Present Perfect Tense Mövzu İzahı


present perfect tense mövzu izahı

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

İngilis dili qrammatikasını öyrənərkən bir çox zamanlar qarşımıza çıxır və bu zamanlar tələbələrə bir sıra çətinliklər çəkdirir. Lakin, ingilis dilində zamanlar düzgün qayda və sırası ilə öyrənildikdə heç bir çətinlik yaratmır. Bildiyiniz kimi, tələbələr ingilis dilini öyrənməyə başlayarkən ilkin olaraq Simple Present Tense (Geniş Zaman) ilə başlayır. Daha sonrasında qrammatikada zamanlar içərisində önəmli yer alan Perfect Tense mövzusu izah edilir. Present Perfect Tense, azərbaycan dilində qarşılığı ilə indikii bitmiş zaman ingilis dilində gündəlik danışıqda da və rəsmi danışıqda da istifadə olunan zaman dilimlərindən biridir. Bu zaman növü nəinki gündəlik danışıqda, kitablarda rəsmi nitqlərdə görə biləcəyimiz zaman növüdür. Ona görə də, mütləq şəkildə öyrənməliyik ki, cümlələrimizdə rahat bir şəkildə istifadə edə bilək.

Present Perfect Tense (İndiki Bitmiş Zaman) Nədir?

Present Perfect Tense zamanının azərbaycan dilində qarşılığı yoxdur. Buna görə də, bu zaman növünü öyrənmək tələbələrə müxtəlif çətinliklər yarada bilir. Qrammatik qaydalar əzbərlənsə də, onu yazıda və danışıqda tətbiq etmək çoxlu praktika tələb edir. Ona görə də bu zaman növünü öyrənərkən qaydalara yaxşıca diqqət etmək və o qaydaları danışığınıza, yazınıza əks etdirməkdir. Çünki, yüksək səviyyəyə malik nitqlər bu tərz zaman növlərini tələb edə bilir.

Present Perfect Tense-in azərbaycan dilində dəqiq qarşılığı olmadığı üçün cümlədə anladılmaq istənilənə görə və mənaya görə tərcümə olunur. Hansı situasiyalarda hansı mənanı vermək üçün istifadə edəcəyinizi bir sonraki paraqraflarda öyrənəcəksiniz.

Present Perfect Tense Harada İstifadə Olunur?

1. Keçmişdə başlayıb hələ də davam edən hərəkət və ya hadisə:

Nümunə hadisələr üzərindən gedək; bu il bir filmi iki dəfə izləmisənsə və bunu söyləmək istəyirsənsə “I have seen this movie twice this year.” deməlisən. Çünki, filmi bu il artıq iki dəfə izləmisən və üçüncü dəfə də izləmə şansın olduğu üçün və iki dəfə izləyib bunun təsirindən qaynaqlanaraq dilə gətirirsənsə bu zaman Present Perfect Tense istifadə olunar. Cümlədə vermək istədiyin məna ilə olduqca bir-birinə bağlıdır.

Əgər keçən il sadəcə bu filmi gördüyündən danışmaq istəyirsənsə, o zaman, “I saw this movie twice last year.” deyilir, burada isə verilmək istənən məna filmi gördün, bitdi və getdi. Bitib və təkrarlanma şansı olmayan bir hərəkət növüdür yəni. Present Perfect Tense-də isə təkrarlanma imkanı var.

Əgər zaman qeyd etmək istəmirsənsə, o zaman, yenə “I have seen this movie twice this year.” deyilməlidir, çünki Simple Past ilə müqayisədə ən bəlirgin xüsusiyyəti cümlədə zamanın dəqiq bəlli olmamasıdır.

2. Bitməsini gözlədiyin, lakin davam edən hərəkət və ya hadisə:

Məsələn, yağış yağırsa və yağışın dayanmasını gözləyirsənsə bunu dostuna söyləyərkən “The rain has not stopped.” deməlisən. Çünki hadisə keçmişdə başlayıb, hələ də davam edir.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

3. Həyatında bir dəfə belə olsun yaşanılıb və ya yaşanılmadığını soruşulan hərəkət və ya hadisə növü:

Dialoq və ya danışıq içərisində qarşınızdaki şəxsdən həyatında bir hərəkət və bir hadisəni ümumiyyətlə eliyib eləmədiyini, yaşayıb yaşamadığını soruşmaq üçün istifadə olunur. Məsələn qarşımızdaki şəxsdən heç Fransada olub, olmadığını soruşmaq istəyiriksə, bu zaman “Have you ever been to France?” deyə soruşmağımız lazımdır. “ever” qəlibi burada cümləni tamamlayan açar kəliməmizdir.

