Laugh Felinin İkinci və Üçüncü Halı


laugh feli ikinci ve ucuncu hali

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

👂 İngilis dili qrammatikası öyrənənlər üçün çətindir. Bu tapşırıqlar hər bir tələbə üçün fərqli olsa da, əksər şagirdlərin ümumi problemləri var. Digər tərəfdən, təhsil mərkəzləri bu ümumi problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün bu mövzularla bağlı daha ətraflı məlumatları tələbələrlə bölüşürlər. İngilis dilinin tələbələr üçün aktuallaşan mövzularından biri də fellərdir. Bəs niyə məhhz fellər?

👂 Ana dilimizdə öyrəndiyimiz nitq hissələri İngilis dilindəki bir sıra fərqlərlə əvəz edilə bilər. Bu gün mövzumuz nitq hissələrindəki fellər olacaqdır. Zamanlar, fellərin zamanla istifadəsi, qaydasız və qaydasız fellər və s. Bu təfərrüatları aradan qaldırmaq üçün felin mövzusu tələbəyə mümkün qədər ətraflı izah edilməlidir. Bu problemi həll etmək üçün sizin üçün hər gün aktiv istifadə olunan felləri seçib fellərin şərtlərinə və zamanlarına uyğun izah edəcəyik.

👂 Bugünkü bloq postumuzda “laugh” – yəni, – “gülmək” felinin 2-ci və 3-cü hallarını təhlil edəcəyik və zaman və mənsubiyyətə görə tabe olduğu qaydalara nəzər salacağıq.

“Laugh” feli:

 1. tərcüməsi: gülmək.
 2. növü: qaydalı feldir.
 3. sözün kökü: 1-ci haldadır.

🤣 Laugh Felinin İkinci Halı Necə Yazılır?

Laugh felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və “laughed” şəklində yazılır. Past Tense cümlələr üçün istifadə olunur.

🤣 Laugh Felinin İkinci Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • She laughed in response to his jokes. – Onun zarafatlarına cavab olaraq güldü.
 • He can’t bear being laughed at. – Güldüyünə dözə bilmir.
 • The speaker laughed away his fears. – Natiq qorxularına qarşı güldü.
 • Maria looked at him and laughed. – Maria ona baxıb güldü.
 • Flinging back her head, she laughed and laughed. – Başını geri çəkərək, güldü və güldü.

🤣 Laugh Felinin Üçüncü Halı Necə Yazılır?

Laugh felinin üçüncü halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və “laughed” şəklində yazılır. Past Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur.

🤣 Laugh Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • You are richer today if you have laughed, given or forgiven. – Bu gün güldünsə, verdiyin və ya bağışladıysan daha zənginsən.
 • She could have laughed aloud. – O, ucadan gülə bilərdi.
 • If he had come begging and pleading, I would have laughed at him and kicked him in the teeth. – Yalvararaq yalvarmaq üçün gəlsəydi, mən ona gülüb dişlərinə təpik vurardım.
 • One might have laughed at the farcical, imbecile measures that were taken to relieve it. – Bunu aradan qaldırmaq üçün görülən fərdi, qeyri-qanuni tədbirlərə gülmək olardı.
 • He could not recall when last she had laughed at him without ridicule. – Axırıncı dəfə ona istehza etmədən güldüyünü xatırlaya bilmədi.

🤣 Laugh Felinin Past Tense ilə Qrammatik Düsturu

Laugh feli Past Tense ilə özünə məxsus qrammatik qaydaya tabedir. Belə ki, laugh felinin ikinci halı Past Tense üçün istifadə olunsa da, felin üçüncü halı Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur. Past Tense üçün olan cümlə quruluş qaydası isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – laughed) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

🤣 Laugh Feli Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Fərqlilikləri

Laughed felinin ingilis dilində zamanlara və mənsubiyyətə görə cümlədə istifadə olunma qaydalarına baxmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlara nəzər yetirməyinizdə fayda var. Çünki, orada hər bir zaman və mənsubiyyətə görə reach felinin istifadə olunma qaydası verilmişdir.

