Subtract Felinin İkinci və Üçüncü Halı


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

Subtract Felinin İkinci və Üçüncü Halı

Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən motivasiyasını düşürəcək bir sıra qəlizliklərlə üz üzə qala bilirlər. Bu qəlizliklər, ingilis dili qrammatikasını öyrənməkdə axsamalar yarada bilir. Mövzumuza verə biləcəyimiz ən ideal nümunə isə ingiliscə fellərdir. İngilis fellər, ana dilimizlə müqayisədə qarşılığı olmayacaq ünsurlarla əhatəlidir. Bu ünsurları yaxşı mənimsəyə bilmək üçün ingilis dili qrammatikası detallı, sağlam və doğru addımlarla öyrənilməlidir ki, tələbələr üçün hər hansı bir məqamda çətinliklər yaratmasın.

Fellər bildiyiniz üzərə ingilis dilində qaydalı və qaydasız olaraq iki yerə bölünür. Çətinlik, eləcə, buradan başlayır. Çünki, qaydalı felləri öyrənmək asan olsa da, (ikinci və üçüncü halında “ed” şəkilçisini qəbul edən hər bir fel qaydalı fel sayılır) qaydasız felləri öyrənmək olduqca vaxt aparıcıdır. Çünki, qaydasız fellər kökdən dəyişmə xüsusiyyətinə sahibdir və tələbələrin burada qaydasız felləri əzbərləməkdən başqa çarələri qalmır. Bəs, əzbərləməkdən savayı, qaydasız felləri necə daha yadda qalan etmək mümkündür?

Qaydasız felləri yadda qalan etmək üçün hansı halların hansı cümlələrdə, hansı mənsubiyyətlər və zaman qəlibləri ilə istifadə olunduğunu öyrənmək lazımdır. Bunun üçün, bu gün bloq yazımızda qaydasız fellərdən biri olan “pick” felinin ikinci və üçüncü hallarını sizlərlə birlikdə təsnif edəcəyik. Beləliklə, felin birinci, ikinci və üçüncü hallarını daha detallı şəkildə öyrənəcək və çalışmalarla praktik edərək daha yadda qalan hala gətirəcəksiniz. Giriş məlumatlarla başlayaq:

Subtract feli sözün öz köküdür və birinci hal şəklində istifadə olunur.

Subtract Felinin İkinci Halı

Subtract felinin ikinci halı subtracted yazılır. Simple Past Tense üçün istifadə olunur.

Subtract Felinin İkinci Halı ilə Nümunələr

 1. This supposes the present density nearly uniform; if it is not uniform, any amount added to the former period is subtracted from the latter.
 2. It is not necessary to regard – 4 here as a negative number; all that is meant is that 4×2 has to be subtracted.
 3. At high speeds the centrifugal tension of the belt or rope, of amount wv 2 /g, may be considerable, and must be subtracted from the end tensions.
 4. Numerical quantities, to be added or subtracted, must be in the same denomination; we cannot, for instance, add S5 shillings and loo pence, any more than we can add 3 yards and 2 metres.
 5. It should be observed that the numerical value of the error is to be subtracted from or added to the stated value according as the error is positive or negative.
 • Bu, indiki sıxlığın təxminən bərabər olduğunu düşünür; vahid deyilsə, əvvəlki dövrə əlavə olunan hər hansı bir məbləğ sonuncudan çıxılır.
 • Burada 4-ü mənfi rəqəm hesab etmək lazım deyil; bütün nəzərdə tutulmuşdur ki, 4×2 çıxılmalıdır.
 • Yüksək sürətlərdə, kəmərin və ya ipin wv 2 / g miqdarında mərkəzdənqaçma gərginliyi əhəmiyyətli ola bilər və son gərginliklərdən çıxılmalıdır.
 • Əlavə ediləcək və ya çıxılacaq ədədi kəmiyyətlər eyni nominalda olmalıdır; biz, məsələn, 3 metr 2 metr əlavə edə biləcəyimizdən daha çox S5 şillinq və loo pen əlavə edə bilmərik.
 • Xətanın ədədi dəyərinin səhv müsbət və ya mənfi olduğu üçün göstərilən dəyərdən çıxarılaraq əlavə ediləcəyi müşahidə edilməlidir.

