Stay Feli İkinci və Üçüncü Formu


stay feli ikinci ve ucuncu formu

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

🔍 Şagirdlər İngilis dili qrammatikasını öyrənməkdə bir çox çətinliklərlə qarşılaşa bilərlər. Narahatçılıq yaradan hissələr əsasən İngilis dilinin felləridir. Bəs felin mövzusu öyrənənlər üçün necə çətin ola bilər? Bildiyiniz kimi, İngilis dilindəki fellər müəyyən qaydalardan asılı olaraq dəyişir. Bu hallar nizamlı və nizamsız fellərə bölünür. Yəni şagirdlər İngilis dili qrammatikasında felləri öyrəndikdə, qaydalı və qaydasız fellərin ikinci və üçüncü hallarını əzbərləməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki, xüsusən də ikinci və üçüncü hallarda düzensiz fellərin dəyişdirilməsi üçün uyğun bir qayda yoxdur. Heç bir səbəb olmadan kökündən dəyişdiyinə görə şagirdlərin bu felləri əzbərləməklə çətinlik çəkmək məcburiyyətində qalırlar.

🔍 Regular verbs (qaydalı fellər) haqqında nə demək olar? Ümumi felləri şagirdlər arasında daha populyar edən şeylərdən biri də köklü şəkildə dəyişməmələridir. Yəni müntəzəm fellərin ikinci və üçüncü halları sadəcə “ed” şəkilçisi ilə istifadə olunur. Həm də tələbələrin öyrənməsini asanlaşdırır.

🔍 Bu gün isə, qaydalı fellərdən “stay” – yəni, “dayanmaq, qalmaq durmaq” felinin ikinci və üçüncü hallarını və istifadə qaydalarını sizə təqdim edəcəyik. “Stay” felinin ikinci və üçüncü hallarının cümlədə istifadə qaydalarını öyrənmək üçün heç gözləməkdən aşağıdaki paraqraflara keçid ala bilərsiniz.

🌅 Stay Felinin İkinci Halı Necə Yazılır?

Stay felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi qəbul edir. “Stayed” şəklində yazılır. Past Tense-lər üçün istifadə olunur.

🌅 Stay Felinin İkinci Halı ilə Nümunələr

 • Last night they stayed at home and watched TV. – Dünən gecə evdə qaldılar və televizora baxdılar.
 • We stayed at a student hostel during the conference. – Konfrans zamanı bir tələbə yataqxanasında qaldıq.
 • We stayed overnight with my mother. – Gecədə anamın yanında qaldıq.
 • I only stayed for a short while. – Bir müddət yalnız qaldım.
 • We stayed there en route for London. – London üçün marşrutla orada qaldıq.

🌅 Stay Felinin Üçüncü Halı Necə Yazılır?

Stay felinin üçüncü halı “ed” şəkilçisi qəbul edir. “Stayed” şəklində yazılır. Perfect Tense-lər və Passive Voice üçün istifadə olunur.

🌅 Stay Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunələr

 • Many famous people have stayed in the hotel. – Bir çox məşhur insan oteldə qalmışdır.
 • Her skin had stayed soft and supple. – Dərisi yumşaq və elastik qalmışdı.
 • She really wished she’d stayed on at college. – Kollecdə qalmağı çox arzuladı.
 • I have stayed in Beijing all my life. – Ömrüm boyu Pekində qalmışam.
 • Interest rates have stayed in single figures for over a year now. – Faiz dərəcələri bir ildən çoxdur ki, tək rəqəmlərlə qalır.

🌅 Stay Felinin Past Tense ilə Qramatik Düsturu

Stay feli hər qrammatik cümlə quruluşlara görə bir sıra fərqliliklər daşıyır. Fərqliliklər içərisində, başlıqdan da görüldüyü kimi Past Tense ilə qrammatik düsturuna baxacayıq. Stay felini Past Tense ilə istifadə edərkən felin ikinci halını cümləyə əlavə etmək lazımdır (ümumiyyətlə, felin ikinci halı Past Tense üçün, felin üçüncü halı isə Perfect tense və Passive Voice üçün istifadə olunur). Cümlənin sintaktik təhlilinə görə qrammatik düstur isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – stayed) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

🌅 Stay Felinin Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Dəyişkənliyi

Stay felini ingilis dili qrammatikasında zamanlara və mənsubiyyətə görə istifadə edərkən müəyyən tabe olduğu qaydalara riayət etmək lazımdır. Bu qaydalara aşağıdaki alt başlıqlara görə nəzər yetirə bilərsiniz.

