Paint Felinin İkinci və Üçüncü Halı və Nümunələr


paint felinin ikinci ve ucuncu hali

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

👂 İngilis dili qrammatikasının tələbələrə yaşatdığı bir sıra çətinliklər vardır. Bu çətinliklər hər bir tələbəyə görə dəyişiklik göstərsə də, çoxluq təşkil edən tələbələrin ortaq problemləri olur. Tədris mərkəzləri isə bu ortaq problemləri aradan qaldırmaq üçün həmin mövzulara daha detallı şəkildə vaxt ayıraraq məlumatları daha asan anlaşılacaq şəkildə tələbələrlə paylaşır. Tələbələr üçün aktual problem halına gələn ingilis dili mövzularından biri də fellərdir. Bəs, nə üçün fellər?

👂 Ana dilimizdə öyrəndiyimiz nitq hissələri ingilis dilində bir sıra fərqliliklərlə əvəzlənə bilər. Bu gün isə mövzumuz nitq hissələrindən fel olacaq. Zamanlar, fellərin zamanlara görə istifadə olunması, qaydalı və qaydasız fellər vs. Bu xırdalıqların üstəsindən gələ bilmək üçün fel mövzusu tələbələrə maksimal dərəcədə detallı şəkildə anladılmalıdır. Biz də bu problemi aradan qaldırmaq adına aktiv şəkildə gündəlik istifadə olunan fellərin sizlər üçün seçib onları fellərin halları, zamanlarına görə anladacayıq.

👂 Bu günün bloq yazısını “paint” – yəni, “rəngləmək, boyamaq” felinə ayıracayıq. “Paint” felinin 2-ci və 3-cü hallarını sizlərlə birlikdə analiz edəcək və ingilis dili zamanlarına görə “paint” kəliməsini təsnif edəcəyik.

Paint: tərcüməsi rəngləmək, boyamaq olan bu kəlimənin kökü sözün özüdür və felin birinci halındadır. Gəlin, ikinci və üçüncü halları üçün qaydalara nəzər salaq.

📌 Paint Felinin İkinci Halı Necədir?

Paint felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi ilə düzəlir və “painted” şəklində yazılır. Past Tense cümlələr üçün istifadə olunur.

📌 Paint Felinin İkinci Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • He painted a portrait of his daughter’s. – Qızının portretini çəkdi.
 • They painted the bathroom a yucky green colour. – Hamamı canlı bir yaşıl rəngə boyadılar.
 • I painted a girl with a pigtail. – Bir quyruqlu bir qız boyadım.
 • The painter painted the gate black. – Rəssam qapını qara rəngə boyadı.
 • They painted the house throughout. – Ev başdan ayağa boyadılar.

📌 Paint Felinin Üçüncü Halı Necədir?

Paint felinin üçüncü halı “ed” şəkilçisi ilə düzəlir və “painted” şəklində yazılır. Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur.

📌 Paint Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • The walls were painted in two shades of green. – Divarlar iki yaşıl rəngə boyanmışdı.
 • The room was painted white, with green shutters. – Otaq ağ rəngə boyanmış, yaşıl kepenklərlə örtülmüşdür.
 • The room was painted pure white. – Otaq təmiz ağ rəngə boyandı.
 • This picture is the best you have painted. – Bu şəkil çəkdiyiniz ən yaxşısıdır.
 • The room was painted a subtle shade of pink. – Otaq incə bir çəhrayı rəngə boyandı.

📌 Paint Felinin Past Tense ilə Qrammatik Düsturu

Paint feli Past Tense ilə özünə məxsus qrammatik qaydaya tabedir. Belə ki, paint felinin ikinci halı Past Tense üçün istifadə olunsa da, felin üçüncü halı Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur. Past Tense üçün olan cümlə quruluş qaydası isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – painted) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

📌 Paint Feli Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Fərqlilikləri

Paint felinin ingilis dilində zamanlara və mənsubiyyətə görə cümlədə istifadə olunma qaydalarına baxmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlara nəzər yetirməyinizdə fayda var. Çünki, orada hər bir zaman və mənsubiyyətə görə reach felinin istifadə olunma qaydası verilmişdir.

📐 Paint Feli Simple Present Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

I / MənI paint a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirəm.
You / SənYou paint a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, ancaq çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirsiniz.
We / BizWe paint a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin görünən bir şəkil çəkirik.
They / OnlarThey paint a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, lakin çətin bir şəkildə mənzərə çəkirlər.
He / O (kişi)He paints a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkir.
She / O (qadın)She paints a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkir.
It / O (digər)It paints a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə görünməz bir şəkil çəkir.