Present Perfect Tense Qrammatik Qaydası Nədir?

“He, she, it” şəxs əvəzlikləri ilə “has”, “I, you, we, they” şəxs əvəzlikləri ilə “have” istifadə olunur. Xəbər olaraq işlədiyimiz fel isə felin üçüncü halında olmalıdır. Bəzi fellər kökdən dəyişərkən, bəziləri sadəcə “ed” şəkilçisi alır. Qaydalı, qaydasız felləri burada bilməyimiz vacibdir.

Present Perfect Tense Qrammatik Qaydalar Düsturu

Aşağıdaki alt başlıqlarda hər bir cümlə növü və əvəzliklərə görə cümlə quruluş qaydalarını görə bilərsiniz.

Present Perfect Pozitiv Cümlə Quruluşu

Ihavegone to school.
He She Ithas
We You Theyhave

Present Perfect Neqativ Cümlə Quruluşu

Ihave notgone to school.
He She Ithas not
We You Theyhave not

Neqativ cümlələrdə “not” əlavəsindən istifadə olunmalıdır. Bu əlavə, have və has ilə birləşdirilərək qısaldıla bilər, ancaq “am” ilə qısaldıla bilməz. Məsələn;

 • have not
 • He hasn’t
 • We haven’t

Present Perfect Pozitiv Sual Quruluşu

HaveIgone to school?
HasHe She It
HaveWe You They

Present Perfect Neqativ Sual Quruluşu

HaveI notgone to school?
HasHe She It
HaveWe You They

Present Perfect Pozitiv Cavablar

Yes,Ihave + verb3.
He She Ithas + verb3.
We You Theyhave + verb3.

Present Perfect Neqativ Cavablar

No,Ihave not + verb3.
He She Ithas  + verb3.
We You Theyhave  + verb3.

İngilis Dilində Present Perfect Tense üçün Fel Şəkilçisi Nədir?

İngilis dilində Present Perfect Tense üçün fellərin üçüncü halı istifadə olunur. Məsələn: go – gone, eat – eaten, fall – fallen və s.

Present Perfect Tense (İndiki Bitmiş Zaman) Cümlələri Necə Qurulur?

Present Perfect Tense Nəqli (Təsdiq) Cümlələr

Formul; Mübtəda + have/has + Xəbər (V3 (felin üçüncü halı)) + İkinci dərəcəli üzvlər

Present Perfect Tense İnkar Cümlələr

Formul; Mübtəda + have/has + not + Xəbər (V3 (felin üçüncü halı)) + İkinci dərəcəli üzvlər

Present Perfect Sual Cümlələri

Formul; Have/has + Mübtəda + Xəbər (V3 (felin üçüncü halı)) + İkinci dərəcəli üzvlər

Present Perfect Tense Təsdiq Cümlələri ilə Nümunələr

 • They have helped me a lot recently. – Son zamanlarda mənə çox kömək etdilər.
 • You have carried the bags home. Thanks. – Çantaları evə daşıdın. Çox sağol.
 • She has only written two letters. – Hələ iki məktub yazmışam.
 • You have lost my keys. – Sən mənim açarımı itirdin.
 • I have never been to New York. – Əvvəl heç Nyu Yorkda olmamışam.

Present Continuous Tense İnkar Cümlələri ilə Nümunələr

 • She hasn’t visited me for a log time. – Uzun müddətdir bizi ziyarət etmir.
 • They haven’t bought the tickets yet. – Hələ biletləri almayıblar.
 • I haven’t finished the plate yet. – Hələ qabımdakini bitirmədim.
 • It hasn’t rained since last winter. – Keçən qışdan bəri yağış yağmır.
 • We haven’t seen any good films so far this year. – Bu il indiyə kimi yaxşı bir film görmədik.

