İngilis dilində Past Continuous Tense


İngilis dilində Past Continuous Tense nədir?

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

Bu dəfəki yazımızın mövzusu “İngilis dilində Past Continuous Tense” olacaqdır. Məlum məsələdir ki, İngilis dilinin ən vacib qrammatik qaydalarından biri, hətta birincisi zamanlar mövzusudur. Bu zaman formalarını isə ayrı-ayrılıqda oxuyub, başa düşmək qrammatik biliklərimizin baxımından çox önəm kəsb edir. İngilis dilində zamanları doğru şəkildə mənimsəməklə və yetəri qədər söz ehtiyatına sahib olmaqla dialoqlar qura bilər, diskussiyalarda iştirak edə bilərik. Bu yazımızda siz tanış olacaqsınız;

 • Past Continuous Tense Nədir?
 • Past Continous Tense ilə təsdiq, inkar və sual cümlələri cədvəli
 • Past Continous Tense ilə cümlə necə qurulur?
 • Past Continuous Tense ilə təsdiq cümləsi necə qurulur?
 • Past Continous Tense ilə təsdiq cümləsinə aid nümunələr
 • Past Continous Tense ilə birlikdə zaman zərfləri necə istifadə edilir?
 • Past Continuous Tense ilə inkar cümləsi necə qurulur?
 • Past Continous Tense ilə inkar cümlələrə aid nümunələr
 • Past Continous Tense ilə sual cümlələri necə qurulur?
 • Past Continous Tense ilə sual cümlələrinə aid nümunələr
 • Past Continous Tense sual zərfi ilə birlikdə cümlələr
 • Past Continous Tense “ING” istifadə edərkən diqqət etməli olduğumuz nüanslar
 • İngilis dilində digər zamanlar hansılardır?

Past Continuous Tense Nədir?

Past Continuous Tense, keçmiş zamanda davamlılıq göstərən zamandır. Keçmiş zamanda başlayıb müəyyən bir müddət davam edən hal və hərəkətləri izah etmək üçün Past Continuous Tense istifadə edilir. Bu zaman formasına Azərbaycan dilində “keçmiş davamedici zaman” deyirik. Past Continuous Tense aşağıdakı hallarda istifadə edilir. Longer background action interrupted by a shorter one She was practising sport when I called her – Mən ona zəng etdiyim zaman o idman edirdi. Event occurring at an exact time in the past She returned from work at 7 o’clock and they were still watching TV – O, saat 7-də işdən qayıtdı və onlar hələ də televizora baxırdılar. Uninterrupted action in progress for a while We were watching TV during our breakBiz fasilə vaxtı televizora baxırdır. Length of period of time in the past They were watching TV all day when they were youngOnlar cavan ikən bütün gün televizora baxırdılar. Past simultaneous actions She was practising sport while her mother was cooking – Anası yemək bişirərkən o idmanla məşğul idi. Sequence of actions which occurred in the past I went to the park, the kids were playing on the grass, their parents were sitting on the fence and some teenagers were running. Mən parka getdim, uşaqlar çəmənliklərdə oynayırdılar, onların valideynləri hasarın üzərində otururdu və bəzi yeniyetmələr qaçırdılar. Repeated or annoying action (with always) Keçmiş davamedici zamanda “always” və ya “constantly” kimi sözlərin işlənməsi adətən şok edici və ya xoşagəlməz situasiyalara vurğu edir. Bu cümlənin konsepti mənfi emosiyalarda işlənən cümlələrə olduqca yaxındır. Unutmayın ki, “always” və “constantly” sözləri “be” və “verb+ing”-n arasında işlənir. She was doing sports every day for years to become a good athlete – O, yaxşı atlet olmaq üçün illərlə hər gün idman edirdi. He was constantly talking. He annoyed everyone – O, davamlı olaraq danışırdı. Hamını əsəbiləşdirirdi. I didn’t like them because they were always complaining – Mənim onlardan xoşum gəlmədi, çünki həmişə şikayət edirdilər.