Sual cümləsi ilə:

 • Do I paint a bleak but hardly implausible picture? – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirəm?

Passive Voice cümləsi ilə:

 • A bleak but hardly implausible picture is painted by me. – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil mənim tərəfimdən çəkilir.

📐 Paint Feli Present Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

I / MənI have painted a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkdim.
You / SənYou have painted a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, ancaq çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkdiniz.
We / BizWe have painted a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma inanılmaz bir şəkil çəkdik.
They / OnlarThey have painted a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkdilər.
He / O (kişi)He has painted a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkdi.
She / O (qadın)She has painted a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkdi.
It / O (digər)It has painted a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I painted a bleak but hardly implausible picture? – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkdim?

Passive Voice cümləsi ilə:

 • A bleak but hardly implausible picture have been painted by me. – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil mənim tərəfimdən çəkildi.

📐 Paint Feli Present Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

I / MənI am painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirəm.
You / SənYou are painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirsiniz.
We / BizWe are painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirik.
They / OnlarThey are painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz mənzərə çəkirlər.
He / O (kişi)He is painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkir.
She / O (qadın)She is painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma inandırılmaz bir şəkil çəkir.
It / O (digər)It is painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma inandırılmaz bir mənzərə çəkir.

Sual cümləsi ilə:

 • Am I painted a bleak but hardly implausible picture? – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirəm?

Passive Voice cümləsi ilə:

 • A bleak but hardly implausible picture is being painted by me. – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil mənim tərəfimdən çəkilir.

📐 Paint Feli Present Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

I / MənI have been painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirəm.
You / SənYou have been painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirsiniz.
We / BizWe have been painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirik.
They / OnlarThey have been painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz mənzərə çəkirlər.
He / O (kişi)He have been painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkir.
She / O (qadın)She have been painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma inandırılmaz bir şəkil çəkir.
It / O (digər)It have been painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma inandırılmaz bir mənzərə çəkir.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been painting a bleak but hardly implausible picture? – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirəm?

Passive Voice cümləsi ilə:

 • A bleak but hardly implausible picture have been being painted by me. – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil mənim tərəfimdən çəkilir.

📐 Paint Feli Simple Past Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

I / MənI painted a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkdim.
You / SənYou painted a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkdiniz.
We / BizWe painted a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkdik.
They / OnlarThey painted a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkdilər.
He / O (kişi)He painted a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkdi.
She / O (qadın)She painted a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkdi.
It / O (digər)It painted a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma inanılmaz bir mənzərə çəkdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I painted a bleak but hardly implausible picture? – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkdim?

Passive Voice cümləsi ilə:

 • A bleak but hardly implausible picture was painted by me. – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil mənim tərəfimdən çəkildi.

📐 Paint Feli Past Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

I / MənI was painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirdim.
You / SənYou were painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirdin.
We / BizWe were painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirdik.
They / OnlarThey were painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirdilər.
He / O (kişi)He was painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirdi.
She / O (qadın)She was painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirdi.
It / O (digər)It was painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma inanılmaz bir şəkil çəkirdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Was I painting a bleak but hardly implausible picture? – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkirdim?

Passive Voice cümləsi ilə:

 • A bleak but hardly implausible picture was being painted by me. – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil mənim tərəfimdən çəkilirdi.

📐 Paint Feli Past Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

I / MənI had painted a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmişdim.
You / SənYou had painted a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmişdiniz.
We / BizWe had painted a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmişdik.
They / OnlarThey had painted a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmişdilər.
He / O (kişi)He had painted a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmişdi.
She / O (qadın)She had painted a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmişdi.
It / O (digər)It had painted a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmişdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I painted a bleak but hardly implausible picture? – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmişəm?

Passive Voice cümləsi ilə:

 • A bleak but hardly implausible picture had been painted by me. – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil mənim tərəfimdən çəkilmişdi.

📐 Paint Feli Past Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

I / MənI had been painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmişdim.
You / SənYou had been painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmişdiniz.
We / BizWe had been painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmişdik.
They / OnlarThey had been painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmişdilər.
He / O (kişi)He had been painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmişdi.
She / O (qadın)She had been painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmişdi.
It / O (digər)It had been painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmişdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I been painting a bleak but hardly implausible picture? – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmişəm?

