Prevent Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Nümunə Cümlələr


prevent feli ikinci ve ucuncu hali

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

🎀 İngilis dili qrammatikası öyrənənlər üçün çətindir. Bu tapşırıqlar hər bir tələbə üçün fərqli olsa da, əksər şagirdlərin ümumi problemləri var. Digər tərəfdən, təhsil mərkəzləri bu ümumi problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün bu mövzularla bağlı daha ətraflı məlumatları tələbələrlə bölüşürlər. İngilis dilinin tələbələr üçün aktuallaşan mövzularından biri də fellərdir. Bəs niyə məhhz fellər?

🎀 Ana dilimizdə öyrəndiyimiz nitq hissələri İngilis dilindəki bir sıra fərqlərlə əvəz edilə bilər. Bu gün mövzumuz nitq hissələrindəki fellər olacaqdır. Zamanlar, fellərin zamanla istifadəsi, qaydasız və qaydasız fellər və s. Bu təfərrüatları aradan qaldırmaq üçün felin mövzusu tələbəyə mümkün qədər ətraflı izah edilməlidir. Bu problemi həll etmək üçün sizin üçün hər gün aktiv istifadə olunan felləri seçib fellərin şərtlərinə və zamanlarına uyğun izah edəcəyik.

🎀 Bugünkü bloq postumuzda “prevent” – yəni, – “qarşısını almaq” felinin 2-ci və 3-cü hallarını təhlil edəcəyik və zaman və mənsubiyyətə görə tabe olduğu qaydalara nəzər salacağıq.

“Prevent” feli:

 1. tərcüməsi: qarşısını almaq.
 2. növü: qaydalı feldir.
 3. sözün kökü: 1-ci haldadır.

🩹 Prevent Felinin İkinci Halı Necə Yazılır?

Brush felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və “prevented” şəklində yazılır. Past Tense cümlələr üçün istifadə olunur.

🩹 Prevent Felinin İkinci Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • I prevented him from doing stupid things. – Onun axmaq şeylər etməsinə mane oldum.
 • The vaccinations prevented my baby from illness. – Aşılar körpəmin xəstəlik olmasının qarşısını aldı.
 • Doing daily yoga prevented my health problems and aches. – Gündəlik yoga etmək sağlamlığımdakı problemlərin və ağrıların qarşısını aldı.
 • Our fridge prevented our fruits to decay easily. – Soyuducumuz meyvələrin asanlıqla çürüməsinin qarşısını aldı.
 • My stretching moves prevented me from the injury. – Uzanan hərəkətlərim zədələnməyimə mane oldu.

🩹 Prevent Felinin Üçüncü Halı Necə Yazılır?

Brush felinin üçüncü halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və “prevented” şəklində yazılır. Past Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur.

🩹 Prevent Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • I’ve prevented my brother from dropping his school because he is very clever. – Qardaşımın çox ağıllı olduğu üçün məktəbini buraxmasına mane oldum.
 • Nothing had prevented me from doing things in my way when I was 18 years old. – 18 yaşımda heç bir şey yolumda bir şey etməyimə mane olmurdu.
 • Some medicines that I took had prevented me from being pregnant. – Qəbul etdiyim bəzi dərmanlar hamilə qalmağımın qarşısını aldı.
 • The precautions have prevented working incidents. – Tədbirlər iş hadisələrinin qarşısını aldı.
 • My mother had prevented me from going out yesterday night. – Dünən gecə anam çölə çıxmağımın qarşısını aldı.

🩹 Prevent Felinin Past Tense ilə Qrammatik Düsturu

Prevent feli Past Tense ilə özünə məxsus qrammatik qaydaya tabedir. Belə ki, prevent felinin ikinci halı Past Tense üçün istifadə olunsa da, felin üçüncü halı Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur. Past Tense üçün olan cümlə quruluş qaydası isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – prevented) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

🩹 Prevent Feli Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Fərqlilikləri

Prevent felinin ingilis dilində zamanlara və mənsubiyyətə görə cümlədə istifadə olunma qaydalarına baxmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlara nəzər yetirməyinizdə fayda var. Çünki, orada hər bir zaman və mənsubiyyətə görə reach felinin istifadə olunma qaydası verilmişdir.

