Multiply İkinci və Üçüncü Halı


Multiply İkinci və üçüncü halı

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

Multiply Felinin İkinci və Üçüncü Halı

Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən motivasiyasını düşürəcək bir sıra qəlizliklərlə üz üzə qala bilirlər. Bu qəlizliklər, ingilis dili qrammatikasını öyrənməkdə axsamalar yarada bilir. Mövzumuza verə biləcəyimiz ən ideal nümunə isə ingiliscə fellərdir. İngilis fellər, ana dilimizlə müqayisədə qarşılığı olmayacaq ünsurlarla əhatəlidir. Bu ünsurları yaxşı mənimsəyə bilmək üçün ingilis dili qrammatikası detallı, sağlam və doğru addımlarla öyrənilməlidir ki, tələbələr üçün hər hansı bir məqamda çətinliklər yaratmasın.

Fellər bildiyiniz üzərə ingilis dilində qaydalı və qaydasız olaraq iki yerə bölünür. Çətinlik, eləcə, buradan başlayır. Çünki, qaydalı felləri öyrənmək asan olsa da, (ikinci və üçüncü halında “ed” şəkilçisini qəbul edən hər bir fel qaydalı fel sayılır) qaydasız felləri öyrənmək olduqca vaxt aparıcıdır. Çünki, qaydasız fellər kökdən dəyişmə xüsusiyyətinə sahibdir və tələbələrin burada qaydasız felləri əzbərləməkdən başqa çarələri qalmır. Bəs, əzbərləməkdən savayı, qaydasız felləri necə daha yadda qalan etmək mümkündür?

Qaydasız felləri yadda qalan etmək üçün hansı halların hansı cümlələrdə, hansı mənsubiyyətlər və zaman qəlibləri ilə istifadə olunduğunu öyrənmək lazımdır. Bunun üçün, bu gün bloq yazımızda qaydasız fellərdən biri olan “pick” felinin ikinci və üçüncü hallarını sizlərlə birlikdə təsnif edəcəyik. Beləliklə, felin birinci, ikinci və üçüncü hallarını daha detallı şəkildə öyrənəcək və çalışmalarla praktik edərək daha yadda qalan hala gətirəcəksiniz. Giriş məlumatlarla başlayaq:

Multiply feli sözün öz köküdür və birinci hal şəklində istifadə olunur.

Multiply Felinin İkinci Halı

Multiply felinin ikinci halı multiplied yazılır. Simple Past Tense üçün istifadə olunur.

Multiply Felinin İkinci Halı ilə Nümunələr

 1. The number by which an algebraical expression is to be multiplied is called its coefficient.
 2. These images take the place of the coloured fragments of glass, and they are symmetrically multiplied by the mirrors.
 3. The discriminant of the product of two forms is equal to the product of their discriminants multiplied by the square of their resultant.
 4. Meanwhile his academic honours from home and foreign universities multiplied, and he became a fellow of the Royal Society in 1894.
 5. Thus all that was shocking in the barbarism of Africa was multiplied and intensified by this foreign stimulation.
 • Cəbri ifadənin vurulacağı ədədə onun əmsalı deyilir.
 • Bu şəkillər rəngli şüşə qırıntılarının yerini tutur və güzgülər tərəfindən simmetrik olaraq çoxalır.
 • İki formalı məhsulun diskriminantı, nəticələrinin kvadratına vurulan ayrı-seçkiliklərin məhsuluna bərabərdir.
 • Bu arada vətəndən və xarici universitetlərdən akademik fərqlənmə dərəcələri çoxaldı və 1894-cü ildə Kral Cəmiyyətinin üzvü oldu.
 • Beləliklə, Afrikanın barbarlığında şoka salan bütün bu xarici stimul ilə çoxaldı və gücləndirildi.

Multiply Felinin Üçüncü Forması

Multiply felinin üçüncü halı multiplied olarak yazılır. Cümlələrdən ayıra bilməyiniz üçün cümlədə istifadə olunan zaman qəliblərini müəyyənləşdirməlisiniz. Üçüncü hal Perfect Tense və Passive Voice cümlələri üçün keçərlidir.