Subtract Felinin Üçüncü Forması

Subtract felinin üçüncü halı Subtracted olarak yazılır. Cümlələrdən ayıra bilməyiniz üçün cümlədə istifadə olunan zaman qəliblərini müəyyənləşdirməlisiniz. Üçüncü hal Perfect Tense və Passive Voice cümlələri üçün keçərlidir.

Subtract Felinin Üçüncü Halı ilə Cümlələr

 1. Digital subtraction angiography For cardiac imaging the contrast medium may be administered intra-arterially by selective catheterisation to provide subtracted images.
 2. Magnetic variation occurs and must be added to – or subtracted from – the actual compass reading to give the true azimuth.
 3. To calculate variance, the mean of a group of scores is subtracted from each score to give a group of ” deviations ” .
 4. Thanks to features like image subtraction, two thermal images can have the temperature of each pixel subtracted from each other.
 5. The half day is subtracted so that the day starts at midnight in conformance with civil time reckoning.
 • Rəqəmsal çıxarma anjiyografi Kardiyak görüntüləmə üçün kontrast mühiti, çıxarılan görüntüləri təmin etmək üçün selektiv kateterizasiya ilə arteriya daxilində tətbiq oluna bilər.
 • Maqnetik dəyişiklik baş verir və həqiqi azimut vermək üçün həqiqi kompas oxunuşuna əlavə edilməli və ya ondan çıxılmalıdır.
 • Varyansı hesablamaq üçün hər bir baldan ortalama bal qrupu çıxılaraq bir qrup “sapma” verilmişdir.
 • Təsvir çıxarma kimi xüsusiyyətlər sayəsində iki termal görüntü hər pikselin temperaturunu bir-birindən çıxara bilər.
 • Yarım gün çıxarıldı ki, gün mülki vaxt hesabına uyğun olaraq gecə yarısı başlayacaq.

Subtract Felinin Past Tense ilə İstifadəsi

Subtract felini müxtəlif zamanlarda istifadə edərkən çaşqınlıq yaşaya bilərsiniz. Cümlədə subtract felini görərkən hansı halda olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, cümlədə işlədilən zamana diqqət yetirməlisiniz. Past Simple zamanının istifadə olunduğu cümlədə subtract felinin mütləq ikinci halı istifadə olunur. Past Participle cümlələrdə isə pick felin üçüncü halı işlədilir.

Subtract felini keçmiş zaman qəlibləri ilə istifadə edərkən felin neçənci halını istifadə edəcəyinizi yaxşı bilməlisiniz. Cümlələrdə istifadə olunan zaman qəliblərini bir-birindən ayırd edə bilmək üçün köməkçi fellərə baxmağınız kifayət edir. Mübtəda + Köməkçi Fel + Fel (ikinci və ya üçüncü hal) + İkinci Dərəcəli Üzvlər qaydasına diqqət etsəniz, felin ikinci və üçüncü halları ilə rahatlıqla cümlələr qura bilərsiniz.

Subtract Felinin Zaman və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

Subtract feli də digər fellər kimi cümlədə istifadə olunarkən zamana və mənsubiyyətə görə dəyişir. Hər ikisinə görə cümlədə istifadə qaydalarına riayət edib, cümlə quruluş strukturunda yanlışa yol vermək istəmirsinizsə, o zaman, aşağıda həm şəxs əvəzliklərinə, həm də zamana görə təsnif edilmiş subtract felinin istifadə qaydalarına baxa bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Subtract Simple Present Tense Fel Çəkimi

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur. Əmrlər, təlimatlar vermək üçün istifadə olunur.