Past Continuous Tense ilə təsdiq, inkar və sual cümlələri cədvəli

Bu zaman formasını daha yaxşı başa düşmək üçün aşağıda verilmiş cədvələ nəzər yetirməyiniz kifayətdir. Burada siz eyni cümlənin hər bir şəxs əvəzliyi üçün yazılmış həm təsdiq, həm inkar, həm də sual formasını görəcəksiniz.

Positive sentences Təsdiq cümləsiNegative sentences İnkar cümləsiInterrogative sentences
Sual cümləsi
I was crossing the road – Mən yoldan keçdim.I was not crossing the road – Mən yoldan keçmədim.Was I crossing the road? – Mən yoldan keçdim?
You were  crossing the road – Sən yoldan keçdin.You were not crossing the road – Sən yoldan keçmədin.Were you crossing the road? – Sən yoldan keçdin?
He was crossing the road – O yoldan keçdi.He was not crossing the road. O yoldan keçmədi.Was he crossing the road? O yoldan keçdi?
She was crossing the road – O yoldan keçdi.She was not crossing the road – O yoldan keçmədi.Was she crossing the road? O yoldan keçdi?
It was crossing the road – O yoldan keçdi.It was not crossing the road – O yoldan keçmədi.Was it crossing the road? O yoldan keçdi?
We were crossing the road – Biz yoldan keçdik.We were not crossing the road – Biz yoldan keçmədik.Were we crossing the road? Biz yoldan keçdik?
You were crossing the road. Siz yoldan keçdiniz.You were not crossing  the road. Siz yoldan keçmədiniz.Were you crossing the road? Siz yoldan keçdiniz?
They were crossing the road. Onlar yoldan keçdilər.They were not crossing the road. Onlar yoldan keçmədilər.Were they crossing the road? Onlar yoldan keçdilər?

Past Continous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Əsas fel: Present Participle (1st form of Verb + ing), məs, sleeping, going Köməkçi fel: was/were Qeyd: Əgər cümlənin subyekti “I, She, He” əvəzlikləri və ya təkdə olan isimdirsə, o zaman “auxiliary verb” olaraq was, əgər cümlənin subyekti “You, they” əvəzlikləri və ya cəmdə olan isimdirsə, o zaman “auxiliary verb” olaraq were istifadə ediləcəkdir.

Past Continuous Tense ilə təsdiq cümləsi necə qurulur?

Past Continuous zamanının təsdiq forması aşağıdakı kimi qurulur: Subject + Auxiliary verb (was/were) + Verb + -ing + object Was/were: past simple of the verb to be.

Past Continous Tense ilə təsdiq cümləsinə aid nümunələr

MübtədaKöməkçi felFel + ingAzərbaycancası
IWasReadingMən oxuyurdum.
YouWereReadingSən oxuyurdun.
HeWasReadingO oxuyurdu.
SheWas­ReadingO oxuyurdu.
ItWasReadingO oxuyurdu.
WeWereReadingBiz oxuyurduq.
YouWereReadingSiz oxuyurdunuz.
TheyWereReadingOnlar oxuyurdular.