Multiply Felinin Üçüncü Halı ilə Cümlələr

 1. If it is intended that the first number is to be multiplied by the second, a special sign such as X should be used.
 2. Even before the Reformation, however, signs of decay had already begun to appear, and these multiplied in the 16th and 17th centuries.
 3. With the aid of the Jesuits, whose privileges he multiplied, he conducted a vigorous propaganda.
 4. The spirit of an army is the factor which multiplied by the mass gives the resulting force.
 5. Shirazi (f9o5); but the literature in new translations and imitations has recently multiplied exceedingly.
 • Birinci rəqəmin ikinciyə vurulması nəzərdə tutulursa, X kimi xüsusi bir işarədən istifadə edilməlidir.
 • Reformasiyadan əvvəl də çürümə əlamətləri artıq görünməyə başlamışdı və bunlar 16 və 17-ci əsrlərdə çoxalmışdı.
 • İmtiyazlarını artırdığı cizvitlərin köməyi ilə güclü bir təbliğat apardı.
 • Bir ordunun ruhu, kütlə ilə vurulan nəticə qüvvəsini verən amildir.
 • Şirazi (f9o5); lakin yeni tərcümələrdə və təqlidlərdə olan ədəbiyyat bu yaxınlarda son dərəcə çoxalıb.

Multiply Felinin Past Tense ilə İstifadəsi

Multiply felini müxtəlif zamanlarda istifadə edərkən çaşqınlıq yaşaya bilərsiniz. Cümlədə multiply felini görərkən hansı halda olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, cümlədə işlədilən zamana diqqət yetirməlisiniz. Past Simple zamanının istifadə olunduğu cümlədə multiply felinin mütləq ikinci halı istifadə olunur. Past Participle cümlələrdə isə pick felin üçüncü halı işlədilir.

Multiply felini keçmiş zaman qəlibləri ilə istifadə edərkən felin neçənci halını istifadə edəcəyinizi yaxşı bilməlisiniz. Cümlələrdə istifadə olunan zaman qəliblərini bir-birindən ayırd edə bilmək üçün köməkçi fellərə baxmağınız kifayət edir. Mübtəda + Köməkçi Fel + Fel (ikinci və ya üçüncü hal) + İkinci Dərəcəli Üzvlər qaydasına diqqət etsəniz, felin ikinci və üçüncü halları ilə rahatlıqla cümlələr qura bilərsiniz.

Multiply Felinin Zaman və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

Multiply feli də digər fellər kimi cümlədə istifadə olunarkən zamana və mənsubiyyətə görə dəyişir. Hər ikisinə görə cümlədə istifadə qaydalarına riayət edib, cümlə quruluş strukturunda yanlışa yol vermək istəmirsinizsə, o zaman, aşağıda həm şəxs əvəzliklərinə, həm də zamana görə təsnif edilmiş multiply felinin istifadə qaydalarına baxa bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Multiply Simple Present Tense Fel Çəkimi

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

1 st form of Verb + s (es)

I Multiply

you Multiply

he Multiply

we Multiply

you Multiply

they Multiply

 1. Machines multiply our labor and increase our ability to do work.
 2. But the old abuses continuing to multiply, the Prussian towns and gentry at last took their affairs into their own hands, and formed a so-called Prussian League, which demanded an equal share in the government of the country.
 3. The outcome has been to raise the dignity of the calling, to induce persons of a superior class to adopt it in increasing numbers, to enlarge the demand for their services, and to multiply the means of educating them.
 4. To obtain the real form we multiply out, and, in the result, substitute for the products of symbols the real coefficients which they denote.
 5. Others have a special faculty of consuming dry, powdery vegetable and animal refuse, and are liable to multiply in manufactured products of this nature, such as mouldy cheese.
 • Maşınlar əməyimizi çoxaldır və işləmək qabiliyyətimizi artırır.
 • Ancaq köhnə sui-istifadə halları çoxalmağa davam edirdi, Prussiya şəhərləri və qəbilələri nəhayət işlərini öz əllərinə aldılar və ölkə hökumətində bərabər pay tələb edən qondarma Prussiya Liqası qurdular.
 • Nəticə, çağırışın ləyaqətini yüksəltmək, üstün bir təbəqədən olan insanları onu artan sayda mənimsəməyə vadar etmək, xidmətlərinə olan tələbi artırmaq və onları maarifləndirmə vasitələrini çoxaltmaq idi.
 • Həqiqi formanı əldə etmək üçün vururuq və nəticədə simvolların məhsullarını işarələdikləri həqiqi əmsalları əvəz edirik.
 • Digərləri quru, tozlu bitki və heyvan tullantılarını istehlak etmək üçün xüsusi bir fakültəyə sahibdir və bu təbiətdəki küflü pendir kimi istehsal olunmuş məhsullarda çoxalmağa borcludurlar.

