz iş çox axmaqca idi.
 • may have left it at home, but I’m not sure.
  Bəlkə də evdə unutmuşam, amma əmin deyiləm.
 • She couldn’t have stolen the bag, she was in another town.
  Çantanı o oğurlaya bilməzdi, çünki başqa bir şəhərdə idi.
 • We should have gone to see her when we had the chance.
  Fürsət olduğu zaman onu görməyə getməliydik.

İngilis Dilində Modal Verbs Nədir?

Subject + Modal Verb + Verb

Modal verbs, modallığı göstərmək üçün istifadə olunan bir fel növüdür. Yəni ehtimal, qabiliyyət, icazə, tələb, imkan, təklif, sifariş, öhdəlik və ya məsləhət kimi növləri özündə əks etdirən bir fel növüdür. Modal fellər həmişə başqa bir felin əsas forma mənasına gələn məzmuna malikdir. İngilis dilində, ümumiyyətlə istifadə olunan modal fellər can, could, may, might, must, will, would, shall, should, should, ought to, had better, have to bəzən need  və ya dare`dir. Əsasən İngilis dilində modal fellər tez-tez müəyyən qrammatik xüsusiyyətlərə əsaslanan sinif kimi seçilir.

İngilis Dilində Modal Verbs İlə Nümunə Cümlələr

İngilis dilində perfect modal nümunələrinə göz gəzdirdik və mövzu ilə bağlı fikrimizi dəqiqləşdirdik. İndi isə sizlərə modal verblər ilə bağlı cümlələri nümunə göstərərək bu mövzuda da müəyyən bir fikir yaradaq.

 • When I lived in Italy, we would often eat in the restaurant next to my flat.
  İtaliyada yaşadığım zaman mənzilimin yanındakı restoranda tez-tez yemək yeyirdik.
 • I don’t know where John is. He could have missed the train.
  Johnun harada olduğunu bilmirəm. Qatardan qaça bilərdi.
 • This bill can’t be right. £200 for two cups of coffee!
  Bu  düzgün ola bilməz. İki fincan qəhvə üçün 200 funt!
 • You must turn in your assignment on time.
  Tapşırığınızı vaxtında verməlisiniz.
 • Mike is able to solve complicated math equations
  Mike mürəkkəb riyaziyyat tənliklərini həll edə bilir
 • He hasn’t been able to get in touch with the client yet.
  Müştəri ilə hələ əlaqə qura bilməyib.
 • I will be able to help you this afternoon.
  Bu günortadan sonra sizə kömək edə biləcəyəm.
 • wasn’t able to visit her in the hospital.
  Xəstəxanada onu ziyarət edə bilmədim.
 • When I was a child I could climb trees.
  Uşaq olanda ağaclara çıxa bilərdim.
 • won’t be able to visit you next summer.
  Gələn yay sizi ziyarət edə bilməyəcəm.

İngilis Dilində Ən Çox İstifadə Olunan Modallar Hansılardır?

İngilis dilində doqquz köməkçi fel var: can, could, may, might, will (should), would, should, must ve ought. Bunlar əsas fellərin infinitivindən əvvəl istifadə olunan köməkçi fellərdir. Növ olaraq əsasən müəyyənlik dərəcələri, imkanlar, öhdəliklər və hərəkət etmək azadlığı ilə əlaqəli mənaları ifadə edir. Deyim daha yaxşı olduğu üçün ehtiyaccəsarət köməkçi rejimlər kimi istifadə edilə bilər.

Biz isə bu yazımızda 7 ən çox istifadə edilən köməkçi felə nəzər salacayıq. Elə isə keçək bu 7 köməkçi felə.

İngilis Dilində Can Modal İstifadəsi

Can‘ İngilis dilində çox istifadə olunan bir modal feldir. Bu ifadə, qabiliyyət, fürsət, tələb, icazə vermək, mümkünlüyü və ya imkansızlığı bildirmək üçün istifadə olunur. Məhz bu böyük funksiyalar və gələcək və ya keçmiş vaxtı ifadə etmək üçün istifadə edildikdə ‘can’ın digər modallarla əvəzlənməsi, tez-tez müəyyən səhvlərə yol açır.