Bu zaman formasında istifadə edilmiş daha mürəkkəb cümlə nümunələri ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz. At midnight, we were still driving through the desert – Gecə yarısı biz hələ də səhrada irəliləyirdik. Yesterday at this time, I was sitting at my desk at work – Dünən bu vaxtlarda iş yerimdə masamda otururdum. While John was sleeping last night, someone stole his car – Dünən gecə John yatarkən kimsə onun maşınını oğurladı. Sammy was waiting for us when we got off the plane – Biz təyyarədən düşəndə Sammy bizi gözləyirdi. They were eating dinner, discussing their plans, and having a good time. Onlar yemək yeyir, planlarını müzakirə edir və yaxşı vaxt keçirirdilər. I was listening to my iPod, so I didn’t hear the fire alarm – Mən iPod-a qulaq asırdım, ona görə də siqnalizasiya səsini eşitmədim. I was running in the park when you sent me that message – Sən mənə bu mesajı göndərəndə mən parkda qaçmaqda idim. They were watching TV when she got back from work – Mən işdən qayıdarkən onlar televizora baxırdılar. It was 9 o’clock when I was running in the park – Mən parkda qaçarkən saat 9 idi. I called her at 11:45 and she was practising sport – Saat 11:45-də ona zəng etdim və o idmanla məşğul idi. John was reading an English book while Mary was watching TV – Mary televizora baxarkən John İngilis dilində kitab oxuyurdu. She was practising sports every day last year – O, keçən il hər gün idman edirdi. We were talking while the kids were watching TV – Uşaqlar televizora baxarkən biz söhbət edirdik. The customer was being helped by the salesman when the thief came into the store – Oğru mağazaya girərkən satıcı müştəriyə kömək edirdi. She went home and her mother was working on the laptop, her father was watching tv and her sister was studying – O evə getdi və anası kompyuterdə işləyirdi, atası televizora baxırdı, bacısı isə dərs oxuyurdu. We went to the doctor today and while waiting, some patients  were  reading magazines, some were talking on the phone and the secretary was typing on the computer – Biz bu gün həkimə getdik və gözlədiyimiz sırada xəstələrin bəziləri jurnal oxuyurdu, katibə isə kompyuterdə yazırdı. They were always watching TV on high volume late at night. Onlar həmişə gecə saatlarında yüksək səslə televizor izləyirdilər.

Past Continous Tense ilə birlikdə zaman zərfləri necə istifadə edilir?

Past Simple Tense-də istifadə edilən əksər zaman zərfləri bu zaman növündə də istifadə edilir. Bu zaman zərfləri içərisində ən çox istifadə edilənləri isə bunlardır: time (yesterday, last year, last week, etc), last, ago, when, while, as, just as, always, only, never, ever, still and so on. Bu zaman zərfləri cümlənin müxtəlif hissəsində yerləşə bilərlər. Məsələn, I was sleeping when your sister came – Sənin bacının gəldiyi zaman mən yatırdım. I was reading an interesting book, last night – Ötən axşam mən maraqlı bir kitab oxuyurdum. You felt asleep while we were reading a magazine – Biz jurnal oxuyarkən sən yuxuya getdin. She was going to university last year – O, keçən il universitetə gedirdi. We were talking about the exam before the recreation – Biz tənəffüsdən əvvəl imtahan haqqından danışırdıq. You were just studying when she called. – O zəng edən zaman sən yenicə oxuyurdun. Were you just studying when she called? – O zəng edən zaman sən yenicə oxuyurdun?

When və While ilə bağlı qeyd: Clause-lar mənası olan, amma əksər hallarda cümləni tamamlamayan sözlərdir. Bəzi clause-lar “when” sözü ilə, məsələn, “when she called” və ya “when it bit me” başlayır. Digər clause-lar isə “while” sözü ilə, məsələn, “while she was sleeping” “while he was surfing” başlamaqdadır. Keçmiş zaman haqqında danışarkən Past Simple zamanında tez-tez “when” istifadə edilir, buna baxmayaraq Past Continuous zamanında isə “While” istifadə edilir. “While” indiki vaxt ərzində olan hal və hərəkəti, fikri izah edir. “While” “when” mənaları oxşar olsa da, cümlənin müxtəlif hissələrinə vurğu edirlər. I was studying when she called – o zəng edərkən mən dərs oxuyurdum. While I was studying, she called – mən dərs oxuyarkən o zəng etdi.

Past Continuous Tense ilə inkar cümləsi necə qurulur?

