Sign Felinin İkinci və Üçüncü Formu


sign feli ikinci ve ucuncu formu

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

📣 Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən bir çox çətinliklərlə qarşılaşa bilərlər. Çətinlikləri yaradan qisimlər isə daha çox ingilis dili qrammatikasında fel mövzusu olur. Bəs, fel mövzusu tələbələrə necə çətinlik yarada bilər? İngilis dilində bildiyiniz kimi fellər hallarına görə fərqlilik göstərir. Bu hallar isə, qaydalı və qaydasız fellər olaraq siyahılara ayrılır. Yəni, tələbələr ingilis dili qrammatikasında felləri öyrənərkən qaydalı və qaydasız fellərin ikinci və üçüncü hallarını əzbərləməkdə çətinlik çəkirlər. Bəli, əzbərləmək. Çünki, xüsusilə, qaydasız fellərin ikinci və üçüncü hallarda dəyişilməsi ilə bağlı müvafiq qayda yoxdur. Səbəbsiz yerə kökündən dəyişimə uğradığı üçün tələbələrə bu felləri əzbərləməkdən başqa çarə qalmır.

📣 Bəs, qaydalı fellər necə? Qaydalı fellərin tələbələr tərəfindən daha çox sevilməsinə səbəb olan ünsur, kökündən dəyişməməsidir. Yəni, qaydalı fellərin ikinci və üçüncü halları sadəcə “ed” şəkilçisi qəbul edərək istifadə olunur. Bu da, tələbələrə asanlıq təşkil edir.

📣 Bu gün isə, qaydalı fellərdən “sign” – yəni, “imza atmaq, imzalamaq, nişanlamaq” felinin ikinci və üçüncü hallarını və istifadə qaydalarını sizə təqdim edəcəyik. “Sign” felinin ikinci və üçüncü hallarının cümlədə istifadə qaydalarını öyrənmək üçün heç gözləmədən aşağıdaki paraqraflara keçid ala bilərsiniz.

“Sign” feli:

 1. tərcüməsi: imza atmaq, imzalamaq, nişanlamaq.
 2. növü: qaydalı feldir.
 3. sözün kökü: 1-ci haldadır.

📝 Sign Felinin İkinci Halı Necə Yazılır?

Sign felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və “signed” şəklində yazılır. Past Tense cümlələr üçün istifadə olunur.

📝 Sign Felinin İkinci Halı ilə Cümlələr

 • I signed the papers which were on my desk. – Masamdakı kağızları imzaladım.
 • The man with a grey coat signed the papers carefully. – Boz palto olan kişi sənədləri diqqətlə imzaladı.
 • My mother told me not to sign anything they gave me, but I already signed them. – Anam mənə verdikləri heç bir şeyə imza atmamağımı söylədi, amma mən onsuz da imzaladım.
 • The teacher signed the folder which is going to be his student’s homework. – Müəllim şagirdinin ev tapşırığı olacaq qovluğu imzaladı.
 • I signed all the papers. – Bütün sənədləri imzaladım.

📝 Sign Felinin Üçüncü Halı Necə Yazılır?

Sign felinin üçüncü halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və “signed” şəklində yazılır. Past Tense cümlələr üçün istifadə olunur.

📝 Sign Felinin Üçüncü Halı ilə Cümlələr

 • I had signed the papers before my mother told me not to sign. – Anam mənə imza atmamaqdan əvvəl sənədləri imzalamışdım.
 • My friend signed my name on the list of their course. – Dostum kurslarımın siyahısında mənim adımı imzaladı.
 • They told us to sign at the bottom, but I’ve signed at the top of the paper. – Bizə aşağıda imza atmağımızı dedilər, amma mən kağızın üstündə imza atdım.
 • My father has signed the documents that I gave him. – Atam ona verdiyim sənədləri imzaladı.
 • She had signed away all claims to the house. – Evdəki bütün iddiaları imzalamışdı.