İngilis Dilində Can Modalı İlə Cümlə Nümunələri

Can” ın bəzi cümlədə istifadə nümunələri:

He can play the piano. O, pianoda ifa edə bilər. Qabiliyyət
We can visit my sister when we are in Brighton. Brightonda olarkən bacımı ziyarət edə bilərik. Fürsət
You can’t use my car.Mənim maşınımdan istifadə edə bilməzsən. İcazə
Can I borrow your pen?Qələmini müvəqqəti ala bilərəmmi? İstək
You can learn Japanese at that school.Yapon dilini həmin məktəbdə öyrənə bilərsiniz. Mümkünlük

Can; indiki – keçmiş – gələcək

Əksər modal fellər kimi ‘can’ keçmişdə və ya gələcəkdə çox fərqlidir. Müxtəlif vəziyyətlərdə ‘can’ istifadə tərzi:

Qabiliyyət

İndiki
I can play the piano. – Fortepianoda ifa edə bilərəm.

Keçmiş (could)
I could play the piano as a child. – Uşaq vaxtı fortepiano ifa edə bilərdim

Gələcək
I will be able to play the piano soon. – Tezliklə fortepianoda ifa edə biləcəm.

 

Fürsət

İndiki
I’m free now. We can go. – Mən indi azadam. Biz gedə bilərik.

Past (be able to)
I was free so we were able to go. – Mən azad idim, ona görə də gedə bildik.

Future
I’ll be free then so we can go. – Azad olacağam ki, gedə bilək.

 

İcazə

Present
I can stay at Danny’s when he’s out of town. – Danny şəhərdən kənarda ikən onunla qala bilərəm.

Past
I was allowed to stay at Danny’s when he was out of town. – Danny şəhərdən kənarda ikən mənə icazə verildi.

Future
I can stay at Danny’s when he’s out of town next month. – Gələn ay şəhərdən kənarda olanda Danny ilə qala biləcəm. 

İstək

Present
Can I have a coffee? Qəhvə içə bilərəm?

İstəklər adətən yaxın gələcəkdə istifadə edilir. ‘May‘ və ya ‘could‘ da istifade edilə bilər.

Mümkünlük

Present
You can earn a lot of money in gaming. – Bu oyunla çox pul qazanmaq olar.

İngilis Dilində Could Modal İstifadəsi

Subject + Could Modal Verb + main verb

İngilis dilində Could köməkçi və modal feldir. Keçmişdə bir şeyin mümkün olub olmadığını və ya kiminsə bir şey etmək qabiliyyətinə sahib olub olmadığını izah etmək üçün istifadə edilə bilər. Xahiş, istək, icazə kimi hallar üçün ingilis dilində istifadə edilə bilər.

İngilis Dilində Could Modalı İlə Nümunə Cümlələr

İngilis dilində could modal fel: imkanlar və qabiliyyətlər təsvir edildikdə istifadə olunur.

My grandfather could speak five languages. – Babam beş dildə danışa bilirdi.

Alf played well but he couldn’t beat Jack. – Alf yaxşı oynadı, amma Jack-i məğlub edə bilmədi.

Keçmişdəki ümumi mənalı qabiliyyətlərdən danışarkən, müsbət və mənfi hallar üçün istifadə edilə bilər. Müəyyən bir vaxtdan danışırıqsa, müsbət vəziyyətlərdə be able to istifadə olunur, mənfi vəziyyətlərdə isə couldn`t.

Jack was an excellent tennis player. He could beat anybody. – Jack əla tennisçi idi. Hər kəsə qalib gələ bilərdi.

İngilis dilində Could modal fel : İstək və xahiş növü olaraq da istifadə olunur.

Kimdənsə bir şey etməsini xahiş etdiyimiz zaman sual cümlələrində istifadə olunur. Bu istifadə üsulu çox nəzakətli üsuldur (rəsmi).

Could you tell me where the hospital is, please? – Xəstəxananın harada olduğunu deyə bilərsənmi?

Vacib !

Could ilə verilən bir suala yenə could’la cavab versəniz, sizdən istənilən şeyi əslində edə biləcəyinizi lakin bunu etmək istmədəyinizi demiş olarsınız. Bu səbəblə əgər sizə verilən bir could sualına müsbət cavab vermək istəsəniz, bu zaman siz could yerinə can sözündən istifadə etməlisiniz.