Past Continuous zamanının inkar forması aşağıdakı kimi qurulur: Subject + Auxiliary verb (was/were) + NOT + Verb + -ing + object Was/were: past simple of the verb to be.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Past Continous Tense ilə inkar cümlələrə aid nümunələr

MübtədaKöməkçi fel + notFel + ingAzərbaycancası
IWas notReadingMən oxumurdum.
YouWere notReadingSən oxumurdun.
HeWas notReadingO oxumurdu.
SheWas notReadingO oxumurdu.
ItWas notReadingO oxumurdu.
WeWere notReadingBiz oxumurduq.
YouWere notReadingSiz oxumurdunuz.
TheyWere notReadingOnlar oxumurdular.

Aşağıda Past Continuous zamanının inkar formasında olan daha mürəkkəb cümlələr ilə tanış ola bilərsiniz. Anna wasn’t eating dinner when we arrived – Biz gələndə Anna yeməyini yemirdi. Sam wasn’t lying when he said he loved you – Sam səni sevdiyini söyləyəndə yalan danışmırdı. I wasn’t sleeping when you came home last night – Sən dünən axşam evə gələndə mən yatmamışdım. When Ms. Foster came in, the girls weren’t studying – Xanım Foster içəri girəndə qızlar dərs oxumurdu. She wasn’t paying attention, when the teacher called her – Müəllim onu çağırdığı zaman, o ona əhəmiyyət vermədi. She wasn’t working for two years after the baby was born – Körpə doğulandan sonra o iki il boyunca işləmədi. Peter wasn’t doing his homework when his father came in – Atası gələn zaman Peter ev tapşırıqlarını yerinə yetirmirdi. We were not wondering if she was able to meet us at noon – Biz günorta bizi qarşılaya biləcəyinə dair ona sual vermədik. She wasn’t listening to her teacher when he asked a question – Müəllimi sual verərkən o, müəlliminə qulaq asmırdı. It wasn’t raining while we were playing tennis this morning – Bu səhər biz tennis oynayarkən yağış yağmırdı. I was not preparing dinner while Melanie was working upstairs – Melanie yuxarı mərtəbədə işləyərkən mən nahar hazırlamırdım. You were not listening to me when I told you to turn the oven off – Mən sənə sobanı söndürməyini dediyim zaman sən məni dinləmirdin. They weren’t having a good time at the party when they decided to go home – Onlar evə getmək qərarına gəldikləri zaman partidə yaxşı vaxt keçirmirdilər. I wasn’t paying attention while I was writing the letter, so I made several mistakes – Mən məktubu yazarkən diqqət etmirdim, buna görə də bir neçə səhv etdim. Rebecca was angry with her children because they weren’t sleeping when she arrived – Rebecca çatdığı zaman uşaqlarına yatmadıqları üçün əsəbiləşdi.

Past Continous Tense ilə sual cümlələri necə qurulur?

Auxiliary verb (was/were) + Subject  + Verb + -ing + object Was/were: past simple of the verb to be.

Past Continous Tense ilə sual cümlələrinə aid nümunələr

Köməkçi felMübtədaFel + ingAzərbaycancası
WasIReading?Mən oxuyurdum?
WereYouReading?Sən oxuyurdun?
WasHeReading?O oxuyurdu?
WasSheReading?O oxuyurdu?
WasItReading?O oxuyurdu?
WereWeReading?Biz oxuyurduq?
WereYouReading?Siz oxuyurdunuz?
WereTheyReading?Onlar oxuyurdular?