Present Continuous Tense Suallar ilə Nümunələr

Aşağıdaki nümunələrdə Present Continuous Tense üçün pozitiv və neqativ suallar təqdim edilmişdir.

Present Perfect Tense Pozitiv Sual Nümunələri

 • Have you done your homework? – Ev tapşırığını elədin?
 • Has the secretary written the email yet? – Katibə məktubu hələ yazmadı?
 • Have you been to the cinema this month? – Bu ay kinoya getdin?
 • Have they heard the noise this morning? – Səhər səsi eşidiblər?
 • Has she completed her task? – Tapşırığını tamalayıb?

Present Perfect Tense Neqativ Sual Nümunələri

 • Have not you ever been to Rome? – Heç Romaya getməmisən?
 • Have not you ever heard of him again? – Ondan yenidən xəbər almadın?
 • Have not you seen my dog? – İtimi görməmisən?
 • Has not he found his keys? – Açarlarını tapmadı?
 • Has not he washed his car? – Maşınını yumadı?

Present Perfect Tense Məçhul Növ Suallar ilə Nümunələr

Məçhul növ suallar ilə nümunələr təqdim etmədən öncə, məçhul növ ilə bağlı qısa məlumat verməkdə fayda var. İngilis dilində Passive Voice mövzusu olduqca vacib mövzulardandır. Bu mövzunu bilmək və doğru şəkildə istifadə etməyi bacarmaq İngilis dilindəki danışığınızı daha axıcı və özündən əmin vəziyyətə gətirəcəkdir. Passiv forma İngilis dilində olan hər hansı bir zaman deyil. Əgər zamanın auxiliary verb to be + V3 (past participle) ilə düzəldilən özünəməxsus passiv forması mövcuddur. Bunlarla aşağıda tanış ola bilərsiniz. Present Perfect Tense Passive Voice have, has + been + verb3 vasitəsi ilə düzəldilir: Aşağıdaki nümunələrdə Present Perfect Tense üçün məçhul növ pozitiv və neqativ suallar təqdim edilmişdir.

Present Perfect Tense Məçhul Növ Pozitiv Sual Nümunələri

 • Has the clinic been cleaned by them? – Klinikanı onlar təmizləyiblərmi?
 • Have many books been written by Thomas? – Tomas tərəfindən bir çox kitab yazılıbmı?
 • Has the man been caught by the police? – Adam polis tərəfindən yaxalanıbmı?
 • Have the letters been delivered by UPS? – Məktublar UPS tərəfindən çatdırılıbmı?
 • Has the operation been performed by the surgeon? – Əməliyyat cərrah tərəfindən edildi?

Present Perfect Tense Məçhul Növ Neqativ Sual Nümunələri

 • Have not you been introduced to the new manager? – Yeni menecerlə tanış olmadınızmı?
 • Have not the candidates been interviewed? – Namizədlərlə müsahibə aparılmadı?
 • Has not he been taken to see the President? – Onu Prezidentin yanına aparmadılarmı?
 • Has not Sara been promoted three times in her career? – Sara karyerasında üç dəfə yüksəlməyibmi?
 • Have not the waste products been left here since last February? – Keçən fevral ayından bəri tullantılar burada qalmadı?

Present Perfect Tense Sual Zərfləri ilə Necə İstifadə Olunur?

Present Perfect Tense əsasən bəzi zərflərlə istifadə olunur. İndi bu vəziyyətləri nümunələrlə görək. Zamanı göstərən sözlər cümlənin müxtəlif yerlərində gələ bilər.

 • I have done that joke before.  – Bu zarafatı əvvəl də etmişdim.
 • We have already learnt the news.  – Xəbəri artıq eşitmişik.
 • I have never seen a ghost. – Mən heç vaxt ruh görməmişəm.
 • The director hasn’t come yet. – Müdir hələ gəlməyib.
 • We have just met a Japanese businessman. – Az öncə yapon iş adamı ilə görüşdük.
 • The dog hasn’t eaten his meal since yesterday. – İt dünəndən bəri yeməyib.
 • I have been on holiday for 2 days. – İki gündən bəri tətildə idim.