Multiply Present Perfect Tense Fel Çəkimi

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

has/ have + 3 rd form of Verb

I have multiplied

you have multiplied

he has multiplied

we have multiplied

you have multiplied

they have multiplied

 1. When the work was recommenced it was found that the native Christians had multiplied and developed during the harsh treatment of the 25 years.
 2. Anti-slavery societies were greatly multiplied throughout the North, and many men of influence, both in the church and in the state, were won to the cause.
 3. Their political influence, again, which arises from the fusion of private and political law in Koran and Sunna, is highly inconvenient to the state, and often becomes intolerable now that relations with Western states are multiplied.
 4. When the stand on which w rests is shaken, a multiplied representation of this movement takes place at h, and any small body resting on that point, as for example a small screw s standing on its head, may be caused to topple over.
 5. They multiplied exceedingly, and by the time of Theodosius were reckoned by Chrysostom at about 10o,000 souls.
 • İş tövsiyə edildikdə, yerli xristianların 25 illik sərt rəftar zamanı çoxaldıqları və inkişaf etdikləri məlum oldu.
 • Köləlik əleyhinə cəmiyyətlər bütün Şimali bölgələrdə çoxaldılar və həm kilsədə, həm də əyalətdə çox sayda nüfuz sahibi bu işə qazandı.
 • Yenidən Quran və Sünnədəki özəl və siyasi qanunların qaynaşmasından qaynaqlanan siyasi təsirləri dövlət üçün olduqca əlverişsizdir və Qərb dövlətləri ilə münasibətlər çoxaldıqca çox vaxt dözülməz hala gəlir.
 • W dayandığı dayaq sarsıldıqda, bu hərəkətin çarpılmış bir nümayişi h-də baş verir və o nöqtədə dayanan hər hansı bir kiçik cism, məsələn başında dayanan kiçik bir vida sökülə bilər.
 • Son dərəcə çoxaldılar və Theodosius dövrünə qədər Chrysostom tərəfindən təxminən 10o, 000 nəfərlik hesab edildi.

Multiply Present Progressive Tense Fel Çəkimi

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Zaman ifadələri: now (indi), right now (indi), at the moment (hazırda), still (hələ)

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

is/ am/ are + 1 st form of Verb + ing

I am multiplying

you are multiplying

he is multiplying

we are multiplying

you are multiplying

they are multiplying

 1. And God kept multiplying and multiplying ’em and feeding this whole field of people, like at a rock concert.
 2. The electrochemical equivalent of any other substance, whether element or compound, may be found by multiplying its chemical equivalent by I 036X Io-5.
 3. The rate at which energy is lost being proportional to the frequency, it is obvious that the loss at frequency ioo may be deduced from that at any other frequency n by simply multiplying by too n.
 4. By cancelling the political power of the Areopagus and multiplying the functions of the popular law-courts, Ephialtes abolished the last checks upon the sovereignty of the commons.
 5. Another motive for multiplying the number of graves operated when the cubiculum contained the remains of any noted saint or martyr.
 • Tanrı onları çoxaldıb çoxaltdı və bir rok konsertində olduğu kimi bu insanların bütün sahəsini bəsləməyə davam etdi.
 • İstənilən element və ya mürəkkəb maddənin elektrokimyəvi ekvivalenti, kimyəvi ekvivalenti I 036X Io-5-ə vurmaqla tapıla bilər.
 • Enerjinin itirilmə sürəti tezliklə mütənasib olaraq, aydındır ki, tezlik ioo-dakı itkini başqa hər hansı bir tezlikdə bundan çox n-ə vurmaqla çıxarmaq olar.
 • Areopagusun siyasi gücünü ləğv edərək və məşhur məhkəmələrin funksiyalarını çoxaltmaqla, Ephialtes icmaların suverenliyinə dair son yoxlamaları ləğv etdi.
 • Kubikulumda qeyd olunan bir müqəddəsin və ya şəhidin qalıqları olduğu zaman işlədilən qəbirlərin sayını artırmaq üçün başqa bir səbəb.