💉 Prevent Felinin Simple Present Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

I / MənI prevent all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alıram.
You / Sən, SizYou prevent all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırsınız.
We / BizWe prevent all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırıq.
They / OnlarThey prevent all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alır.
He / O (kişi)He prevents all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alır.
She / O (qadın)She prevents all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alır.
It / O (digər)It prevents all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alır.

Sual cümləsi ilə:

 • Do I prevent all disadvantages that the company can give? – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alıram?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All disadvantages that the company can give are prevented by me. – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısı mənim tərəfimdən alınır.

💉 Prevent Felinin Present Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub – olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

I / MənI have prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını aldım.
You / Sən, SizYou have prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını aldınız.
We / BizWe have prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını aldıq.
They / OnlarThey have prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını aldılar.
He / O (kişi)He has prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını aldı.
She / O (qadın)She has prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını aldı.
It / O (digər)It has prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını aldı.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I prevented all disadvantages that the company can give? – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All disadvantages that the company can give have been prevented by me. – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısı mənim tərəfimdən alınırdı.

💉 Prevent Feli Present Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

I / MənI am preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alıram.
You / Sən, SizYou are preventing all disadvantages that the company can give.Siz şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırsınız.
We / BizWe are preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırıq.
They / OnlarThey are preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırlar.
He / O (kişi)He is preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alır.
She / O (qadın)She is preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alır.
It / O (digər)It is preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alır.

Sual cümləsi ilə:

 • Am I preventing all disadvantages that the company can give? – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alıram?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All disadvantages that the company can give are being prevented by me. – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısı mənim tərəfimdən alınırdı.

💉 Prevent Feli Present Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now – mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur.

I / MənI have been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almışam.
You / Sən, SizYou have been preventing all disadvantages that the company can give.Siz şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alıbsınız.
We / BizWe have been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almışıq.
They / OnlarThey have been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alıblar.
He / O (kişi)He has been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alıb.
She / O (qadın)She has been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alıb.
It / O (digər)It has been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alıb.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been preventing all disadvantages that the company can give? – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almışam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All disadvantages that the company can give have been being prevented by me. – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısı mənim tərəfimdən alınıb.

💉 Prevent Felinin Simple Past Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il).

I / MənI prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını aldım.
You / Sən, SizYou prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını aldınız.
We / BizWe prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını aldıq.
They / OnlarThey prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını aldılar.
He / O (kişi)He prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını aldı.
She / O (qadın)She prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını aldı.
It / O (digər)It prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını aldı.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I prevented all disadvantages that the company can give? – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını aldım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All disadvantages that the company can give were prevented by me. – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısı mənim tərəfimdən alındı.

💉 Prevent Felinin Past Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

I / MənI was preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırdım.
You / Sən, SizYou were preventing all disadvantages that the company can give.Siz şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırdınız.
We / BizWe were preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırdıq.
They / OnlarThey were preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırdılar.
He / O (kişi)He were preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırdı.
She / O (qadın)She were preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırdı.
It / O (digər)It were preventing all disadvantages that the company can give.Bu şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Was I preventing all disadvantages that the company can give? – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All disadvantages that the company can give were being prevented by me. – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısı mənim tərəfimdən alınırdı.

💉 Prevent Felinin Past Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir.

I / MənI had prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almışdım.
You / Sən, SizYou had prevented all disadvantages that the company can give.Siz şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alıbsınız.
We / BizWe had prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almışdıq.
They / OnlarThey had prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alıblar.
He / O (kişi)He had prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alıb.
She / O (qadın)She had prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alıb.
It / O (digər)It had prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alıb.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I prevented all disadvantages that the company can give? – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almışdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All disadvantages that the company can give had been prevented by me. – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısı mənim tərəfimdən alınıb.

💉 Prevent Felinin Past Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

I / MənI had been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırmışam.
You / Sən, SizYou had been preventing all disadvantages that the company can give.Siz şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırmışsınız.
We / BizWe had been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırmışıq.
They / OnlarThey had been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırmışlar.
He / O (kişi)He had been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırmış.
She / O (qadın)She had been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırmış.
It / O (digər)It had been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırmış.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I been preventing all disadvantages that the company can give? – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alırmışam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All disadvantages that the company can give had been being prevented by me. – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısı mənim tərəfimdən alınırmış.