İndi ən çox istifadə olunan zaman zarflarını Present Perfect Tense ilə birlikdə bir-bir araşdıraq.

Already – Yet

Already bu anda bu vəziyyətdə danışdığımız deməkdir. Yalnız təsdiqləyici cümlələrdə istifadə olunur. Cümlədəki yeri var köməkçi feli ilə əsas fel arasındadır. Bununla birlikdə, ümumiyyətlə, yarımçıq hərəkətlər yarımçıq işlərdə istifadə olunur. Yet hələ deməkdir. Bu söz suallarda və mənfi cümlələrdə istifadə olunur. Başqa sözlə, yet istifadə edərək verilən bir suala müsbət cavab vermək istəsək, onsuz da istifadə edəcəyik, mənfi cavab vermək istəsək də hələ istifadə edərək cavab verəcəyik. Misal üçün,

 • Has the director come yet? – Menecer hələ gəlib (indiyə qədər)?
 • Yes, he has already come. – Bəli, gəldi. (Hələ gəlib, indi buradadır.)
 • No, he has not come yet. – Yox, hələ gəlməyib.
Ever – Never

Hər ikisi heç mənasını verir.

 • Have you ever been to Japan? – Heç Yaponiyada olmusunuzmu?
 • Yes, I have been to Japan. – Bəli, Yaponiyada olmuşam.
 • No, I have never been to Japan. – Xeyr, mən heç Yaponiyada olmamışam.
 Just

Yeni tamamlanmış bir işi ifadə etmək üçün, köməkçi fel ilə əsas felin arasına qoyaraq cümləni qururuq.

 • I have just locked the door. – Elə indi qapını kilidlədim.
 • Ali has just come home. – Əli indi evə gəldi.
 • Have they just gone out? – Onlar, indicə getdilər?
Since – For

Bu ön sözlərin hər ikisi Azərbaycan dilində bəri deməkdir. Sincedən sonra hər zaman bir zaman adı gəlir.

 • since last week – keçən həftədən bəri
 • last summer – keçən yaydan bəri
 • since last year – keçən ildən bəri
 • since one o’clock – saat birdən bəri
 • since two o’clock – saat ikidən bəri
 • since twelve o’clock – saat on ikidən bəri
 • since Sunday – bazar günündən bəri

Vəya bir il adı, bir tarix qoya bilərik. Since 1936     1936’dan beri Since 1950     1950’den beri For ədatını istifadə etmək üçün aşağıdaki qayda izlənməlidir: For one minute        bir dakikadan beri For two hours          iki saatten beri For three days         üç  günden beri For five w eeks       beş haftadan beri For  ten years         on yıldan beri

 • I have lived in İstanbul for ten years. – On ildir İstanbulda yaşayıram. (Yaşadım.)
 • I have studied at home since 6 o’clock. – Saat altıdan evdə işləyirəm.
 • I have studied at home for one hour. – Evdə bir saat işlədim. (və ya evdə bir saat işlədim.)
 • She has painted three pictures since last month. – Ötən aydan bəri üç rəsm əsəri çəkdi.
 • How long have you been in this country? – Bu ölkədə nə qədər qalmısınız?
 • I have been in this country since last year. – Keçən ildən bu ölkədəyəm.
 • Ali has known Ayşe since high school. – Əli orta məktəbdən Ayşəni tanıyır.
 • I haven’t seen Ayşe for more than a week. – Bir həftədən çoxdur ki, Ayşəni görmürəm.
 • I haven’t seen her for ages. – Mən onu əsrlərdir görmürəm. (Onu çoxdan görmədim.)
 • Ayşe has lived in Finike for five years. – Ayşe beş ildir Finike şəhərində yaşayır.
 • Poor cat hasn’t eaten anything for two days. – Yazıq pişik iki gündür heç nə yemir.
 • I have been away from home for six years. – Altı ildir vətənimdən uzaqdayam. (Mən hələ uzaqdayam.)

Present Perfect Tense Gündəlik Həyatda Necə İstifadə Etmək Olar?