Aşağıda bu zaman formasından istifadə edilərək qurulmuş daha mürəkkəb cümlələr ilə tanış ola bilərsiniz. Were they always watching TV on high volume late at night? – Onlar həmişə gecə gec saatlarda yüksək səslə televizora baxırdılarmı? Were you still skating in the park when Jemma called you? – Jemma səni çağıran zaman sən hələ parkda konki sürürdün? Were the boys working in the garden when their uncle came round for a coffee?  – Onların əmiləri bir kofe üçün gəldiyi zaman oğlanlar bağda işləyirdilər? Was she working on her thesis at the time? – Həmin vaxt o dissertasiyası üzərində işləyirdi? Was I running in the park when you sent me that message? – Sən bu mesajı mənə göndərəndə mən parkda qaçırdım? Were they still watching TV when she returned from work at 7 o’clock? – O, saat 7-də işdən qayıdan zaman onlar yenə də televizora baxırdılarmı? Was she practising sport every day last year to prepare for the race? – O, keçən il yarışa hazırlaşmaq üçün hər gün idmanla məşğul idi? Was she practising sport while her mother was cooking? – O, anası yemək bişirərkən idmanla məşğul idi? Were the patients reading magazines, talking on the phone and was the secretary typing anything on the computer while you were waiting at the doctor today? – Sən bu gün həkimi gözləyən zaman xəstələr jurnal oxuyurdular, telefonla danışırdılar və katibə də kompyuterdə nə isə yazırdı? Was she doing sport everyday for years to become a good athlete? – O yaxşı idmançı olmaq üçün illərlə hər gün idman edirdi?

Past Continous Tense sual zərfi ilə birlikdə cümlələr

Sual sözüKöməkçi felMübtədaFel + ingAzərbaycancası
HowweretheypaintingOnlar necə çəkirdilər?
WhywasshedoingO niyə edirdi?
whatwasheReadingO nə oxuyurdu?
wherewereyougoingSən hara gedirdin?
whenwerewelisteningBiz nə vaxt qulaq asırdıq?

Past Continuous zamanında sual zərfləri ilə birlikdə qurulmuş cümlələrdə əvvəlcə sual sözü, ardından köməkçi fel,  sonra subyekt, sonra isə əsas felin –ing şəkilçili forması gəlir.  Bu qaydaya aid olan daha mürəkkəb cümlə nümunələri ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz. What were you doing yesterday evening? – sən dünən axşam nə edirdin?Where was Diana going at ten last night? – Diana dünən gecə saat 10-da hara gedirdi? Why were they carrying the buckets? – onlar niyə səbətləri apardılar? Why was the teacher getting angry? – müəllim niyə əsəbiləşirdi? How many hours was she working every week? – o hər həftə neçə saat işləyirdi? What instruments were those musicians playing? – o musiqiçilər hansı alətlərdə çalırdılar? Where were the children hiding? – uşaqlar harada gizlənirdilər? How was your new car working? – sənin yeni maşının necə işləyirdi? What was the policeman telling us? – polis bizə nə dedi? Where were you living last year? – keçən il harada yaşayırdın? How long was I sleeping? – mən nə qədər müddət idi yatırdım? How much were they paying you? – onlar sənə nə qədər pul verirdilər? How were you feeling yesterday? – sən dünən özünü necə hiss edirdin? How was the car running this morning? – bu gün səhər maşın necə işləyirdi?

Past Continous Tense “ING” istifadə edərkən diqqət etməli olduğumuz nüanslar

Felin sonunda istifadə edilən “-ing” şəkilçisi sonu “e” ilə bitən fellərdə bu hərfdən əvvəl gələn hərf samitdirsə, o zaman sözün sonundakı “e” hərfi düşür və bunun yerinə “-ing” şəkilçisi əlavə edilir. Bu qaydaya aid nümunələr ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz. I was making dinner when he arrived at my house this evening – O, bu axşam mənim evimə çatan zaman mən nahar edirdim. Marc was making pizza while Anthony was watching him – Anthony onu seyr edərkən Mark pizza edirdi. Chef Jones had been preparing the restaurant’s fantastic dinners for two years before he moved to Paris – Şef Jones Parisə köçməzdən əvvəl iki il ərzində restoranın fantastik şam yeməyini hazırlamaqda idi. We were dancing when lights went out – İşıqlar sönən zaman biz rəqs edirdik. We went out as while the sun was shining – Günəş parlayan zaman biz çölə çıxdıq. Bəzi fellərdə isə “-ing” şəkilçisi əlavə edilərkən sonda olan hərf iki dəfə yazılır. Məsələn; Jason was tired because he had been jogging – Jason yorulmuşdu, çünki qaçmaqda idi. He was sitting next to me – O, mənim yanımda otururdu.