⛺ Stay Felinin Simple Present Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

I / MənI stay in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qalıram.
You / SənYou stay in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalırsınız.
We / BizWe stay in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalırıq.
They / OnlarThey stay in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalırlar.
He / O (kişi)He stay in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalır.
She / O (qadın)She stays in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalır.
It / O (digər)It stays in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalır.

Sual cümləsi ilə:

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

 • Do I stay in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse? – Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qalıram?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə “stay” felinin istifadəsinə rastlanılmamışdır.

⛺ Stay Felinin Present Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

I / MənI have stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qaldım.
You / SənYou have stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağınızda, əsasən evdə qaldınız.
We / BizWe have stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qaldıq.
They / OnlarThey have stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qaldılar.
He / O (kişi)He has stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qaldı.
She / O (qadın)She has stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qaldı.
It / O (digər)It has stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qaldı.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse? – Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qaldım?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə “stay” felinin istifadəsinə rastlanılmamışdır.

⛺ Stay Felinin Present Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

I / MənI am staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalıram.
You / SənYou are staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalırsınız.
We / BizWe are staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalırıq.
They / OnlarThey are staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalırlar.
He / O (kişi)He is staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Həftədə bir həkim və tibb bacısı ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalır.
She / O (qadın)She is staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalır.
It / O (digər)It is staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalır.

Sual cümləsi ilə:

 • Am I staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse? – Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qalıram?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə “stay” felinin istifadəsinə rastlanılmamışdır.

⛺ Stay Felinin Present Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

I / MənI have been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalırdım.
You / SənYou have been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalırmışsınız.
We / BizWe have been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalırdıq.
They / OnlarThey have been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalırdılar.
He / O (kişi)He have been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalırdı.
She / O (qadın)She have been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalırdı.
It / O (digər)It have been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalırdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse? – Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qalırdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə “stay” felinin istifadəsinə rastlanılmamışdır.

⛺ Stay Felinin Simple Past Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

I / MənI stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qaldım.
You / SənYou stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağınızda, əsasən evdə qaldınız.
We / BizWe stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qaldıq.
They / OnlarThey stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qaldılar.
He / O (kişi)He stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağında, əsasən evdə qaldı.
She / O (qadın)She stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağında, əsasən evdə qaldı.
It / O (digər)It stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qaldı.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I stay in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse? – Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qaldım?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə “stay” felinin istifadəsinə rastlanılmamışdır.

⛺ Stay Felinin Past Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

I / MənI was staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalırdım.
You / SənYou were staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağınızda, əsasən evdə qalırdınız.
We / BizWe were staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalırdıq.
They / OnlarThey were staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalırdılar.
He / O (kişi)He was staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalırdı.
She / O (qadın)She was staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalırdı.
It / O (digər)It was staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalırdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Was I staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse? – Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qalırdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə “stay” felinin istifadəsinə rastlanılmamışdır.

⛺ Stay Felinin Past Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

I / MənI had stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qalmışdım.
You / SənYou had stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağınızda, əsasən evdə qalmışdınız.
We / BizWe had stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalmışdıq.
They / OnlarThey had stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalmışdılar.
He / O (kişi)He had stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağında, əsasən evdə qalmışdı.
She / O (qadın)She had stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağında, əsasən evdə qalmışdı.
It / O (digər)It had stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalmışdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse? – Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qalmışdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə “stay” felinin istifadəsinə rastlanılmamışdır.

⛺ Stay Felinin Past Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

I / MənI had been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qalmışdım.
You / SənYou had been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağınızda, əsasən evdə qalmışdınız.
We / BizWe had been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalmışdıq.
They / OnlarThey had been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalmışdılar.
He / O (kişi)He had been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağında, əsasən evdə qalmışdı.
She / O (qadın)She had been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağında, əsasən evdə qalmışdı.
It / O (digər)It had been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalmışdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I been stay ingin bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse? – Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qalmışdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə “stay” felinin istifadəsinə rastlanılmamışdır.