🤡 Laugh Felinin Simple Present Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

I / MənI laugh a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülürəm.
You / SənYou laugh a lot, with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna xoş bir zövqlə çox gülürsən.
We / BizWe laugh a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülürük.
They / OnlarThey laugh a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülürlər.
He / O (kişi)He laughs a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin çoxuna baxışdan həzz alaraq çox gülür.
She / O (qadın)She laughs a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin çoxuna baxışdan həzz alaraq çox gülür.
It / O (digər)It laughs a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəsli bir zövqlə çox gülür.

Sual cümləsi ilə:

 • Do I laugh a lot with vicarious pleasure at many of these stories? – Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülürəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə ilə:

 • A young composer took part in a nobiliary party, he is laughed at by a duke. – Gənc bir bəstəkar nəcib məclisdə iştirak etdi, bir hersoq tərəfindən güldürüldü.

🤡 Laugh Felinin Present Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

I / MənI have laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülürəm.
You / SənYou have laughed a lot, with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna xoş bir zövqlə çox gülürsən.
We / BizWe have laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülürük.
They / OnlarThey have laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülürlər.
He / O (kişi)He has laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin çoxuna baxışdan həzz alaraq çox gülür.
She / O (qadın)She has laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin çoxuna baxışdan həzz alaraq çox gülür.
It / O (digər)It has laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəsli bir zövqlə çox gülür.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories? – Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülürəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə ilə:

 • A young composer took part in a nobiliary party, he have been laughed at by a duke. – Gənc bir bəstəkar nəcib məclisdə iştirak etdi, bir hersoq tərəfindən güldürüldü.

🤡 Laugh Feli Present Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

I / MənI am laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülürəm.
You / SənYou are laughing a lot, with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna xoş bir zövqlə çox gülürsən.
We / BizWe are laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülürük.
They / OnlarThey are laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülürlər.
He / O (kişi)He is laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin çoxuna baxışdan həzz alaraq çox gülür.
She / O (qadın)She is laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin çoxuna baxışdan həzz alaraq çox gülür.
It / O (digər)It is laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəsli bir zövqlə çox gülür.

Sual cümləsi ilə:

 • Am I laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories? – Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülürəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə ilə:

 • A young composer took part in a nobiliary party, he is being laughed at by a duke. – Gənc bir bəstəkar nəcib məclisdə iştirak etdi, bir hersoq tərəfindən güldürülür.

🤡 Laugh Feli Present Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now – mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur.

I / MənI have been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin əksəriyyətinə xoşbəxtliklə çox gülürdüm.
You / SənYou have been laughing a lot, with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna xoş bir zövqlə çox gülmüsən.
We / BizWe have been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin əksəriyyətinə xoşbəxtliklə çox güldük.
They / OnlarThey have been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülürdülər.
He / O (kişi)He has been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan həzz alaraq çox gülürdü.
She / O (qadın)She has been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan həzz alaraq çox gülürdü.
It / O (digər)It has been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxunda böyük bir zövqlə həvəslə çox gülürdü.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories? – Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülürdüm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə ilə:

 • A young composer took part in a nobiliary party, he have been being laughed at by a duke. – Gənc bir bəstəkar nəcib məclisdə iştirak etdi, bir hersoq tərəfindən güldürülürdü.

🤡 Laugh Feli Simple Past Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il).

I / MənI laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan məmnuniyyətlə çox güldüm.
You / SənYou laughed a lot, with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna xoş bir zövqlə çox güldün.
We / BizWe laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan məmnuniyyətlə çox güldük.
They / OnlarThey laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqü ilə çox güldülər.
He / O (kişi)He laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin çoxuna baxışdan məmnuniyyətlə çox güldü.
She / O (qadın)She laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin çoxuna baxışdan məmnuniyyətlə çox güldü.
It / O (digər)It laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan məmnuniyyətlə çox güldü.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I laugh a lot with vicarious pleasure at many of these stories? – Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox güldüm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə ilə:

 • A young composer took part in a nobiliary party, he was laughed at by a duke. – Gənc bir bəstəkar nəcib məclisdə iştirak etdi, bir hersoq tərəfindən güldürüldü.