📝 Sign Felinin Past Tense ilə Qrammatik Düsturu

Sign feli Past Tense ilə özünə məxsus qrammatik qaydaya tabedir. Belə ki, sign felinin ikinci halı Past Tense üçün istifadə olunsa da, felin üçüncü halı Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur. Past Tense üçün olan cümlə quruluş qaydası isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – signed) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

📝 Sign Felinin Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Fərqlilikləri

Sign felinin ingilis dilində zamanlara və mənsubiyyətə görə cümlədə istifadə olunma qaydalarına baxmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlara nəzər yetirməyinizdə fayda var. Çünki, orada hər bir zaman və mənsubiyyətə görə reach felinin istifadə olunma qaydası verilmişdir.

📎 Sign Felinin Simple Present Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

I / MənI sign all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayıram.
You / Sən, SizYou sign all the papers that the company wants to use for their project.Siz şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırsınız.
We / BizWe sign all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırıq.
They / OnlarThey sign all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırlar.
He / O (kişi)He signs all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayır.
She / O (qadın)She signs all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayır.
It / O (digər)It signs all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayır.

Sual cümləsi ilə:

 • Do I sign all the papers that the company wants to use for their project? – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayıram?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the papers that the company wants to use for their project are signed by me. – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədlər mənim tərəfimdən imzalanır.

📎 Sign Felinin Present Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

I / MənI have signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzaladım.
You / Sən, SizYou have signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamısınız.
We / BizWe have signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzaladıq.
They / OnlarThey have signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzaladılar.
He / O (kişi)He has signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzaladı.
She / O (qadın)She has signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzaladı.
It / O (digər)It has signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzaladı.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I signed all the papers that the company wants to use for their project? – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzaladım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the papers that the company wants to use for their project have been signed by me. – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədlər mənim tərəfimdən imzalandı.

📎 Sign Feli Present Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

I / MənI am signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayıram.
You / Sən, SizYou are signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırsınız.
We / BizWe are signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırıq.
They / OnlarThey are signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırlar.
He / O (kişi)He is signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayır.
She / O (qadın)She is signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayır.
It / O (digər)It is signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayır.

Sual cümləsi ilə:

 • Am I signing all the papers that the company wants to use for their project? – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayıram?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the papers that the company wants to use for their project are being signed by me. – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədlər mənim tərəfimdən imzalanır.

📎 Sign Feli Present Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now – mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur.

I / MənI have been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırdım.
You / Sən, SizYou have been signing all the papers that the company wants to use for their project.Siz şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırdınız.
We / BizWe have been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırdıq.
They / OnlarThey have been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırdılar.
He / O (kişi)He has been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırdı.
She / O (qadın)She has been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırdı.
It / O (digər)It has been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been signing all the papers that the company wants to use for their project? – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the papers that the company wants to use for their project have been being signed by me. – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədlər mənim tərəfimdən imzalanırdı.

📎 Sign Felinin Simple Past Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il).

I / MənI signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzaladım.
You / Sən, SizYou signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzaladınız.
We / BizWe signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzaladıq.
They / OnlarThey signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzaladılar.
He / O (kişi)He signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzaladı.
She / O (qadın)She signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzaladı.
It / O (digər)It signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzaladı.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I sign all the papers that the company wants to use for their project? – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzaladım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the papers that the company wants to use for their project were signed by me. – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədlər mənim tərəfimdən imzalandı.

📎 Sign Felinin Past Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

I / MənI was signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırdım.
You / Sən, SizYou were signing all the papers that the company wants to use for their project.Siz şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamışdınız.
We / BizWe were signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırdıq.
They / OnlarThey were signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırdılar.
He / O (kişi)He was signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırdı.
She / O (qadın)She was signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırdı.
It / O (digər)It was signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Was I signing all the papers that the company wants to use for their project? – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the papers that the company wants to use for their project were being signed by me. – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədlər mənim tərəfimdən imzalanırdı.

📎 Sign Felinin Past Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir.

I / MənI had signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamışdım.
You / Sən, SizYou had signed all the papers that the company wants to use for their project.Siz şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamışdınız.
We / BizWe had signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamışdıq.
They / OnlarThey had signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamışdılar.
He / O (kişi)He had signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamışdı.
She / O (qadın)She had signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamışdı.
It / O (digər)It had signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamışdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I signed all the papers that the company wants to use for their project? – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamışdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the papers that the company wants to use for their project had been signed by me. – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədlər mənim tərəfimdən imzalanmışdı.