⛺ Stay Felinin Simple Future Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

I / MənI will stay in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qalacağam.
You / SənYou will stay in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Həftəlik həkim və tibb bacısının ziyarətləri ilə yatağınızda, əsasən evdə qalacaqsınız.
We / BizWe will stay in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalacağıq.
They / OnlarThey will stay in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalacaqlar.
He / O (kişi)He will stay in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Həftəlik həkim və tibb bacısının ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalacaq.
She / O (qadın)She will stay in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalacaq.
It / O (digər)It will stay in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I stay bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse? – Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qalacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə “stay” felinin istifadəsinə rastlanılmamışdır.

⛺ Stay Felinin Future Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

I / MənI will be staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qalacağam.
You / SənYou will be staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Həftəlik həkim və tibb bacısının ziyarətləri ilə yatağınızda, əsasən evdə qalacaqsınız.
We / BizWe will be staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalacağıq.
They / OnlarThey will be staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalacaqlar.
He / O (kişi)He will be staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Həftəlik həkim və tibb bacısının ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalacaq.
She / O (qadın)She will be staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yataqda, əsasən evdə qalacaq.
It / O (digər)It will be staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I be staying bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse? – Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qalacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə “stay” felinin istifadəsinə rastlanılmamışdır.

⛺ Stay Felinin Future Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

I / MənI will have stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalmış olacağam.
You / SənYou will have stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağınızda, əsasən evdə qalmış olacaqsınız.
We / BizWe will have stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalmış olacağıq.
They / OnlarThey will have stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalmış olacaqlar.
He / O (kişi)He will have stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalmış olacaq.
She / O (qadın)She will have stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağında, əsasən evdə qalmış olacaq.
It / O (digər)It will have stayed in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalmış olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have stayed bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse? – Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qalmış olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə “stay” felinin istifadəsinə rastlanılmamışdır.

⛺ Stay Felinin Future Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

I / MənI will have been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalmış olacağam.
You / SənYou will have been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağınızda, əsasən evdə qalmış olacaqsınız.
We / BizWe will have been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalmış olacağıq.
They / OnlarThey will have been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalmış olacaqlar.
He / O (kişi)He will have been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalmış olacaq.
She / O (qadın)She will have been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağında, əsasən evdə qalmış olacaq.
It / O (digər)It will have been staying in bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse.Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə, əsasən evdə yataqda qalmış olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have been staying bed, mostly at home, with weekly visits from a doctor and a nurse? – Bir həkim və bir tibb bacısının həftəlik ziyarətləri ilə yatağımda, əsasən evdə qalmış olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə “stay” felinin istifadəsinə rastlanılmamışdır.

🌅 Stay Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Çalışmalar

Yuxarıdakı qaydaları öyrəndikdən sonra stay felinin ikinci və üçüncü formunun zamana və mənsubiyyətə görə istifadə metodlarını aşağıdaki çalışmalarla birlikdə praktik edə bilərsiniz.

1. Can’t you ___ a little longer?

2. We ___ to see what would happen.

3. She works very hard to ___ slim.

4. But most have ___ and worn well, reassuring and fixed points in an otherwise changing landscape

5. Modigliani would never have ___ with a nonentity.

6. If you had ___ out all night in the snow,you might have frozen to death.

7. Ten people came but the remainder ___ away.

8. Some one had ___ behind to scavenge, ignoring the risk, heedless of the warnings.

9. ___ close together-I don’t want anyone to get lost.

10. Biscuits will ___ crisp if you keep them in an airtight container.

Cavablar: 1. stay, 2. stayed, 3. stay, 4. stayed, 5. stayed, 6. stayed, 7. stayed, 8. stayed, 9. stay, 10. stay

🌅 Stay Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Çalışmalar PDF

Yuxarıdakı çalışmaların kifayət etməyəcəyini düşünürsünüzsə, bu zaman, sizin üçün hazırladığımız PDF formalı stay felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətinə görə istifadələrini əhatə edən əlavə çalışmalardan yararlana bilərsiniz. Aşağıdakı yazıya klikləyərək qovluğa keçid etməyiniz mümkündür.

Klikləyin: Stay Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.