Pack Felinin İkinci və Üçüncü Halı


pack feli ikinci ucuncu hali

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

🔍 Şagirdlər İngilis dili qrammatikasını öyrənməkdə bir çox çətinliklərlə qarşılaşa bilərlər. Narahatçılıq yaradan hissələr əsasən İngilis dilinin felləridir. Bəs felin mövzusu öyrənənlər üçün necə çətin ola bilər? Bildiyiniz kimi, İngilis dilindəki fellər müəyyən qaydalardan asılı olaraq dəyişir. Bu hallar nizamlı və nizamsız fellərə bölünür. Yəni şagirdlər İngilis dili qrammatikasında felləri öyrəndikdə, qaydalı və qaydasız fellərin ikinci və üçüncü hallarını əzbərləməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki, xüsusən də ikinci və üçüncü hallarda düzensiz fellərin dəyişdirilməsi üçün uyğun bir qayda yoxdur. Heç bir səbəb olmadan kökündən dəyişdiyinə görə şagirdlərin bu felləri əzbərləməklə çətinlik çəkmək məcburiyyətində qalırlar.

🔍 Regular verbs (qaydalı fellər) haqqında nə demək olar? Ümumi felləri şagirdlər arasında daha populyar edən şeylərdən biri də köklü şəkildə dəyişməmələridir. Yəni müntəzəm fellərin ikinci və üçüncü halları sadəcə “ed” şəkilçisi ilə istifadə olunur. Həm də tələbələrin öyrənməsini asanlaşdırır.

🔍 Bu gün isə, qaydalı fellərdən “pack” – yəni, “qablaşdırmaq, yığmaq” felinin ikinci və üçüncü hallarını və istifadə qaydalarını sizə təqdim edəcəyik. “Pack” felinin ikinci və üçüncü hallarının cümlədə istifadə qaydalarını öyrənmək üçün heç gözləməkdən aşağıdaki paraqraflara keçid ala bilərsiniz.

📦 Pack Felinin İkinci Halı Necə Yazılır?

Pack felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi qəbul edir. “Packed” şəklində yazılır. Past Tense-lər üçün istifadə olunur.

📦 Pack Felinin İkinci Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • She packed a small suitcase for the weekend. – Həftə sonu üçün kiçik bir çamadan yığdı.
 • He packed a few things into a bag. – Bir neçə şeyi bir çantaya yığdı.
 • The blankets were folded up and packed in boxes. – Yorğanlar qatlanıb qutulara yığılmışdı.
 • The soldiers packed their kit for the journey. – Əsgərlər səyahət üçün dəstlərini yığdılar.
 • She packed her books in cardboard boxes. – Kitablarını karton qutulara yığdı.

📦 Pack Felinin Üçüncü Halı Necədir?

Pack felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi qəbul edir. “Packed” şəklində yazılır. Perfect Tense-lər və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur.

📦 Pack Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • You seem to have packed a lot into your life! – Həyatınıza çox şey yığmış kimi görünürsünüz!
 • He could scarcely have packed into a single letter more matter offensive to the ideals of the reformed papacy. – Yenidənqurma papağının ideallarına qarşı təhqiredici bir şey olmasa da, çətin ki, tək bir hərfin içinə yığmışdı.
 • A third group have packed their bags and are ready to travel immediately as the snow falls. – Üçüncü qrup çantalarını yığdılar və qar yağan kimi dərhal səyahətə hazırdırlar.
 • Most of the holidaymakers had packed up and gone. – Tətil edənlərin çoxu əşyalarını yığaraq getmişdilər.
 • The snow had packed against the wall. – Qar divara dolmuşdu.

📦 Pack Felinin Past Tense ilə Qrammatik Düsturu

Pack feli Past Tense ilə özünə məxsus qrammatik qaydaya tabedir. Belə ki, pack felinin ikinci halı Past Tense üçün istifadə olunsa da, felin üçüncü halı Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur. Past Tense üçün olan cümlə quruluş qaydası isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – packed) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

📦 Pack Feli Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Fərqlilikləri

Pack felinin ingilis dilində zamanlara və mənsubiyyətə görə cümlədə istifadə olunma qaydalarına baxmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlara nəzər yetirməyinizdə fayda var. Çünki, orada hər bir zaman və mənsubiyyətə görə reach felinin istifadə olunma qaydası verilmişdir.