Mənfi Misal: – Could you please move this box? – I could, but I’m really busy right now  –  Xahiş etsəm bu qutunu itələyə bilərsiniz mi? – Bəli, lakin hal hazırda doğurdan da çox məşğulam.

Müsbət Misal: – Could you please move this box? – Sure, I can.  –  Xahiş etsəm bu qutunu itələyə bilərsiniz mi? – Əlbəttə, itələyə bilərəm

İngilis Dilində Should Modal İstifadəsi

İngilis dilində Giving advice olaraq adlandırılan cümlələr qarşımızda olan şəxsə nəsihət vermək və ya tövsiyyə vermək mənasında istifade edilir. Bu cür cümlələri İngilizs dilində Should / Shouldn’t  sözlərindən istifadə edərək qurmaq olar. Should ilə qurulan cümlələr Azerbaycanca olaraq “məlisən, malısan” kimi bir mənaya gəlir.

Should ve shouldn’t ‘un qarşımızda olan bir şəxsə, o şəxsin ettiyi bir şeyin doğru və ya səhv olduğunu düşündüyümüz şeyləri tövsiyyə edərkən istifadə edirik.

İngilis Dilində Should Modalı İlə Nümunə Cümlələr

Should ilə cümlə qurmağla bağlı bir neçə məsləhət və cümlə nümunələri ilə tanış olmağın tam da vaxtıdır.

 • You should study very hard to get a sufficient points from your mathematics exam. – Riyaziyyat imtahanından lazım olan qiyməti almaq üçün hazırlaşmalısan.
 • You shouldn’t smoke cigarettes , it is very harmful for your health. – Siqaret çəkməməlisən. Sağlamlığın üçün çox zərərlidir.

Should – Etsən yaxşı olar  / Should – etməsən yaxşı olar mənalarında istifadə olunur.

 • You should go to bed, you have to wake up early tomorrow.  – Yatsan yaxşı olar. Sabah, tezdən oyanmaq məcburiyyətindəsən.
 • You shouldn’t call your girlfriend so much, otherwise you will receive huge telephone bill. – Sevgilinə bu qədər çox zəng etməsən yaxşı olar. Yoxsa telefon borcun çox gələcək.

Bəzən də qarşımızda olan şəxsə, bəhsi gedən bir mövzu ilə bağlı fikrimizi bildirmək üçün istifadə edirik. Bu tərz cümlələr əsasən “ I think və ya I don’t think ”  kimi söz birləşmələri ilə başlayır.

Fatimə dostu Aidə yə belə deyir:

 • I don’t have any boy friend. – Heç oğlan dostun yoxdur, Aidə.
 • I think you should go more out. – Məncə daha çox çölə çıxmalısan.

Və ya Aidə bu cür cavab verər:

 • I don’t think you should worry about it. – Məncə bununla bağlı narahat olmamalısan.

İngilis Dilində Must Modal İstifadəsi

“Must” köməkçi felinin saf şəklində istifadə edilməsi “-mal / -mal” mənasını verir və nəqli / müsbət cümlələrdə istifadə olunur. Beləliklə, edilməsi lazım olan bir şeydən danışırıqsa, “olmalıdır” sözünü müsbət istifadə edirik. Əlbəttə, “must” köməkçi felinin istifadəsi mütləq zəruri və məcburi qayda və öhdəliklərə aiddir. Must, mütləqlik bildirən cümlələrdə istifadə edilir.

Həm must, həm də have to, bir öhdəlik və tələbi ifadə edən köməkçi fellərdir. Aralarında cüzi fərqlər var. Must, have to köməkçi felindən daha formaldır. Yazılı qaydalar və öhdəliklərdə də istifadə oluna bilər.

İngilis Dilində Must Modalı İlə Nümunə Cümlələr

Sıra gəldi çatdı must ilə cümlə nümunələrinə. Cümlələrə nəzər salaraq bu mövzunu da daha yaxşı başa düşə biləcəksiniz. 10 – cu sinifdi öyrədilən İngilis dilinin ən vacib mövzularından modalları daha yaxşı anlayacaqsınız.