İngilis dilində gündəlik vərdişlərdən bəhs etmək üçün adətən Present Simple Tense və bəzən də Present Perfect istifadə edilir. Present Perfect Tense keçmişdə bitən lakin təsiri hələ də davam edən icra olunmuş hərəkət və hadisələr üçün istifadə olunur. Bu zamanın istifadəsini gündəlik danışıqlarda da görəcəyimiz kimi rəsmi danışıqlarda da görə bilərik. İstifadə olunma yeri və zamanına görə dəyişə bilər. Lakin, ən az Simple Present qədər tez-tez gündəlik həyatda qarşımıza çıxan zaman növüdür.

İngilis Dilində Həmin Anda İcra Edilən Hərəkət ilə Yaxın Keçmişdə Olmuş Hadisə Necə Ayırd Edilir?

İngilis dilində hal-hazırda qeyd edilən zamanda icra edilən hərəkət üçün Present Continuous zamanı istifadə olunur. Lakin, keçmişdə olub-bitən və təsiri indiyə qalan hadisələr üçün Present Perfect istifadə olunur.

Present Perfect Tense İstifadəsində Have / Has Qısaldılması Necə İstifadə Olunur?

Present Perfect Tense zamanında have / has istifadə edərkən aposdrof ilə qısaldılmış formasını yazmağınız mümkündür. Bunun üçün cümlədə istifadə olunan mübtədaya ‘ve əlavə etməniz kifayətdir.

 • I have gone – I’ve gone
 • You have gone – You’ve gone
 • We have gone – We’ve gone

İngilis Dilində Present Perfect Tense İş Həyatında Necə İstifadə Olunur?

Present Perfect Tense zamanının iş həyatında necə istifadə olunduğu ilə bağlı nümunəyə aşağıdan baxa bilərsiniz.

İngiliscəsi:

People tend to differ when it comes to the opinion whether one should change job frequently. On the one hand, many people think one should keep doing the same job all throughout the life where as other advise that is not the way to go. The merits of both the arguments will be analysed before a conclusion is provided. Firstly, there are immense benefits that professionals enjoy sticking to a same job. But the most obvious ones are security and enhanced expertise in a specific domain that they gain during their tenure in the workplace. For example, a civil engineer who is designing the architecture of bridge for years knows all the nitty-gritty details of the factors for building a robust bridge. Because of his vast experience, his company will also be interested to retain him as the same level of competency cannot be expected from a newcomer. This supports the argument that continuing the same job over years has several positive facets. However, many other people argue in favour of changing jobs recurrently. The main reason being when individuals work in several jobs they usually add more skills to their portfolio and this definitely improves their employability. For instance, when a wildlife photographer changes his job and joins an advertising agency, not only his skills get enhanced, he is also considered as more dynamic and versatile. Additionally, spending too long in a job also make people feel monotonous. This makes clear why the idea of shifting jobs is suggested. After looking at these two opposing points of view, it is felt that changing jobs every once in a while is of more benefit. However, it is recommended that one should judge the situation prior to make a decision.

Azərbaycancası:

İşi tez -tez dəyişdirməyin lazım olub olmadığı fikrinə gəlincə, insanlar fərqlənirlər. Bir tərəfdən, bir çox insan, ömrü boyu eyni işi görməyə davam etməli olduğunu düşünür, amma başqa tövsiyələr olduğu kimi, getmək olmaz. Hər iki arqumentin mahiyyəti bir nəticə verilməzdən əvvəl təhlil ediləcək. Birincisi, mütəxəssislərin eyni işdən yapışmaqdan böyük zövqləri var. Ancaq ən açıq olanlar, iş yerində olduqları müddətdə qazandıqları müəyyən bir sahədə təhlükəsizlik və inkişaf etmiş təcrübədir. Məsələn, illərdir körpünün arxitekturasını hazırlayan bir inşaat mühəndisi, sağlam bir körpü qurmaq üçün lazım olan bütün detalları bilir. Böyük təcrübəsi olduğu üçün, yeni gələndən eyni səriştəni gözləmək mümkün olmadığı üçün şirkəti də onu saxlamaqda maraqlı olacaq. Bu, eyni işi illərlə davam etdirməyin bir neçə müsbət tərəfi olduğu iddiasını dəstəkləyir. Bununla birlikdə, bir çox insan iş yerlərinin dəyişdirilməsinin tərəfdarıdır. Əsas səbəb, fərdlərin bir neçə işdə işlədikləri müddətdə portfellərinə daha çox bacarıq əlavə etmələri və bu da onların məşğulluq qabiliyyətini artırmasıdır. Məsələn, bir vəhşi təbiət fotoqrafı işini dəyişərək bir reklam agentliyinə girəndə təkcə bacarıqları artmır, həm də daha dinamik və çox yönlü hesab olunur. Bundan əlavə, bir işdə çox uzun vaxt keçirmək insanları monoton hiss etməyə məcbur edir. Bu, iş yerlərinin dəyişdirilməsi fikrinin niyə irəli sürüldüyünü aydınlaşdırır. Bu iki ziddiyyətli nöqtəyə baxdıqdan sonra hərdən bir iş dəyişdirməyin daha çox fayda verdiyini hiss edirik. Ancaq qərar verməzdən əvvəl vəziyyəti qiymətləndirmək tövsiyə olunur.