🧰 Pack Felinin Simple Present Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

I / MənI pack so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırıram.
You / SənYou pack so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırsınız..
We / BizWe pack so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırıq.
They / OnlarThey pack so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırlar.
He / O (kişi)He packs so many customer’s order in a day.Bir gündə bir çox müştərinin sifarişini qablaşdırır.
She / O (qadın)She packs so many customer’s order in a day.Bir gündə bir çox müştərinin sifarişini qablaşdırır.
It / O (digər)It packs so many customer’s order in a day.Bir gündə bir çox müştərinin sifarişini qablaşdırır.

Sual cümləsi ilə:

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Do I pack so many customer’s order in a day? – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırıram?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • So many customer’s order is packed in a day by me. – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişi mənim tərəfimdən qablaşdırılır.

🧰 Pack Felinin Present Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

I / MənI have packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırdım.
You / SənYou have packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox müştərinin sifarişini qablaşdırdınız.
We / BizWe have packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırdıq.
They / OnlarThey have packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırdılar.
He / O (kişi)He has packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırdı.
She / O (qadın)She has packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırdı.
It / O (digər)It has packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I packed so many customer’s order in a day? – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • So many customer’s order have been packed in a day by me. – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişi mənim tərəfimdən qablaşdırıldı.

🧰 Pack Felinin Present Continuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

I / MənI am packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırıram.
You / SənYou are packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox müştərinin sifarişini qablaşdırırsınız.
We / BizWe are packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırıq.
They / OnlarThey are packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırlar.
He / O (kişi)He is packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırır.
She / O (qadın)She is packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırır.
It / O (digər)It is packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırır.

Sual cümləsi ilə:

 • Am I packing so many customer’s order in a day? – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırıram?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • So many customer’s order is being packed in a day by me. – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişi mənim tərəfimdən qablaşdırılır.

🧰 Pack Felinin Present Perfect Continuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

I / MənI have been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırdım.
You / SənYou have been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox müştərinin sifarişini qablaşdırırdınız.
We / BizWe have been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırdıq.
They / OnlarThey have been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırlardı.
He / O (kişi)He has been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırdı.
She / O (qadın)She has been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırdı.
It / O (digər)It has been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been packing so many customer’s order in a day? – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • So many customer’s order have been being packed in a day by me. – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişi mənim tərəfimdən qablaşdırılırdı.

🧰 Pack Felinin Simple Past Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

I / MənI packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırdım.
You / SənYou packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox müştərinin sifarişini qablaşdırdınız.
We / BizWe packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırdıq.
They / OnlarThey packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırlardı.
He / O (kişi)He packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırdı.
She / O (qadın)She packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırdı.
It / O (digər)It packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I pack so many customer’s order in a day? – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • So many customer’s order was packed in a day by me. – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişi mənim tərəfimdən qablaşdırıldı.

🧰 Pack Felinin Past Continuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

I / MənI was packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırdım.
You / SənYou were packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox müştərinin sifarişini qablaşdırırdınız.
We / BizWe were packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırdıq.
They / OnlarThey were packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırlardı.
He / O (kişi)He was packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırdı.
She / O (qadın)She was packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırdı.
It / O (digər)It was packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Was I packing so many customer’s order in a day? – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırırdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • So many customer’s order was being packed in a day by me. – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişi mənim tərəfimdən qablaşdırılırdı.

🧰 Pack Felinin Past Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

I / MənI had packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmışdım.
You / SənYou had packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox müştərinin sifarişini qablaşdırmışdınız.
We / BizWe had packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmışdıq.
They / OnlarThey had packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmışlardı.
He / O (kişi)He had packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmışdı.
She / O (qadın)She had packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmışdı.
It / O (digər)It had packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmışdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I packed so many customer’s order in a day? – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmışdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • So many customer’s order had been packed in a day by me. – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişi mənim tərəfimdən qablaşdırılmışdı.

🧰 Pack Felinin Past Perfect Contiuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

I / MənI had been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmışdım.
You / SənYou had been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox müştərinin sifarişini qablaşdırmışdınız.
We / BizWe had been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmışdıq.
They / OnlarThey had been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmışlardı.
He / O (kişi)He had been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmışdı.
She / O (qadın)She had been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmışdı.
It / O (digər)It had been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmışdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I been packing so many customer’s order in a day? – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmışdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • So many customer’s order had been being packed in a day by me. – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişi mənim tərəfimdən qablaşdırılmışdı.

