Need İkinci və Üçüncü Formu və Nümunə Cümlələr


need feli ikinci ucuncu formu

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

👂 İngilis dili qrammatikasının tələbələrə yaşatdığı bir sıra çətinliklər vardır. Bu çətinliklər hər bir tələbəyə görə dəyişiklik göstərsə də, çoxluq təşkil edən tələbələrin ortaq problemləri olur. Tədris mərkəzləri isə bu ortaq problemləri aradan qaldırmaq üçün həmin mövzulara daha detallı şəkildə vaxt ayıraraq məlumatları daha asan anlaşılacaq şəkildə tələbələrlə paylaşır. Tələbələr üçün aktual problem halına gələn ingilis dili mövzularından biri də fellərdir. Bəs, nə üçün fellər?

👂 Ana dilimizdə öyrəndiyimiz nitq hissələri ingilis dilində bir sıra fərqliliklərlə əvəzlənə bilər. Bu gün isə mövzumuz nitq hissələrindən fel olacaq. Zamanlar, fellərin zamanlara görə istifadə olunması, qaydalı və qaydasız fellər vs. Bu xırdalıqların üstəsindən gələ bilmək üçün fel mövzusu tələbələrə maksimal dərəcədə detallı şəkildə anladılmalıdır. Biz də bu problemi aradan qaldırmaq adına aktiv şəkildə gündəlik istifadə olunan fellərin sizlər üçün seçib onları fellərin halları, zamanlarına görə anladacayıq.

👂 Bu günün bloq yazısını “need” – yəni, “möhtac olmaq, ehtiyac duymaq” felinə ayıracayıq. “Need” felinin 2-ci və 3-cü hallarını sizlərlə birlikdə analiz edəcək və ingilis dili zamanlarına görə “paint” kəliməsini təsnif edəcəyik.

Need: tərcüməsi rəngləmək, boyamaq olan bu kəlimənin kökü sözün özüdür və felin birinci halındadır. Gəlin, ikinci və üçüncü halları üçün qaydalara nəzər salaq.

🎀 Need Felinin İkinci Formu Necə Yazılır?

Need felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi ilə düzəlir və “needed” şəklində yazılır. Past Tense cümlələr üçün istifadə olunur.

🎀 Need Felinin İkinci Formu ilə Nümunə Cümlələr

 • She needed greater fulfilment in her job. – İşində daha böyük bir məmnuniyyətə ehtiyac duydu.
 • They needed a bulldozer to dislodge the rock. – Qayanı yerindən çıxarmaq üçün buldozerə ehtiyacları var idi.
 • They badly needed a change. – Dəyişikliyə çox ehtiyac duydular.
 • She needed intensive care for three weeks. – Üç həftə reanimasiyaya ehtiyac duydu.
 • She needed to keep busy. – Məşğul olmağa ehtiyacı var idi.

🎀 Need Felinin Üçüncü Formu Necə Yazılır?

Need felinin üçüncü halı “ed” şəkilçisi ilə düzəlir və “needed” şəklində yazılır. Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur.

🎀 Need Felinin Üçüncü Formu ilə Nümunə Cümlələr

 • The tunnel would have needed to be extremely strong to bear the full weight of the earth above. – Tünelin yuxarıdakı yerin bütün ağırlığını çəkməsi üçün son dərəcə güclü olması lazım idi.
 • It must have needed a great deal of self-discipline for you to lose so much weight in such a short time. – Qısa müddətdə bu qədər arıqlamağınız üçün böyük bir intizama ehtiyacınız olmalıdır.
 • They still would have needed the boost that City could give them, but not so big a boost. – Hələ də Şəhərin verə biləcəyi təkanlara ehtiyacları olardı, amma o qədər də böyük bir təkan yox idi.
 • And the teachers would have needed some inventiveness, for none of us was groomed for the classroom. – Müəllimlər bir az ixtiraçılığa ehtiyac duyardılar, çünki heç birimiz sinif otağına baxılmamışdıq.
 • We would not have needed much of today’s debate if we had a proper energy policy. – Müvafiq bir enerji siyasətimiz olsaydı, bugünkü mübahisələrin çoxuna ehtiyacımız olmazdı.

🎀 Need Felinin Past Tense ilə Qrammatik Düsturu

Need feli Past Tense ilə özünə məxsus qrammatik qaydaya tabedir. Belə ki, need felinin ikinci halı Past Tense üçün istifadə olunsa da, felin üçüncü halı Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur. Past Tense üçün olan cümlə quruluş qaydası isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – needed) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

🎀 Need Feli Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Fərqlilikləri

Need felinin ingilis dilində zamanlara və mənsubiyyətə görə cümlədə istifadə olunma qaydalarına baxmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlara nəzər yetirməyinizdə fayda var. Çünki, orada hər bir zaman və mənsubiyyətə görə reach felinin istifadə olunma qaydası verilmişdir.

🧵 Need Feli Simple Present Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

I / MənI need to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmalıyam.
You / SənYou need to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmalısınız.
We / BizWe need to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmalıyıq.
They / OnlarThey need to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmaları lazımdır.
He / O (kişi)He needs to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olması lazımdır.
She / O (qadın)She needs to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olması lazımdır.
It / O (digər)It needs to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olması lazımdır.

Sual cümləsi ilə:

 • Do I need to acquaint with the new regulations? – Yeni qaydalarla tanış olmalıyam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Need felinin məçhul halı ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🧵 Need Feli Present Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

I / MənI have needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmağım lazım oldu.
You / SənYou have needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmağa ehtiyacınız var idi.
We / BizWe have needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmalı idik.
They / OnlarThey have needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmaları lazım idi.
He / O (kişi)He has needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olması lazım idi.
She / O (qadın)She has needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olması lazım idi.
It / O (digər)It has needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmaq lazım idi.