İngilis Dilində Present Perfect Tense Yay Tətilində Necə İstifadə Olunur?

Present Perfect Tense zamanının yay tətilində necə istifadə olunduğu ilə bağlı nümunəyə aşağıdan baxa bilərsiniz.

İngiliscəsi:

Summer holidays have an important place in every person’s life. especially in children’s lives. Summer is the hottest season of the year, children enjoy it very much. It is a very interesting and entertaining season for them as they get a chance to eat favourite fruits and ice cream. They also enjoy long school closures during the summer holidays. Summer vacation is an important time for children. This is a very happy time for them. During these holidays, children can do all that they are interested in. They have fun living with their parents, brothers and sisters through the holidays. Summer holidays are the happiest of students’ lives. Because they got some rest from going to school for some time. There are many other important things in summer vacations along with getting relief from the heat. After the exams are over, the students feel exhausted and are not interested in studying, hence, they need rest to improve their health and viability after a long year of study. Everyone gets to learn something in the summer holidays, whether they are grown-up or children, everyone has their own way of celebrating the summer vacation, some like to go on a picnic with their family, some go to foreign countries and some go home Stay and enjoy it. Most of the girls like to play badminton, football etc. during summer vacation while boys like to play cricket in the open field. During the season there are many fruits which can be enjoyed only in summer, these fruits help to make the summer holiday more interesting, drinking fresh fruits juice and drinking fresh fruit in the body produces freshness in the body. Everyone already plans something for the summer holidays. Especially kids start making new plans a few months in advance to make their summer holidays excited. The summer holidays are a great relief for everyone, that’s why everyone tries to make it memorable.

Azərbaycancası:

Yaz tətili hər bir insanın həyatında mühüm yer tutur. xüsusilə uşaqların həyatında. Yaz ilin ən isti fəslidir, uşaqlar bundan çox zövq alırlar. Sevdikləri meyvə və dondurma yemək şansı əldə etdikləri üçün onlar üçün çox maraqlı və əyləncəli bir mövsümdür. Yaz tətilində məktəblərin uzun müddət bağlanmasından da zövq alırlar. Yaz tətili uşaqlar üçün vacib vaxtdır. Bu onlar üçün çox xoşbəxt vaxtdır. Bu tətillərdə uşaqlar maraqlandıqları hər şeyi edə bilərlər. Tətil boyunca valideynləri, qardaşları və bacıları ilə birlikdə əylənirlər. Yaz tətili tələbələrin həyatında ən xoşbəxtdir. Çünki bir müddət məktəbə gedib bir az istirahət etdilər. Yaz tətilində istidən rahatlaşmaqla yanaşı, bir çox vacib şeylər də var. İmtahanlar bitdikdən sonra tələbələr özlərini yorğun hiss edirlər və oxumaqla maraqlanmırlar, bu səbəbdən uzun bir təhsil müddətindən sonra sağlamlıqlarını və canlılıqlarını artırmaq üçün istirahətə ehtiyacları var. Hər kəs yay tətilində bir şey öyrənməlidir, istər böyüklər, istərsə də uşaqlar, hər kəsin yay tətilini özünəməxsus şəkildə qeyd etməsi var, bəziləri ailəsi ilə gəzintiyə çıxmağı sevir, bəziləri xarici ölkələrə, bəziləri isə evə gedir. Qalın və zövq alın. Qızların çoxu yay tətilində badminton, futbol və s. Oğlanlar açıq sahədə kriket oynamağı sevirlər. Mövsüm ərzində yalnız yayda yeyə biləcəyiniz bir çox meyvə var, bu meyvələr yay tətilini daha maraqlı etməyə kömək edir, təzə meyvə suyu içmək və bədəndə təzə meyvə içmək bədəndə təravət yaradır. Artıq hər kəs yay tətili üçün bir şey planlaşdırır. Xüsusilə uşaqlar yay tətilini həyəcanlandırmaq üçün bir neçə ay əvvəl yeni planlar qurmağa başlayırlar. Yaz tətili hər kəs üçün böyük bir rahatlıqdır, buna görə də hər kəs bunu unudulmaz etməyə çalışır.