Multiply Present Perfect Progressive Tense Fel Çəkimi

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur

has/ have + been + 1 st form of Verb + ing

I have been multiplying

you have been multiplying

he has been multiplying

we have been multiplying

you have been multiplying

they have been multiplying

 1. The second method is in principle extremely simple, consisting merely in multiplying the observed velocity of light by the time which it takes light to travel from the sun to the earth.
 2. Meanwhile believers in Enfantin and his new religion were multiplying in all parts of Europe.
 3. Multiplying through by w we obtain Tw = 2FwD = 2µWwD = RV (4) This is a fundamental energy equation for any form of locomotive in which there is only one driving-axle.
 4. Dividing thr Hugh by V and multiplying through by 550, 2240W 2240Wa R =Were+W vry t G (23) ‘ ‘an expression giving the value of R the total tractive resistance.
 5. The scale is graduated in such a manner that by multiplying the reading by a simple factor (generally 10 or 2) the absolute value of the magnetization is obtained.
 • İkinci metod prinsipcə son dərəcə sadədir, sadəcə işığın müşahidə olunan sürətinin günəşdən yerə getməsi üçün lazım olan vaxta vurulmasından ibarətdir.
 • Bu vaxt Enfantin və onun yeni dininə inananlar Avropanın hər yerində çoxalırdılar.
 • W ilə vuraraq Tw = 2FwD = 2µWwD = RV əldə edirik (4) Bu, yalnız bir sürücülük oxunun olduğu istənilən lokomotiv forması üçün əsas enerji tənliyidir.
 • Hugh-un V-yə bölünməsi və 550-ə vurulması, 2240W 2240Wa R = Were + W vry t G (23) ” R-nin ümumi çəkmə müqavimətini verən bir ifadə.
 • Tərəzi elə bir dərəcədə bitirilir ki, oxunuşu sadə bir faktora (ümumiyyətlə 10 və ya 2) vuraraq mıknatıslanmanın mütləq dəyəri alın.

Multiply Simple Past  Tense Fel Çəkimi

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

2 nd form of Verb

I multiplied

you multiplied

he multiplied

we multiplied

you multiplied

they multiplied

 1. Both capitals multiplied their population by nine in the first nine decades of the century.
 2. Collegiate honours accompanied the issue of its successive volumes, which, however, at the same time multiplied his foes and stimulated their hatred.
 3. The progress of Protestant missions was very slow for some years, but from 1895 converts multiplied.
 4. Shares that at first represented so many dollars per foot in a tangible mine were multiplied and remultiplied until they came to represent paper thicknesses or almost nothing, yet still their prices mounted upward.
 5. In the meantime, however, agreements of this nature between one power and another have multiplied rapidly within the last few years.
 • Hər iki paytaxt əsrin ilk doqquz ilində əhalisini doqquz dəfə artırdı.
 • Kollegial şərəflər, ardıcıl olaraq çıxan cildlər mövzusunu müşayiət etdi, lakin eyni zamanda düşmənlərini çoxaldıb nifrətlərini artırdı.
 • Protestant missiyalarının irəliləməsi bir neçə il ərzində çox zəif idi, lakin 1895-ci ildən etibarən çevrilənlər çoxaldı.
 • Əvvəlcə maddi bir mədəndə ayaq başına bu qədər dollar təmsil edən səhmlər kağız qalınlığını və ya demək olar ki, heç nəyi təmsil etməyincə çoxaldılaraq yenidən satıldı, yenə də qiymətləri yuxarı qalxdı.
 • Bununla birlikdə, bu arada bir güc ilə digər güc arasındakı bu cür müqavilələr son bir neçə ildə sürətlə artdı.

Multiply Past Progressive  Tense Fel Çəkimi

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

was/ were + 1 st form of Verb + ing

I was multiplying

you were multiplying

he was multiplying

we were multiplying

you were multiplying

they were multiplying

 1. Meanwhile believers in Enfantin and his new religion were multiplying in all parts of Europe.
 2. It is calculated by dividing the standard deviation of RBC volume by the MCV and multiplying by 100.
 3. Square footage is determined by multiplying the room’s width by the length.
 4. You can make a rough material calculation by multiplying the number of feet across or around the area by the height.
 5. It is usually calculated by dividing an individual’s mental age (determined by testing) by his/her chronological age and multiplying that result by 100.
 • Bu vaxt Enfantin və onun yeni dininə inananlar Avropanın hər yerində çoxalırdılar.
 • RBC həcminin standart sapmasını MCV-yə bölmək və 100-ə vurmaqla hesablanır.
 • Kvadrat görüntülər otağın genişliyini uzunluğa vurmaqla müəyyən edilir.
 • Sahədəki və ya ətrafdakı ayaq sayını hündürlüyə vuraraq kobud bir material hesablaması edə bilərsiniz.
 • Ümumiyyətlə bir fərdin zehni yaşını (test yolu ilə təyin olunur) xronoloji yaşına bölmək və nəticəni 100-ə vurmaqla hesablanır.