1 st form of Verb + s (es)

I subtract

you subtract

he subtract

we subtract

you subtract

they subtract

 1. She can add and subtract with great rapidity up to the sum of one hundred; and she knows the multiplication tables as far as the FIVES.
 2. To add or subtract decimals, we must reduce them to the same denomination, i.e.
 3. Thus by adding 2 to aN we can subtract N from aN+2, obtaining 2000-0000, which is =2
 4. To add or subtract fractional numbers, we must reduce them to a common denominator; and similarly, to multiply or divide surds, we must express them as power-numbers with the same index.
 5. For the retarded stream the only difference is that we must subtract R from at, and that the limits of x are o and +h.
 • Yüz cəm qədər böyük bir sürətlə əlavə edə və çıxara bilər; və vurma cədvəllərini BİŞLİKLƏRƏ qədər bilir.
 • Ondalıkları əlavə etmək və ya çıxarmaq üçün onları eyni nominalda azaltmalıyıq, yəni.
 • Beləliklə aN-ə 2 əlavə edərək, aN + 2-dən N-i çıxara bilərik, = 2 olan 2000-0000 əldə edirik.
 • Kesirli ədədi əlavə etmək və çıxmaq üçün onları ümumi məxrəcə endirməliyik; və buna bənzər şəkildə sürətləri çoxaltmaq və ya bölmək üçün onları eyni indeksli güc rəqəmləri kimi ifadə etməliyik.
 • Gecikmiş axın üçün yeganə fərq ondadır ki, R-ni atdan çıxarmalıyıq və x sərhədləri o və + h-dir.

Subtract Present Perfect Tense Fel Çəkimi

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

has/ have + 3 rd form of Verb

I have subtracted

you have subtracted

he has subtracted

we have subtracted

you have subtracted

they have subtracted

 1. These free energies can then be subtracted to give free energy differences that have been shown to correspond to experimental redox potentials.
 2. If so the size of that extension must be subtracted from the total that is available for your type of property.
 3. To calculate variance, the mean of a group of scores is subtracted from each score to give a group of ” deviations “.
 4. Similar to add, but now the number accessed through the second operand is subtracted from the number accessed through the first operand.
 5. This value is then subtracted from the input image.
 • Bu sərbəst enerjilər daha sonra eksperimental redoks potensialına uyğun olduğu göstərilən sərbəst enerji fərqlərini vermək üçün çıxarıla bilər.
 • Əgər belədirsə, bu uzantının ölçüsü mülk tipiniz üçün mövcud olan ümumi məbləğdən çıxılmalıdır.
 • Varyansı hesablamaq üçün hər bir baldan ortalama bal qrupu çıxılaraq bir qrup “sapma” verilmişdir.
 • Əlavə etmək üçün bənzərdir, lakin indi ikinci operand vasitəsilə əldə edilən nömrə ilk operand vasitəsilə əldə edilən saydan çıxılır.
 • Sonra bu dəyər giriş görüntüsündən çıxarıldı.

Subtracted Present Progressive Tense Fel Çəkimi

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Zaman ifadələri: now (indi), right now (indi), at the moment (hazırda), still (hələ)

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

is/ am/ are + 1 st form of Verb + ing

I am subtracting

you are subtracting

he is subtracting

we are subtracting

you are subtracting

they are subtracting

 1. Find your maximum heart rate by subtracting your age from 220.
 2. Find your heart rate reserve by subtracting your resting heart rate from your maximum heart rate.
 3. Find the maximum heart rate by subtracting the age, 40, from 220. 220-40=180.
 4. Cup size is calculated by measuring the fullest part of your breast and subtracting the band size measurement from this measurement.
 5. Your income after subtracting deductions and credits is what the IRS taxes.
 • Yaşınızı 220-dən çıxarıb maksimum nəbz tapın.
 • İstirahət nəbzini maksimum nəbzindən çıxarıb nəbz ehtiyatını tap.
 • 220-dən 40 yaşını çıxarıb maksimum ürək dərəcəsini tapın. 220-40 = 180.
 • Kubokun ölçüsü döşünüzün tam hissəsini ölçmək və bu ölçüdən lent ölçüsü çıxmaqla hesablanır.
 • Ayırmalar və kreditlər çıxıldıqdan sonra qazancınız IRS vergiləridir.