🤡 Laugh Feli Past Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

I / MənI was laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəslə çox gülürdüm.
You / SənYou were laughing a lot, with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna xoş bir zövqlə çox gülürdün.
We / BizWe were laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəslə çox gülürdük.
They / OnlarThey were laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqü ilə çox gülürdülər.
He / O (kişi)He was laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqü ilə çox gülürdü.
She / O (qadın)She was laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan məmnuniyyətlə çox gülürdü.
It / O (digər)It was laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan məmnuniyyətlə çox gülürdü.

Sual cümləsi ilə:

 • Was I laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories? – Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülürdüm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə ilə:

 • A young composer took part in a nobiliary party, he was being laughed at by a duke. – Gənc bir bəstəkar nəcib məclisdə iştirak etdi, bir hersoq tərəfindən güldürülürdü.

🤡 Laugh Feli Past Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir.

I / MənI had laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan həzz alaraq çox güldüm.
You / SənYou had laughed a lot, with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna xoş bir zövqlə çox güldün.
We / BizWe had laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan məmnuniyyətlə çox güldük.
They / OnlarThey had laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar ləzzəti ilə çox güldülər.
He / O (kişi)He had laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin çoxuna baxışdan həzz alaraq çox güldü.
She / O (qadın)She had laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin çoxuna baxışdan həzz alaraq çox güldü.
It / O (digər)It had laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox güldü.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories? – Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülmüşdüm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə ilə:

 • A young composer took part in a nobiliary party, he had been laughed at by a duke. – Gənc bir bəstəkar nəcib məclisdə iştirak etdi, bir hersoq tərəfindən güldürülürdü.

🤡 Laugh Feli Past Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

I / MənI had been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan həzz alaraq çox güldüm.
You / SənYou had been laughing a lot, with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna xoş bir zövqlə çox güldün.
We / BizWe had been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan məmnuniyyətlə çox güldük.
They / OnlarThey had been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar ləzzəti ilə çox güldülər.
He / O (kişi)He had been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin çoxuna baxışdan həzz alaraq çox güldü.
She / O (qadın)She had been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin çoxuna baxışdan həzz alaraq çox güldü.
It / O (digər)It had been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox güldü.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I been laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories? – Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülmüşdüm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə ilə:

 • A young composer took part in a nobiliary party, he had been being laughed at by a duke. – Gənc bir bəstəkar nəcib məclisdə iştirak etdi, bir hersoq tərəfindən güldürülmüşdü.

🤡 Laugh Feli Simple Future Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

I / MənI will laugh a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox güləcəm.
You / SənYou will laugh a lot, with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəsli bir zövqlə çox güləcəksiniz.
We / BizWe will laugh a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəsli bir zövqlə çox güləcəyik.
They / OnlarThey will laugh a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin çoxuna vicar zövqlə çox güləcəklər.
He / O (kişi)He will laugh a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan həzz alaraq çox gülər.
She / O (qadın)She will laugh a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan həzz alaraq çox gülər.
It / O (digər)It will laugh a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəsli bir zövqlə çox güləcəkdir.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I laugh a lot with vicarious pleasure at many of these stories? – Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox güləcəyəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə ilə:

 • A young composer took part in a nobiliary party, he will be laughed at by a duke. – Gənc bir bəstəkar nəcib məclisdə iştirak etdi, bir hersoq tərəfindən güldürüləcək.