İngilis dilində must müsbət cümlələr:

 • You must be very intelligent guy, because you got 9 from the math exam. – Çox ağıllı oğlan olmalısan, çünki riyaziyyat imtahanından 9 aldın.
 • She must be an American, because she speaks with American accent. – Amerikalı olmalıdır, çünki Amerika vurğusu ilə danışır.
 • It must be my sister’s cat Pinky. – Bu mənim bacımın pişiyi Pinky olmalıdır.

İngilis dilində must mənfi cümlələr:

 • If you have a dog, It must not bark too much – Bir itiniz varsa, çox hürməməlidir.
 • We must not speak loudly in the hospital – Xəstəxanada yüksək səslə danışmamalıyıq.
 • They must not visit us tonight – Bu gecə bizi ziyarət etməməlidirlər.

Must sual cümləsi istifadə nümunələri:

 • Why must I must do my homework today? – Niyə bu gün ev tapşırıqlarını etməliyəm?
 • Must we get minimum 6 to pass this exam? – Bu imtahandan keçmək üçün minimum 6 almalıyıq?
 • Must they wear helmet to ride motorbikes in Germany? – Almaniyada motosiklet sürmək üçün dəbilqə geyinməlidirlər?

İngilis Dilində Be Able To İstifadəsi

Be Able To: Bəzi hallarda bir-birinin əvəzinə istifadə oluna bilsə də, aralarında bəzi fərqlər də var. Mənaca “Can” quruluşundan bir az daha formal olması ilə fərqlənir. Beləliklə, formallığın və səviyyənin olması lazım olan vəziyyətlərdən be able to ilə danışırıq.

“Be able to” quruluşu “-ə, -a bilmək” deməkdir. İstifadə olunduğu cümlələrdə “kifayətlik və ya bacarıq” mənasını verir. Bu mənada “can” quruluşuna son dərəcə bənzəyir. Bununla birlikdə, “can” quruluşu hazırda tutulan səlahiyyətlərə istinad edilərkən istifadə olunur. Buna görə istifadə sahəsi məhduddur. Məsələn, gələn il alacağınız bir ixtisas haqqında danışarkən, “can” ifadəsini istifadə edə bilməzsiniz. Bu hallarda, “be able to” ifadəsini istifadə etməlisiniz.  “Be able to” istifadə sahələri baxımından daha çevikdir demək doğru olar. Can ifadəsinin istifadə edilə bilmədiyi bir çox yerdə istifadə edilə bilər.

İngilis Dilində Be Able To İlə Nümunə Cümlələr

İndi isə bu qarışıq felin cümlədəki halına baxaq. Cümlədə qarışıq yoxsa sadə olduğunu yoxlayaq.

 • I will be able two speak english fluently.
  İki ingilis dilində səlis danışa biləcəyəm.
 • You must be able to play violin.
  Siz skripka ifa etməyi bacarmalısınız.
 • Ronaldo was able to score three goals.
  Ronaldo üç qol vura bildi.
 • I wasn’t able to join the meeting.
  İclasa qoşula bilmədim.
 • You mustn’t be able to kill people.
  İnsanları öldürməməlisən.
 • Ali is not able to help me.
  Əli mənə kömək edə bilmir.
 • My girlfriend was not able finish her project homework on time.
  Sevgilim layihə ev tapşırığını vaxtında bitirə bilmədi.
 • Is he going to be able to meet you?
  Səninlə görüşə biləcəkmi?
 • Were you able catch the thief?
  Oğrunu tuta bildinmi?
 • Must the workers wear be able wear colourful scarfs?
  Geyinən işçilər rəngarəng şərflər taxmalıdır?

Be able to ilə bağlı daha geniş məlumata İngiliscə Be Able To İstifadəsi və Mövzu İzahı yazımızdan nəzər salın.

İngilis Dilində Will Modal İstifadəsi

Will qəlibi gələcək zamana işarə edir. Ancaq xarici dil öyrənməyə çalışanları çətinə düşürən məqamlar həmişə bu mərhələdə ortaya çıxır. Bu naxış going to ilə eyni vaxtı ifadə etsə də, fərqli yerlərdə istifadə olunur. Başqa sözlə, gələcəyi ifadə edən, lakin fərqli vəziyyətləri göstərən istifadə imkanları var.