Multiply Past Perfect Tense Fel Çəkimi

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir:

subject + had + past participle = past perfect tense.

I had multiplied

you had multiplied

he had multiplied

we had multiplied

you had multiplied

they had multiplied

 1. Its revenue had multiplied sevenfold and its small army was unsurpassed for efficiency.
 2. Urban and Rural Population.The five cities of the country that had 8000 or more inhabitants in 1790 had multiplied to 548 in 1900.
 3. When the work was recommenced it was found that the native Christians had multiplied and developed during the harsh treatment of the 25 years.
 4. Hence if H varies the magnet will rotate in such a way that the couple due to torsion is equal to the new value of H multiplied by M.
 5. Analytically, it is convenient to put Q~ equal to eirt multiplied by a complex coefficient; owing to the linearity of the equations the factor e~ni will run through them all, and need not always be exhibited.
 • Gəliri yeddi qat artmışdı və kiçik ordusu səmərəliliyə görə üstün idi.
 • Şəhər və kənd əhalisi. 1790-cı ildə 8000 və ya daha çox sakini olan ölkənin beş şəhəri 1900-cü ildə 548-ə çarpmışdı.
 • İş tövsiyə edildikdə, yerli xristianların 25 illik sərt rəftar zamanı çoxaldıqları və inkişaf etdikləri məlum oldu.
 • Beləliklə, H dəyişirsə, maqnit burulma səbəbi olan cütlüyün H-nin M-yə vurduğu yeni dəyərə bərabər olacaq şəkildə dönəcəkdir.
 • Analitik olaraq, Q ~ eirt-ə mürəkkəb bir əmsala çarparaq bərabər qoymaq rahatdır; tənliklərin xətti sayəsində e ~ ni faktoru hamısından keçəcək və həmişə göstərilməsinə ehtiyac yoxdur.

Multiply Past Perfect Progressive Tense Fel Çəkimi

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

had + 3 rd form of Verb

I had been multiplying

you had been multiplying

he had been multiplying

we had been multiplying

you had been multiplying

they had been multiplying

 1. Since skewness values are usually fairly small, a multiplying factor may be applied to all the skewness values calculated.
 2. Square brackets around disputed text are multiplying and MC.II finished its last designated session with much of its text bracketed.
 3. These include adding two matrices together, multiplying two matrices, transposing a matrix and inverting a matrix.
 4. Secondly – The image involves dominion The vassal king had another purpose in multiplying his image.
 5. The number of cleaning units of a machine are calculated by multiplying the pounds per square inch by gallons per minute.
 • Sümük dəyərləri ümumiyyətlə kifayət qədər kiçik olduğundan, hesablanan bütün əyilmə dəyərlərinə vurma faktoru tətbiq edilə bilər.
 • Mübahisəli mətn ətrafındakı kvadrat mötərizələr çoxalır və MC.II mətnin çox hissəsinə mötərizə ilə son təyin olunmuş sessiyanı başa vurdu.
 • Bunlara iki matrisin bir yerə əlavə edilməsi, iki matrisin çoxaldılması, bir matrisin köçürülməsi və bir matrisin çevrilməsi daxildir.
 • İkincisi – Təsəvvür hökmranlığı əhatə edir Vassal padşahın imicini çoxaltmaqda başqa bir məqsədi var idi.
 • Bir maşının təmizlənmə vahidlərinin sayı kvadrat düym başına funtu dəqiqədə galon vurmaqla hesablanır.