Present Perfect Tense Exercise Nümunələri

Present Perfect Tense ilə bağlı tapşırıqlar sizin mövzunu daha yaxşı başa düşməyinizə kömək edəcək. Exerciseler sizin bilmədiyiniz hissələri sizə öyrədəcək. Present Perfect Tense Exercise 2 yerə ayrılır; Boşluq doldurma və ya test olarak verilən tapşırıqları həll etməyə çalışın.

Present Perfect Tense Boşluq Doldurma Nümunələri

1. We seen her today.

2. They been to the mall twice this month.

3. She watched that show three times this week.

4. I lost my purse.

5. We seen this movie already.

6. He broken his leg.

7. There been an accident.

8. The children made a mess in the kitchen.

9. He started a new job.

10. She finished her chores.

Cavablar: 1. have not, 2. have 3. has, 4. have, 5. have, 6. has, 7. has, 8. have, 9. has, 10. has

Present Perfect Tense ilə Test Nümunələri

 1. Where … I left my sandals? a) have b) were c) will

2. The book came out yesterday, but I … already read it. a) is b) have c) will

3. …you visited England? a) are b) were c) have

4. She … just left the building. a) has b) were c) will

5. He … finished it yet. a) is b) have not c) has not

6. I … seen that film before. a) is b) have c) am

7. I … played the guitar ever since I was a teenager. a) is b) have c) will

8. He … written three books and he is working on another one. a) have b) has c) will

9. They … been married for nearly fifty years. a) have b) were c) will

10. She … lived in Liverpool all her life. a) is b) has c) are

Cavablar: 1. a, 2. b, 3. c, 4. a, 5. c, 6. b, 7. b, 8. b, 9. a, 10. b

Present Perfect Tense ilə Test PDF

Present Perfect Tense ilə əlaqəli PDF çalışmalarını həll etmək istəyirsinizsə, aşağıdaki yazıya klikləyərək qovluğa keçid ala bilərsiniz. Klikləyin: Present Perfect Tense Test PDF Azeringilisce

Present Perfect Tense ilə WorkSheet PDF

Present Perfect Tense ilə əlaqəli worksheet çalışmalarını həll etmək istəyirsinizsə, aşağıdaki yazıya klikləyərək qovluğa keçid ala bilərsiniz. Klikləyin: Present Perfect Worksheet Azeringilisce

Present Perfect Tense Məktəblərdə Necə Öyrədilir?

İngilis dilini öyrənən yeni başlayan birisi də Present Perfect Tense tədris olunan ilk zaman dilimlərindən biri olduğunun fərqindədir. İngiliscə geniş zaman niyə ilk yerdə olduğunu heç düşündünüzmü? Ümumi istifadəsi və türkcəyə bənzədiyi üçün başlanğıc səviyyəsinə olduqca uyğundur. İngilis dilinə ilk başladığınız vaxt haqqında düşünün. Present Perfect Tense sayəsində çoxumuz bir mövzu və bir predikat istifadə edərək sadə cümlələr quraraq həyəcanla danışmağa başladıq, amma bu, yalnız başlanğıcdır. Beləliklə, yaxşı bir başlanğıc etmək üçün Present Continuous Tense ingilis və Azərbaycan dillərindəki ətraflı hekayəsini nəzərdən keçirək.