🧰 Pack Felinin Simple Future Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

I / MənI will pack so many customer’s order in a day.Bir gün ərzində bu qədər müştərinin sifarişini qablaşdıracağam.
You / SənYou will pack so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdıracaqsınız.
We / BizWe will pack so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdıracağıq.
They / OnlarThey will pack so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdıracaqlar.
He / O (kişi)He will pack so many customer’s order in a day.Bir gündə o qədər müştərinin sifarişini qablaşdıracaq.
She / O (qadın)She will pack so many customer’s order in a day.Bir gün ərzində o qədər müştərinin sifarişini qablaşdıracaq.
It / O (digər)It will pack so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdıracaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I pack so many customer’s order in a day? – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdıracağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • So many customer’s order will be packed in a day by me. – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişi mənim tərəfimdən qablaşdırılacaq.

🧰 Pack Felinin Future Continuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

I / MənI will be packing so many customer’s order in a day.Bir gün ərzində bu qədər müştərinin sifarişini qablaşdıracağam.
You / SənYou will be packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdıracaqsınız.
We / BizWe will be packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdıracağıq.
They / OnlarThey will be packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdıracaqlar.
He / O (kişi)He will be packing so many customer’s order in a day.Bir gündə o qədər müştərinin sifarişini qablaşdıracaq.
She / O (qadın)She will be packing so many customer’s order in a day.Bir gün ərzində o qədər müştərinin sifarişini qablaşdıracaq.
It / O (digər)It will be packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdıracaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I be packing so many customer’s order in a day? – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdıracağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • So many customer’s order will be being packed in a day by me. – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişi mənim tərəfimdən qablaşdırılacaq.

🧰 Pack Felinin Future Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

I / MənI will have packed so many customer’s order in a day.Bir gün ərzində bu qədər müştərinin sifarişini qablaşdırmış olacağam.
You / SənYou will have packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmış olacaqsınız.
We / BizWe will have packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmış olacağıq.
They / OnlarThey will have packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmış olacaqlar.
He / O (kişi)He will have packed so many customer’s order in a day.Bir gündə o qədər müştərinin sifarişini qablaşdırmış olacaq.
She / O (qadın)She will have packed so many customer’s order in a day.Bir gün ərzində o qədər müştərinin sifarişini qablaşdırmış olacaq.
It / O (digər)It will have packed so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmış olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have packed so many customer’s order in a day? – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmış olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • So many customer’s order will have been packed in a day by me. – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişi mənim tərəfimdən qablaşdırılmış olacaq.

🧰 Pack Felinin Future Perfect Continuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

I / MənI will have been packing so many customer’s order in a day.Bir gün ərzində bu qədər müştərinin sifarişini qablaşdırmış olacağam.
You / SənYou will have been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmış olacaqsınız.
We / BizWe will have been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmış olacağıq.
They / OnlarThey will have been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmış olacaqlar.
He / O (kişi)He will have been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə o qədər müştərinin sifarişini qablaşdırmış olacaq.
She / O (qadın)She will have been packing so many customer’s order in a day.Bir gün ərzində o qədər müştərinin sifarişini qablaşdırmış olacaq.
It / O (digər)It will have been packing so many customer’s order in a day.Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmış olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have been packing so many customer’s order in a day? – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişini qablaşdırmış olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • So many customer’s order will have been being packed in a day by me. – Bir gündə çox sayda müştərinin sifarişi mənim tərəfimdən qablaşdırılmış olacaq.

📦 Pack Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Çalışmalar

Pack felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını öyrəndikdən sonra aşağıdaki çalışmalardan yararlanaraq praktik edə bilərsiniz.

1. I’ve been  ___ up, ready to go.

2. Dock No. 1. Wanli will  ___ the goods into the container, and unpack at destination.

3. The new music group is ___ the crowds in.

4. The motor is ___ in.

5. Seventy thousand people will ___ the stadium.

6. He could scarcely have ___ into a single letter more matter offensive to the ideals of the reformed papacy.

7. I think she should ___ , which makes the whole mess hostel bar!

8. He ___ off his wife and children to stay in a caravan in Wales.

9. Don’t worry. The removal men will ___ everything up.

10. Marcia was still upstairs, dithering over what she should ___ .

Cavablar: 1. packing, 2. pack, 3. packing, 4. packing, 5. pack, 6. packed, 7. pack, 8. packed, 9. pack, 10. pack

📦 Pack Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Çalışmalar PDF

Yuxarıdaki çalışmalrın kifayət etmədiyini düşünürsünüzsə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı çalışmalardan aşağıdaki yazıya klikləyərək faydalana bilərsiniz.

Klikləyin: Pack Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.