Multiply Simple Future  Tense Fel Çəkimi

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

shall/ will + 1st form of Verb

I will multiply

you will multiply

he will multiply

we will multiply

you will multiply

they will multiply

 1. You’ll have approximately $120.00 extra in your wallet, and that amount will multiply every month you remain smoke-free.
 2. A swab of the throat can be taken and smeared on a gel-like substance in a petri dish to see if bacteria will multiply and grow over 24 to 72 hours.
 3. If the wounds are left untreated, the bacteria will multiply, causing pain, redness, swelling, itching, and oozing.
 4. In Germany, their original home, both training schools and societies have multiplied and developed.
 • Cüzdanınızda təxminən 120,00 dollar əlavə pul olacaq və bu məbləğ tüstüsüz qaldığınız hər ay çoxalacaq.
 • Boğazdan bir çubuq götürülərək bakteriyaların 24-72 saat ərzində çoxalacağını və böyüyəcəyini görmək üçün bir petri qabındakı jel kimi bir maddəyə sürtmək olar.
 • Yaralar müalicə edilməzsə, bakteriyalar çoxalır, ağrı, qızartı, şişlik, qaşınma və sızanağa səbəb olur.
 • Əsl evləri olan Almaniyada həm təlim məktəbləri, həm də cəmiyyətlər çoxaldı və inkişaf etdi.

Multiply Future Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1st form of Verb + ing

I will be multiplying

you will be multiplying

he will be multiplying

we will be multiplying

you will be multiplying

they will be multiplying

 1. Division was accomplished by multiplying the divisor until the dividend was reached; the answer being the number of times the divisor was so multi- I plied.
 2. He was assisted to detect the small potential differences then in question by the use of a multiplying condenser or revolving doubler.
 3. Now this is formally analogous to the distributive law of multiplication; and in fact we may look upon AFB as a particular way of multiplying A and B (not A and B).
 4. They exercise their acumen in multiplying difficulties; but all such questionable doctrines are presently re-established from a different point of view as truths of faith or findings of church authority.
 5. The local authority works out the Business Rates bill by multiplying the rateable value of the property by the appropriate multiplier.
 • Bölmə dividentə çatana qədər bölənin vurulması yolu ilə həyata keçirildi; Cavab bölənin bu qədər çox olmağıdır – dedim.
 • Çarpan bir kondensator və ya fırlanan dubler istifadə edərək sonra kiçik potensial fərqləri aşkar etməyə kömək etdi.
 • İndi bu, vurma paylama qanununa bənzəyir; və əslində AFB-yə A və B-nin (A və B-nin deyil) vurulmasının xüsusi bir yolu kimi baxa bilərik.
 • Çətinliklərin çoxalmasında öz bacarıqlarını həyata keçirirlər; lakin bütün bu kimi şübhə doğuran təlimlər, inanc həqiqətləri və ya kilsə hakimiyyətinin tapıntıları olaraq fərqli bir nöqteyi-nəzərdən yenidən qurulur.
 • Yerli idarəetmə orqanı, əmlakın qiymətləndirilə bilən dəyərini müvafiq çarpanla çarparaq İş nisbətləri hesabını hazırlayır.

Multiply Future Perfect Tense Fel Çəkimi

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

shall/ will have + 3 rd of Verb

I will have multiplied

you will have multiplied

he will have multiplied

we will have multiplied

you will have multiplied

they will have multiplied

 1. No exact comparison can be made showing the increase in the native population owing to the varying areas of the colony, but the natives have multiplied more rapidly than the whites; the increase in the numbers of the last-named being due, in considerable measure, to immigration.
 2. A teen may not have as many physical issues, but his emotional needs may have multiplied.
 3. Pigs and goats, however, with cattle, horses, asses and dogs, have been introduced, have multiplied, and in considerable numbers run wild.
 4. In Germany, their original home, both training schools and societies have multiplied and developed.
 5. In all the communities schools have multiplied, but the new seminaries are of the old non-progressive type.
 • Koloniyanın müxtəlif bölgələri sayəsində yerli əhalinin artdığını göstərən dəqiq bir müqayisə edilə bilməz, ancaq yerli sakinlər ağlardan daha sürətlə çoxaldı; son adların sayındakı artım, əhəmiyyətli dərəcədə immiqrasiya ilə əlaqədardır.
 • Bir yeniyetmədə o qədər fiziki problem olmaya bilər, amma duyğusal ehtiyacları çoxalmış ola bilər.
 • Donuzlar və keçilər, mal-qara, at, eşşək və köpəklər gətirildi, çoxaldı və xeyli sayda vəhşi qaçdı.
 • Əsl evləri olan Almaniyada həm təlim məktəbləri, həm də cəmiyyətlər çoxaldı və inkişaf etdi.
 • Bütün icmalarda məktəblər çoxaldı, lakin yeni seminarlar köhnə qeyri-mütərəqqi tipdədir.