6-cı Siniflər Üçün İngilis Dilində Present Perfect Tense Cümlə Nümunələri

5 və 6-cı siniftə şagirdlər zamanlar mövzusuna başlayır. Zamanlar İngilis dili öyrənənlər üçün önəmli mövzudur.

 • Where have I left my sandals? – Sandallarımı harada qoymuşam?
 • Have you visited England? – İngiltərəni ziyarət etdinizmi?
 • She has just left the building. – Yeni binanı tərk etdi.
 • He hasn’t finished it yet. – Hələ bitirməyib.
 • I’ve seen that film before. – O filmi daha əvvəl görmüşəm.

9-cu Siniflər Üçün İngilis Dilində Present Perfect Tense Cümlə Nümunələri

9-cu siniftə siz artıq bir çox zamanları bilmiş olursunuz. Artıq bunun üzərində müxtəlif çalışmalarla praktik qazanmış olursunuz.

 • The book came out yesterday, but I have already read it. – Kitab dünən çıxdı, amma artıq oxumuşam.
 • I’ve played the guitar ever since I was a teenager. – Gənclik illərimdən gitara çalıram.
 • He has written three books and he is working on another one. – Üç kitab yazdı və başqa bir kitab üzərində işləyir.
 • They’ve been married for nearly fifty years. – Təxminən əlli ildir evlidirlər.
 • She has lived in Liverpool all her life. – Bütün ömrü boyu Liverpulda yaşadı.

Present Perfect Tense Bənzəri Digər Zamanlar Hansılardır?

Present Continuous Tense hal-hazırda icra edilən hərəkəti bəhs edilən zaman dilimini əhatə edən zaman növüdür. İngilis dilində “Present Tense” in dörd fərqli forması vardır:

 • Present Perfect
 • Simple Past
 • Past Perfect Continuous
 • Present Perfect Continuous

Bu zaman formaları gələcək zaman üçün də istifadə olunur, lakin bunun üçün cümləyə bir məkan və vəziyyət ingilis dili sözü əlavə etmək lazımdır.

Present Perfect Tense və Simple Past Tense Arasında Fərq Nədir?

➡ Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

➡ Sadə keçmiş (Simple Past), indiyə qədər baş verən və ya mövcud olan şeyləri danışmaq üçün istifadə olunan bir fel zamanıdır. Təsəvvür edin ki, kimsə qardaşınız Wolfgang’ın keçən həftə şəhərdə olarkən nə etdiyini soruşur. Sadə keçmiş zaman, artıq baş vermiş bir şeydən danışdığınızı göstərir. Bir müddət ərzində baş verən keçmiş hadisələrdən danışmaq üçün istifadə olunan keçmiş davamlı zamandan fərqli olaraq, sadə keçmiş zaman hərəkətin bitdiyini vurğulayır.

Present Perfect Tense və Past Perfect Continuous Tense Arasında Fərq Nədir?

➡ Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

➡ Past Perfect Continuous (keçmiş mükəmməl mütərəqqi zaman kimi də tanınır) keçmişdə başlayan bir hərəkətin keçmişdə başqa bir zamana qədər davam etdiyini göstərir. Keçmişdə başlayan və bu günə qədər davam edən bir hərəkəti göstərən indiki mükəmməl davamlılıqdan fərqli olaraq, keçmiş mükəmməl davam, keçmişdə başlayan, keçmişdə davam edən və müəyyən bir zamanda bitən bir şeyi ifadə edən bir fel zamanıdır. Keçmişə işarə mənasını bildirir.

Present Perfect Tense və Present Perfect Continuous Tense Arasında Fərq Nədir?

➡ Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

➡ Present Perfect Continuous (indiki mükəmməl mütərəqqi zaman olaraq da bilinir) bir şeyin keçmişdə başladığını və hazırda da davam etdiyini göstərir. Bu cümlədə, indiki mükəmməl davamlı feli istifadə edərək, Müharibə və Sülhün oxunmasının keçmişdə başlamış və indiki zamanda hələ bitməmiş bir fəaliyyət olduğunu bildirir.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.