Sual cümləsi ilə:

 • Do I need to acquaint with the new regulations? – Yeni qaydalarla tanış olmalıyam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Need felinin məçhul halı ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🧵 Need Feli Present Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

Need feli “ing” şəkilçisi qəbul edərək Continuous Tense ilə istifadə olunmur və qrammatik qayda ilə doğru qəbul edilmir.

🧵 Need Feli Present Pertfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

Need feli “ing” şəkilçisi qəbul edərək Continuous Tense ilə istifadə olunmur və qrammatik qayda ilə doğru qəbul edilmir.

🧵 Need Feli Simple Past Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

I / MənI needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmağım lazım oldu.
You / SənYou needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmağa ehtiyacınız var idi.
We / BizWe needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmalı idik.
They / OnlarThey needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmaları lazım idi.
He / O (kişi)He needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olması lazım idi.
She / O (qadın)She needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olması lazım idi.
It / O (digər)It needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmaq lazım idi.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I need to acquaint with the new regulations? – Yeni qaydalarla tanış olmalı idim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Need felinin məçhul halı ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🧵 Need Feli Past Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

Need feli “ing” şəkilçisi qəbul edərək Continuous Tense ilə istifadə olunmur və qrammatik qayda ilə doğru qəbul edilmir.

🧵 Need Feli Past Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

I / MənI had needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmağım lazım idi.
You / SənYou had needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmağınız lazım idi.
We / BizWe had needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmağımız lazım idi.
They / OnlarThey had needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmaları lazım idi.
He / O (kişi)He had needed to acquaint with the new regulations.Ona yeni qaydalarla tanış olmaq lazım idi.
She / O (qadın)She had needed to acquaint with the new regulations.Ona yeni qaydalarla tanış olmaq lazım idi.
It / O (digər)It had needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmaq lazım idi.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I needed to acquaint with the new regulations? – Yeni qaydalarla tanış olmalı idim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Need felinin məçhul halı ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🧵 Need Feli Past Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

Need feli “ing” şəkilçisi qəbul edərək Continuous Tense ilə istifadə olunmur və qrammatik qayda ilə doğru qəbul edilmir.

🧵 Need Feli Simple Future Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

I / MənI will need to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmağım lazım olacaq.
You / SənYou will need to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmağınız lazımdır.
We / BizWe will need to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmalıyıq.
They / OnlarThey will need to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmaları lazımdır.
He / O (kişi)He will need to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olması lazımdır.
She / O (qadın)She will need to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olması lazımdır.
It / O (digər)It will need to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olması lazımdır.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I need to acquaint with the new regulations? – Yeni qaydalarla tanış olmağım lazım olacaq?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Need felinin məçhul halı ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🧵 Need Feli Future Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

Need feli “ing” şəkilçisi qəbul edərək Continuous Tense ilə istifadə olunmur və qrammatik qayda ilə doğru qəbul edilmir.

🧵 Need Feli Future Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

I / MənI will have needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmağım lazım olacaq.
You / SənYou will have needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmaq lazım olacaq.
We / BizWe will have needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmağımız lazım olacaq.
They / OnlarThey will have needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmaları lazım olacaq.
He / O (kişi)He will have needed to acquaint with the new regulations.Ona yeni qaydalarla tanış olmaq lazım gələcək.
She / O (qadın)She will have needed to acquaint with the new regulations.Ona yeni qaydalarla tanış olmaq lazım gələcək.
It / O (digər)It will have needed to acquaint with the new regulations.Yeni qaydalarla tanış olmaq lazımdır.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I need to acquaint with the new regulations? – Yeni qaydalarla tanış olmalı idim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

Need felinin məçhul halı ilə istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🧵 Need Feli Future Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

Need feli “ing” şəkilçisi qəbul edərək Continuous Tense ilə istifadə olunmur və qrammatik qayda ilə doğru qəbul edilmir.

❗ Qeyd

İngilis dilində vəziyyət felləri (state verbs) “ing” şəkilçisi qəbul etdikdə gerund şəklində istifadə olunur. Lakin, state verbs kəlimələrə Continuous Tense qaydası ilə “ing” şəkilçisi əlavə edib fel rolunda istifadə etmək qrammatik qaydalara uyğun gəlməməkdədir.

🎀 Need Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Çalışmalar

Need felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını praktik etmək üçün aşağıdaki kiçik testdən yararlana bilərsiniz.

1. We ___ in politics man who have something to give, not men who have something to get.

2. I got everything I ___ in the market.

3. We ___ some fresh air in this stuffy room.

4. She ___ greater fulfilment in her job.

5. They need help, my dear, as our wild creatures have ___ help, and that is why I must go.

6. The table ___ two coats of varnish.

7. The cut in my hand ___ five stitches.

8. Will I ___ to have an operation?

9. You ___ a powerful saw to cut through metal.

10. Maurice asked me whether I ___ any help.

11. One will not have ___ the future perfect in one’s entire life.

12. He may not have ___ to rough up witnesses in his courtroom as much as he did.

13. Many suggestions are ___ to integrate the plan.

14. Many men are ___ to emend this book.

15. The boat’s interior badly ___ painting.

Cavablar: 1. need, 2. needed, 3. need, 4. needed, 5. need, 6. needed, 7. needed, 8. need, 9. need, 10. needed, 11. needed, 12. needed, 13. needed, 14. needed, 15. needed

🎀 Need Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Çalışmalar PDF

Need felinin ikinci və üçüncü halı üçün yuxarıdaki çalışmalar sizə kifayət etmədisə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı çalışmaları həll edə bilərsiniz. Qovluğa keçid etmək üçün aşağıdaki yazıya klikləyə bilərsiniz.

Klikləyin: Need Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.