Subtract Present Perfect Progressive Tense Fel Çəkimi

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur

has/ have + been + 1 st form of Verb + ing

I have been subtracting

you have been subtracting

he has been subtracting

we have been subtracting

you have been subtracting

they have been subtracting

 1. Not only is this hands-on game lots of fun, it also helps teach early mathematic skills such as adding, subtracting, and even fractions!
 2. Adobe Acrobat 7.0 has many new and improved features that can add to your productivity without subtracting from your bottom line.
 3. The single step method is a simple version that basically revolves around recording incoming monies and subtracting expenses to obtain the final net income also known as the bottom line.
 4. New Vehicle Selling Price – To help calculate your monthly payment on a new vehicle, the selling price will be determined by subtracting your trade-in allowance and your clunker cash allowance.
 5. It calculates your energy balance by subtracting the energy you expend from physical activity from your food calories/energy intake.
 • Bu praktik oyun çox əyləncəli deyil, əlavə, çıxma və hətta kəsrlər kimi erkən riyazi bacarıqlarını öyrətməyə kömək edir!
 • Adobe Acrobat 7.0, alt xəttinizdən çıxmadan məhsuldarlığınıza əlavə edə biləcək bir çox yeni və təkmilləşdirilmiş xüsusiyyətə malikdir.
 • Tək addım metodu, əsasən gəlir mənbələrini qeyd etmək və alt xətt olaraq da bilinən son xalis gəliri əldə etmək üçün xərcləri çıxmaq ətrafında dönən sadə bir versiyadır.
 • Yeni Vasitə Satış Qiyməti – Yeni bir avtomobildə aylıq ödənişinizi hesablamağa kömək etmək üçün satış qiyməti ticarət alış-veriş müavinətinizi və klinker pul müavinətinizi çıxarmaqla müəyyənləşdiriləcəkdir.
 • Fiziki fəaliyyətdən xərclədiyiniz enerjini qida kalori / enerji alımınızdan çıxaraq enerji balansınızı hesablayır.

Subtract Simple Past  Tense Fel Çəkimi

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

2 nd form of Verb

I subtracted

you subtracted

he subtracted

we subtracted

you subtracted

they subtracted

 1. Instead of incurring debt with each purchase, the amount of the purchase is subtracted from the available balance.
 2. The difference is that the amount of the purchase is subtracted from the deposit, so no monthly payments must be made for prepaid cards.
 3. The EFC is subtracted from the cost of attendance at the school(s) which the student plans to attend to determine the applicant’s eligibility for federal student aid.
 4. That EFC number is then subtracted from the cost that you will pay for your college attendance.
 5. This value is subtracted from the CSF WBC count to eliminate WBCs derived from hemorrhage or traumatic tap.
 • Hər satınalma ilə borc almaq əvəzinə, alış məbləği mövcud qalıqdan çıxılır.
 • Fərq ondadır ki, alış məbləği depozitdən çıxılır, bu səbəbdən əvvəlcədən ödənişli kartlar üçün aylıq ödəniş edilməməlidir.
 • EFC, tələbənin federal tələbə yardımı üçün uyğunluğunu müəyyənləşdirmək üçün tələbənin iştirak etməyi planlaşdırdığı məktəb (lər) də iştirak xərclərindən çıxılır.
 • Bu EFC nömrəsi daha sonra kollec davamiyyətiniz üçün ödəyəcəyiniz xərcdən çıxılır.
 • Bu dəyər qanaxma və ya travmatik krandan yaranan WBC-ləri aradan qaldırmaq üçün CSF WBC sayından çıxarıldı.