💉 Prevent Felinin Simple Future Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

I / MənI will prevent all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alacağam.
You / Sən, SizYou will prevent all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alacaqsınız.
We / BizWe will prevent all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alacağıq.
They / OnlarThey will prevent all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alacaqlar.
He / O (kişi)He will prevent all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alacaq.
She / O (qadın)She will prevent all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alacaq.
It / O (digər)It will prevent all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I prevent all disadvantages that the company can give? – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All disadvantages that the company can give will be prevented by me. – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısı mənim tərəfimdən alınacaq.

💉 Prevent Felinin Future Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

I / MənI will be preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alacağam.
You / Sən, SizYou will be preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alacaqsınız.
We / BizWe will be preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alacağıq.
They / OnlarThey will be preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alacaqlar.
He / O (kişi)He will be preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alacaq.
She / O (qadın)She will be preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alacaq.
It / O (digər)It will be preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I be preventing all disadvantages that the company can give? – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını alacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All disadvantages that the company can give will be being prevented by me. – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısı mənim tərəfimdən alınacaq.

💉 Prevent Felinin Future Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

I / MənI will have prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almış olacağam.
You / Sən, SizYou will have prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almış olacaqsınız.
We / BizWe will have prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almış olacağıq.
They / OnlarThey will have prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almış olacaqlar.
He / O (kişi)He will have prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almış olacaq.
She / O (qadın)She will have prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almış olacaq.
It / O (digər)It will have prevented all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almış olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have prevented all disadvantages that the company can give? – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almış olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All disadvantages that the company can give will have been prevented by me. – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısı mənim tərəfimdən alınmış olacaq.

💉 Prevent Felinin Future Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I / MənI will have been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almış olacağam.
You / Sən, SizYou will have been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almış olacaqsınız.
We / BizWe will have been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almış olacağıq.
They / OnlarThey will have been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almış olacaqlar.
He / O (kişi)He will have been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almış olacaq.
She / O (qadın)She will have been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almış olacaq.
It / O (digər)It will have been preventing all disadvantages that the company can give.Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almış olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have been preventing all disadvantages that the company can give? – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısını almış olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All disadvantages that the company can give will have been being prevented by me. – Şirkətin verə biləcəyi bütün çatışmazlıqların qarşısı mənim tərəfimdən alınmış olacaq.

🩹 Prevent Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Testlər

Prevent felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını praktik etmək üçün aşağıdaki testdən yararlana bilərsiniz.

1. Vitamin C is supposed to ___ colds.

2. Their religious convictions ___ them from taking up arms.

3. They are sprayed with oil to ___ corrosion.

4. These measures are aimed at ___ violent crime.

5. One way of ___ further flooding would be to deepen the river bed.

6. Label your suitcases to ___ confusion.

7. Sheer obstinacy ___ her from apologizing.

8. These methods ___ pregnancy.

9. They ___ the flood from breaking over the dam.

10. The board can exercise its veto to ___ the decision.

11. Numerous interruptions have ___ me from finishing my work.

12. The disease can now be ___ by inoculation.

13. Regular exercise is the best way of ___ weight gain.

14. They were physically ___ from entering the building.

15. The rioters were ___ from venting their anger on the police.

16. The government has sought an injunction ___ the paper from publishing the story.

17. The trick is ___ the fire in the midriff breaking out into a public conflagration.

18. It was their remarkable spirit that had ___ them from perdition.

19. Reactionaries are ___ reforms.

20. At least, he felt, an act of Providence had ___ him from having a death on his conscience.

Cavablar: 1. prevent, 2. prevented, 3. prevent, 4. preventing, 5. preventing, 6. prevent, 7. prevented, 8. prevent, 9. prevented, 10. prevent, 11. prevented, 12. prevented, 13. preventing, 14. prevented, 16. preventing, 17. preventing, 18. prevented, 19. preventing, 20. prevented

🩹 Prevent Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Çalışmalar PDF

Prevent felinin ikinci və üçüncü halı üçün yuxarıdaki çalışmalar sizə kifayət etmədisə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı çalışmaları həll edə bilərsiniz. Qovluğa keçid etmək üçün aşağıdaki yazıya klikləyə bilərsiniz.

Klikləyin: Prevent Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.