Beləliklə, “will”  əsasən haralarda istifadə edilir, going to qəlibindən hansı istifadə fərqləri var, gəlin birlikdə araşdıraq.

Subject + Auxiliary Verb + Verb quruluşuna sahibdir.

Birdən bir şey etmək qərarına gəldiyiniz təqdirdə, bunu ifadə edərkən ‘will‘ ifadəsini istifadə etməlisiniz. Bu, çox vaxt danışıq anlarında verilən qərarları əhatə edir.

Gələcəklə bağlı qeyri-müəyyən proqnozlar verilərkən ‘will‘ istifadə olunur. Bir şeyin baş verəcəyinə əmin olmadıqda, ehtimal müzakirə edildiyi təqdirdə bu modelə üstünlük verilə bilər.

Bir mövzu ilə əlaqədar birinə söz verərkən “will” istifadə olunur. Əlavə olaraq, bir təklif edilsə, yenidən ‘will‘ seçim edilir.

İngilis Dilində Will İlə Nümunə Cümlələr

Bu 3 növə aid cümlə nümunələrini sizinlə paylaşırıq. Bu cümlələri müqayisə edə və növləri anlaya bilərsiniz.

 • Don’t worry! I will help you.
  Narahat olma! Sənə kömək edəcəyəm.

 • Ok, I will carry it for you.
  Tamam, sənin üçün aparacam.
 • I am afraid we will be late for the meeting.
  Qorxuram ki, görüşə gecikək.
 • I think we will use capsules instead of food one day.
  Düşünürəm ki, bir gün yemək əvəzinə kapsuldan istifadə edəcəyik.
 • No, I forgot. I will post them tomorrow.
  Xeyr, unutdum. Onları sabah göndərəcəm.

 • And I like this dress better than the other one. I will take it.
  Və bu paltar digərindən daha çox xoşuma gəlir. Mən götürəcəyəm.
 • Great! I will call my mother and tell her the good news.
  Əla! Anama zəng edib müjdə verəcəyəm.
 • Will they take anything?
  Bir şey götürəcəklər?

İngilis Dilində Would Modal İstifadəsi

Would köməkçi felini düzgün istifadə etdiyimizdən hər zaman əmin olmalıyıq. Bəzən would yerinə will istifadə etməli olduğumuz məqamlar olur. Bu səbəblə harada will, harada would istifadə etməliyik bunları bilmək lazımdır.Would hər zaman will kəliməsinin keçmişi deyil. Olduğu məqamlar var, olmadığı məqamlar var.Əsasən turizm alanında istifadə olunan would sözü xahiş və ya təklif cümləsində istifadə olunduğu zaman, like sözü də əlavə olunduğu zaman “sınız mı?”, “siniz mi?” mənasını verir. Bu sözü istifadə etdiyimiz bir digər məqam isə fərziyyə cümlələridir. Would like / would love sözlərinin hər biri  eyni vaxtda istəyirəm deməyin incə bir varyantıdır.

Wouldun istifadə edildiyi digər məqamlar:

 • Xahiş cümlələrində istifadə oluna bilər. 
 • “Who”, “What”, “Where”, “When”, “Why” və “How” suallarını verərkən istifadə oluna bilər.
 • Fərziyyə cümlələrində istifadə oluna bilər.
 • Sual verərkən istifadə oluna bilər.

İngilis Dilində Would İlə Nümunə Cümlələr

Son olaraq Would cümlə nümunələrin göz ataq və bu 7 modal ilə bağlı yazımızı bitirək. Would istifadə şəkli aşağıdakı kimidir.

 • His father hoped that Daniel would grow up to be a wise and famous man.
  Atası Danielin ağıllı və məşhur bir insan kimi böyüyəcəyini ümid edirdi.
 • Maybe he thought she would change her mind, but it wasn’t going to happen.
  Bəlkə də fikrini dəyişdirəcəyini düşünürdü, amma bu olmaz.
 • Would you like it again?
  Yenə istərdiniz?
 • Would you like to read his speech?
  Çıxışını oxumaq istərdinizmi?
 • That would be the best way.
  Bu ən yaxşı yol olardı.
 • How long would these mind games go on?
  Bu ağıl oyunları nə qədər davam edəcək?

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.