Passive Voice cümləsi ilə:

 • A bleak but hardly implausible picture had been being painted by me. – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil mənim tərəfimdən çəkilmişdi.

📐 Paint Feli Simple Future Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

I / MənI will paint a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkəcəm.
You / SənYou will paint a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkəcəksiniz.
We / BizWe will paint a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkəcəyik.
They / OnlarThey will paint a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, lakin çətin bir şəkildə mənzərə çəkəcək bir şəkil çəkəcəklər.
He / O (kişi)He will paint a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkəcək.
She / O (qadın)She will paint a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma inanılmaz bir şəkil çəkəcək.
It / O (digər)It will paint a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkəcəkdir.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I paint a bleak but hardly implausible picture? – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkəcəyəm?

Passive Voice cümləsi ilə:

 • A bleak but hardly implausible picture will be painted by me. – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil mənim tərəfimdən çəkiləcəkdir.

📐 Paint Feli Future Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

I / MənI will be painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkəcəm.
You / SənYou will be painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkəcəksiniz.
We / BizWe will be painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkəcəyik.
They / OnlarThey will be painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, lakin çətin bir şəkildə mənzərə çəkəcək bir şəkil çəkəcəklər.
He / O (kişi)He will be painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkəcək.
She / O (qadın)She will be painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma inanılmaz bir şəkil çəkəcək.
It / O (digər)It will be painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkəcəkdir.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I be painting a bleak but hardly implausible picture? – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkəcəyəm?

Passive Voice cümləsi ilə:

 • A bleak but hardly implausible picture will be being painted by me. – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil mənim tərəfimdən çəkiləcəkdir.

📐 Paint Feli Future Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

I / MənI will have painted a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmiş olacağam.
You / SənYou will have painted a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, ancaq inanılmaz bir şəkil çəkmiş olacaqsınız.
We / BizWe will have painted a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, ancaq çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmiş olacağıq.
They / OnlarThey will have painted a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, ancaq çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmiş olacaqlar.
He / O (kişi)He will have painted a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma inanılmaz bir şəkil çəkmiş olacaq.
She / O (qadın)She will have painted a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmiş olacaq.
It / O (digər)It will have painted a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmiş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I painted a bleak but hardly implausible picture? – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmiş olacağam?

Passive Voice cümləsi ilə:

 • A bleak but hardly implausible picture will have been painted by me. – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil mənim tərəfimdən çəkilmiş olacaqdır.

📐 Paint Feli Future Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

I / MənI will have been painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmiş olacağam.
You / SənYou will have been painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, ancaq inanılmaz bir şəkil çəkmiş olacaqsınız.
We / BizWe will have been painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, ancaq çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmiş olacağıq.
They / OnlarThey will have been painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, ancaq çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmiş olacaqlar.
He / O (kişi)He will have been painting a bleak, but hardly implausible picture.Acınacaqlı, amma inanılmaz bir şəkil çəkmiş olacaq.
She / O (qadın)She will have been painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmiş olacaq.
It / O (digər)It will have been painting a bleak, but hardly implausible picture.Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmiş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been painting a bleak but hardly implausible picture? – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil çəkmiş olacağam?

Passive Voice cümləsi ilə:

 • A bleak but hardly implausible picture will have been being painted by me. – Qara, amma çətin bir şəkildə inandırılmaz bir şəkil mənim tərəfimdən çəkilmiş olacaqdır.

📌 Paint Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Çalışmalar

Paint felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını praktik etmək üçün aşağıdaki kiçik testdən yararlana bilərsiniz.

1. I … my face, cover myself in beads.

2. All the children had … their faces.

3. They … a grim picture of growing crime.

4. When I … I just give my imagination free rein.

5. A … of Ingres was suspended on the wall.

6. … steel is likely to be less durable than other kinds.

7. This woman, the campesina, had … it in bright colors.

8. I … her face and do her hair.

9. We watch him beavering away at his … .

10. We … the door bright red.

Cavablar: 1. paint, 2. painted, 3. painted, 4. paint, 5. painting, 6. painted, 7. painted, 8. paint, 9. painting, 10. painted

📌 Paint Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Çalışmalar PDF

Paint felinin ikinci və üçüncü halı üçün yuxarıdaki çalışmalar sizə kifayət etmədisə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı çalışmaları həll edə bilərsiniz. Qovluğa keçid etmək üçün aşağıdaki yazıya klikləyə bilərsiniz.

Klikləyin: Paint Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.