Multiply Future Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I will have been multiplying

you will have been multiplying

he will have been multiplying

we will have been multiplying

you will have been multiplying

they will have been multiplying

 1. It should be noticed that in multiplying £3 by 20 we find the value of 20.3, but that in reducing £3 to shillings, since each £ becomes 20S., we find the value of 3.20.
 2. If we write 74 in the form 47 we may say that the value of a fraction is not altered by multiplying or dividing the numerator and denominator by any number.
 3. By means of the present and the preceding sections the rule given in § 63 can be extended to the statement that a fractional number is equal to the number obtained by multiplying its numerator and its denominator by any fractional number.
 4. If, for instance, we have found 2 then the value of is found from it by multiplying by the 6th power of the 1000th root of 2.
 5. The rule for multiplying a fractional number by a fractional number is therefore the same as the rule for finding a fraction of a fraction.
 • Qeyd etmək lazımdır ki, 3 funtu 20 ilə vuranda 20,3 dəyərini tapırıq, amma 3 funtu şillinqə endirdikdə, hər bir £ 20S olduğu üçün 3.20 dəyərini tapırıq.
 • 47 şəklində 74 yazsaq deyə bilərik ki, kəsirin dəyəri ədədi və məxrəci istənilən saya vurmaq və ya bölməklə dəyişdirilmir.
 • İndiki və əvvəlki hissələr vasitəsi ilə § 63-də verilmiş qayda, kəsr sayının sayını və məxrəcini istənilən kəsr sayına vurmaqla əldə olunan ədədə bərabər olduğuna dair ifadələrə qədər genişləndirilə bilər.
 • Məsələn, 2-ni tapmışıqsa, onda 2-nin 1000-ci kökünün 6-cı gücünə vurularaq ondan dəyər tapılır.
 • Buna görə kəsr ədədi kəsr ədədi ilə vurma qaydası bu səbəblə bir hissənin hissəsini tapmaq qaydası ilə eynidir.

Multiply Feli İlə Bağlı Test Nümunələri

 1. It should be noticed that in ……………………….. £3 by 20 we find the value of 20.3, but that in reducing £3 to shillings, since each £ becomes 20S., we find the value of 3.20.

  a) multiply
  b) multiplying
  c) multiplied

 2. If we write 74 in the form 47 we may say that the value of a fraction is not altered by ……………………….. or dividing the numerator and denominator by any number.

  a) multiply
  b) multiplying
  c) multiplied

 3. Pigs and goats, however, with cattle, horses, asses and dogs, have been introduced, have ……………………….. , and in considerable numbers run wild.

  a) multiply
  b) multiplying
  c) multiplied

 4. In Germany, their original home, both training schools and societies have ……………………….. and developed.

  a) multiply
  b) multiplying
  c) multiplied

 5. You’ll have approximately $120.00 extra in your wallet, and that amount will ……………………….. every month you remain smoke-free.

  a) multiply
  b) multiplying
  c) multiplied

 6. A swab of the throat can be taken and smeared on a gel-like substance in a petri dish to see if bacteria will ……………………….. and grow over 24 to 72 hours.

  a) multiply
  b) multiplying
  c) multiplied

 7. If the wounds are left untreated, the bacteria will ……………………….. , causing pain, redness, swelling, itching, and oozing.

  a) multiply
  b) multiplying
  c) multiplied

 8. The second method is in principle extremely simple, consisting merely in ……………………….. the observed velocity of light by the time which it takes light to travel from the sun to the earth.

  a) multiply
  b) multiplying
  c) multiplied

 9. Meanwhile believers in Enfantin and his new religion were ……………………….. in all parts of Europe.

  a) multiply
  b) multiplying
  c) multiplied

 10. When the stand on which w rests is shaken, a ……………………….. representation of this movement takes place at h, and any small body resting on that point, as for example a small screw s standing on its head, may be caused to topple over.

  a) multiply
  b) multiplying
  c) multiplied

İngilis Dilində Multiply Felinin İkinci Və Üçüncü Hal Test Nümunələri PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatında olan multiply feli ikinci və üçüncü halına  klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Sahil Dadashov

İngilis dili üzrə təlimçi. Sakarya Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam bölümü tələbəsiyəm.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.