📎 Sign Felinin Past Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

I / MənI had been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırmışam.
You / Sən, SizYou had been signing all the papers that the company wants to use for their project.Siz şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırmışsınız.
We / BizWe had been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırmışıq.
They / OnlarThey had been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırmışlar.
He / O (kişi)He had been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırmış.
She / O (qadın)She had been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihələri üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırmış.
It / O (digər)It had been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırmış.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I been signing all the papers that the company wants to use for their project? – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayırmışam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the papers that the company wants to use for their project had been being signed by me. – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədlər mənim tərəfimdən imzalanırmış.

📎 Sign Felinin Simple Future Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

I / MənI will sign all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacağam.
You / Sən, SizYou will sign all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaqsınız.
We / BizWe will sign all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacağıq.
They / OnlarThey will sign all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaqlar.
He / O (kişi)He will sign all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaq.
She / O (qadın)She will sign all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaq.
It / O (digər)It will sign all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I sign all the papers that the company wants to use for their project? – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the papers that the company wants to use for their project will be signed by me. – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədlər mənim tərəfimdən imzalanacaq.

📎 Sign Felinin Future Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

I / MənI will be signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacağam.
You / Sən, SizYou will be signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaqsınız.
We / BizWe will be signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacağıq.
They / OnlarThey will be signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaqlar.
He / O (kişi)He will be signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaq.
She / O (qadın)She will be signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaq.
It / O (digər)It will be signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I be signing all the papers that the company wants to use for their project? – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the papers that the company wants to use for their project will be being signed by me. – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədlər mənim tərəfimdən imzalanacaq.

📎 Sign Felinin Future Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

I / MənI will have signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaq imişəm.
You / Sən, SizYou will have signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaq imişsiniz.
We / BizWe will have signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaq imişik.
They / OnlarThey will have signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaq imişlər.
He / O (kişi)He will have signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaq imiş.
She / O (qadın)She will have signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaq imiş.
It / O (digər)It will have signed all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayacaq imiş.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have signed all the papers that the company wants to use for their project? – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalayaq imişəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the papers that the company wants to use for their project will have been signed by me. – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədlər mənim tərəfimdən imzalanacaq imiş.

📎 Sign Felinin Future Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I / MənI will have been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamış olacağam.
You / Sən, SizYou will have been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamış olacaqsınız.
We / BizWe will have been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamış olacağıq.
They / OnlarThey will have been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamış olacaqlar.
He / O (kişi)He will have been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamış olacaq.
She / O (qadın)She will have been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamış olacaq.
It / O (digər)It will have been signing all the papers that the company wants to use for their project.Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamış olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have been signing all the papers that the company wants to use for their project? – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədləri imzalamış olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All the papers that the company wants to use for their project will have been beingsigned by me. – Şirkətin layihəsi üçün istifadə etmək istədiyi bütün sənədlər mənim tərəfimdən imzalanmış olacaq?

📝 Sign Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Testlər

Sign felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını praktik etmək üçün aşağıdaki testdən yararlana bilərsiniz.

1. They will … the declaration tomorrow.

2. Can you … this form here for me?

3. He … his name with evident satisfaction.

4. He … his hair as he tried to light his cigarette.

5. She is … copies of her book at the official launch.

6. Her was … the papers very carefully.

7. I … to him to keep away, but he continued to advance.

8. I … a petition against the proposed closure of the local hospital today.

9. She didn’t understand the form she was … .

10. You should … a contract to make your job situation regular.

Cavablar: 1. sign, 2. sign, 3. signed, 4. signed, 5. signing, 6. signing, 7. signed, 8. signed, 9. signing, 10. sign

📝 Sign Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Çalışmalar PDF

Sign felinin ikinci və üçüncü halı üçün yuxarıdaki çalışmalar sizə kifayət etmədisə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı çalışmaları həll edə bilərsiniz. Qovluğa keçid etmək üçün aşağıdaki yazıya klikləyə bilərsiniz.

Klikləyin: Sign Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.