Non-continuous fellərin “-ing” ilə istifadə edilə bilməyəcəyini unutmayın. Bu kimi fellərdə keçmiş davamedici zaman forması da Past Simple qaydasına tabe olur. Jane was being at my house when you arrived. Səhvdir Sən gələndə Jane mənim evimdə idi. Jane was at my house when you arrived. Düzdür

Non-continuous fellərə aşağıdakılar aiddir:

 • feeling: hate, like, love, prefer, want, wish
 • senses: appear, feel, hear, see, seem, smell, sound, taste
 • communication: agree, deny, disagree, mean, promise, satisfy, surprise
 • thinking: believe, imagine, know, mean, realize, recognize, remember, understand
 • other states: be, belong, concern, depend, involve, matter, need, owe, own, possess

İngilis dilində digər zamanlar hansılardır?

İngilis dilində İndiki, Keçmiş, gələcək zamanları mövcuddur və bu zamanların hər birinin də 4 müxtəlif aspekti vardır. Həm bu zaman formaları, həm də onların düzəldilmə qaydaları ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz.

Sadə zaman (Simple Tense)

Present Simple Tense – indiki sadə zaman: 1st form of Verb + s(es) Past Simple Tense – keçmiş sadə zaman: 2nd form of Verb Future Simple Tense – gələcək sadə zaman: shall/will + 1st form of Verb

Davamedici zaman (Continuous Tense)

Present Continuous Tense – indiki davamedici zaman: is/am/are + 1st form of Verb + ing Past Continuous Tense – keçmiş davamedici zaman: was/were + 1st form of Verb + ing Future Continuous Tense – gələcək davamedici zaman: shall/will + 1st form of Verb + ing

Bitmiş zaman(Perfect Tense)

Present Perfect Tense – indiki bitmiş zaman: has/have + 3rd form of Verb Past Perfect Tense – keçmiş bitmiş zaman: had + 3rd form of Verb Future Perfect Tense – gələcək bitmiş zaman: shall/will have + 3rd of Verb

Bitmiş davamedici zaman(Perfect Continuous Tense)

Present Perfect Continuous – indiki bitmiş davamedici zaman: has/have + been + 1st form of Verb + ing Past Perfect Continuous – keçmiş bitmiş davamedici zaman: had + been + 1st form of Verb + ing Future Perfect Continuous – gələcək bitmiş davamedici zaman: shall/will have been + 1st form of Verb + ing

Əgər İngilis dilindəki digər zamanlarla bağlı ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman yazımızı oxumağınızı tövsiyə edirik.

Beləliklə, geniş şəkildə izahını verdiyimiz və sizin üçün faydalı olduğunu düşündüyümüz bir yazımızın daha sonuna gəldik. Sizin üçün faydalı olacağına ümid edir, bir çox digər mövzularda da hazırladığımız yazıları oxumağınızı tövsiyə edirik. Ancaq əgər siz də oxumaqla kifayətlənməyib, öyrəndiklərinizin danışığınıza yerləşməsini istəyirsinizsə və özünüzə “speaking” partnyoru tapa bilmirsinizsə, o zaman https://www.azeringilisce.com/ saytı məhz sizlər üçündür. Vaxt itirmədən təqdim etdiyi 10, 20 və 30 dəqiqəlik danışıq paketlərindən yararlanmağa tələsin. Düşüncələrinizi bizimlə paylaşmaqdan çəkinməyin.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.