🤡 Laugh Feli Future Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

I / MənI will be laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox güləcəm.
You / SənYou will be laughing a lot, with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəsli bir zövqlə çox güləcəksiniz.
We / BizWe will be laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəsli bir zövqlə çox güləcəyik.
They / OnlarThey will be laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin çoxuna vicar zövqlə çox güləcəklər.
He / O (kişi)He will be laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan həzz alaraq çox gülər.
She / O (qadın)She will be laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan həzz alaraq çox gülər.
It / O (digər)It will be laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəsli bir zövqlə çox güləcəkdir.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I be laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories? – Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox güləcəyəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə ilə:

 • A young composer took part in a nobiliary party, he will be being laughed at by a duke. – Gənc bir bəstəkar nəcib məclisdə iştirak etdi, bir hersoq tərəfindən güldürüləcək.

🤡 Laugh Feli Future Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

I / MənI will have laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülmüş olacağam.
You / SənYou will have laughed a lot, with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəsli bir zövqlə çox gülmüş olacaqsınız.
We / BizWe will have laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəsli bir zövqlə çox gülmüş olacağıq.
They / OnlarThey will have laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin çoxuna vicar zövqlə çox gülmüş olacaqlar.
He / O (kişi)He will have laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan həzz alaraq çox gülmüş olacaq.
She / O (qadın)She will have laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan həzz alaraq çox gülmüş olacaq.
It / O (digər)It will have laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəsli bir zövqlə çox gülmüş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories? – Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülmüş olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə ilə:

 • A young composer took part in a nobiliary party, he will have been laughed at by a duke. – Gənc bir bəstəkar nəcib məclisdə iştirak etdi, bir hersoq tərəfindən güldürülmüş olacaq.

🤡 Laugh Feli Future Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I / MənI will have been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülmüş olacağam.
You / SənYou will have been laughing a lot, with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəsli bir zövqlə çox gülmüş olacaqsınız.
We / BizWe will have been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəsli bir zövqlə çox gülmüş olacağıq.
They / OnlarThey will have been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin çoxuna vicar zövqlə çox gülmüş olacaqlar.
He / O (kişi)He will have been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan həzz alaraq çox gülmüş olacaq.
She / O (qadın)She will have been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna baxışdan həzz alaraq çox gülmüş olacaq.
It / O (digər)It will have been laughing a lot with vicarious pleasure at many of these stories.Bu hekayələrin bir çoxuna həvəsli bir zövqlə çox gülmüş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have been laughed a lot with vicarious pleasure at many of these stories? – Bu hekayələrin bir çoxuna vicar zövqlə çox gülmüş olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə ilə:

 • A young composer took part in a nobiliary party, he will have been being laughed at by a duke. – Gənc bir bəstəkar nəcib məclisdə iştirak etdi, bir hersoq tərəfindən güldürülmüş olacaq.

🤣 Laugh Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Testlər

Laugh felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını praktik etmək üçün aşağıdaki kiçik testdən yararlana bilərsiniz.

1. She ___ so much she got hiccups.

2. Everyone is ___ at me behind my back.

3. You may forget the one with whom you have ___, but never the one with whom you have wept.

4. He could not bear that his friends should ___ at him.

5. The students ___ at the funny story.

6. The show was hilarious-I couldn’t stop ___ .

7. He attempted a joke, but no one ___ .

8. She was ___ from the sheer exuberance of the performance.

9. The missionaries could have ___ last, had that derisive sentiment been in them.

10. He could ___ good – naturedly, a little smugly , at whatever was conspicuous.

Cavablar: 1. laughed, 2. laughing, 3. laughed, 4. laugh, 5. laughed, 6. laughing, 7. laughed, 8. laughing, 9. laughed, 10. laugh

🤣 Laugh Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Çalışmalar PDF

Laugh felinin ikinci və üçüncü halı üçün yuxarıdaki çalışmalar sizə kifayət etmədisə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı çalışmaları həll edə bilərsiniz. Qovluğa keçid etmək üçün aşağıdaki yazıya klikləyə bilərsiniz.

Klikləyin: Laugh Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.