Subtract Past Progressive  Tense Fel Çəkimi

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

was/ were + 1 st form of Verb + ing

I was subtracting

you were subtracting

he was subtracting

we were subtracting

you were subtracting

they were subtracting

 1. Calculation of this force is determined by subtracting the baseline (resting) pressure from the peak pressure recorded for all contractions in a ten-minute period.
 2. By subtracting the age from the census year you can arrive at an approximate date of birth.
 3. By subtracting the band measurement from the cup measurement, you can determine your cup size.
 4. If your longest cycle was 30 days, subtracting 11 gives you 19.
 5. Math Magician: Online games at different levels for adding, subtracting, multiplying and dividing.
 • Bu qüvvənin hesablanması, on dəqiqəlik bir dövrdə bütün sancılar üçün qeydə alınan pik təzyiqindən başlanğıc (istirahət) təzyiqi çıxarılaraq təyin olunur.
 • Yaş siyahıyaalma ilindən çıxaraq təxmini doğum tarixinə gələ bilərsiniz.
 • Bant ölçüsünü fincan ölçüsündən çıxardaraq fincan ölçüsünü təyin edə bilərsiniz.
 • Ən uzun dövrünüz 30 gün idisə, 11-i çıxartmaq sizə 19 verir.
 • Riyaziyyat sehrbazı: Əlavə etmək, çıxmaq, vurmaq və bölmək üçün fərqli səviyyələrdə onlayn oyunlar.

Subtract Past Perfect Tense Fel Çəkimi

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir:

subject + had + past participle = past perfect tense.

I had subtracted

you had subtracted

he had subtracted

we had subtracted

you had subtracted

they had subtracted

 1. For example, a new vehicle that costs $20,000 will have your trade-in allowance subtracted, say $5,000, and your rebate allowance subtracted, say $4,500.
 2. Basically, it’s the bottom number that gets subtracted from your overall weight at the car scale in order to determine how much weight you’ve loaded into your vehicle.
 3. Points can also be added or subtracted dependent on exercise.
 4. Itemized deductions are expenses that can be legally subtracted from the taxpayer’s income because the IRS has recognized them as deductible.
 5. These deductions are listed individually, added together and their total amount subtracted from the taxpayer’s income.
 • Məsələn, qiyməti 20.000 ABŞ dolları olan yeni bir nəqliyyat vasitəsi ilə ticarət müavinətiniz, deyək ki, 5.000 dollar, endirim müavinətiniz isə, demək 4500 dollar çıxılacaq.
 • Əsasən, avtomobilinizə nə qədər ağırlıq yüklədiyinizi müəyyənləşdirmək üçün avtomobil tərəzisindəki ümumi çəkidən çıxarılan ən aşağı rəqəmdir.
 • Ballar da məşqdən asılı olaraq əlavə və ya çıxıla bilər.
 • Maddəli ayırmalar, vergi ödəyicisinin gəlirlərindən qanuni çıxarıla bilən xərclərdir, çünki IRS onları çıxılan kimi tanıyır.
 • Bu ayırmalar ayrı-ayrılıqda siyahıya alınır, əlavə edilir və vergi ödəyicisinin gəlirindən çıxılan ümumi məbləğ çıxılır.

Subtract Past Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

had + 3 rd form of Verb

 • I had been subtracting
 • you had been subtracting
 • he had been subtracting
 • we had been subtracting
 • you had been subtracting
 • they had been subtracting
 1. The approach is to estimate the power spectrum of the clean speech by subtracting the noise spectrum from the noisy speech spectrum.
 2. Compare the two methods of approach: First subtracting the discount, then adding the VAT
 3. Like most popular recipes, people have customized the key lime martini recipe by adding and subtracting ingredients to suit their particular tastes.
 4. When thinking about lighting, the art of subtracting or altering light from a space should also not be overlooked.
 5. Juice and smoothie recipes are very flexible by nature, so try experimenting with found recipes and adding or subtracting ingredients until you find a mixture that’s suited to your taste.
 • Yanaşma səs-küylü spektrdən səs-küy spektrini çıxarıb təmiz nitqin güc spektrini qiymətləndirməkdir.
 • İki yanaşma metodunu müqayisə edin: Əvvəlcə endirimi çıxartın, sonra ƏDV əlavə edin
 • Ən məşhur reseptlər kimi, insanlar da xüsusi zövqlərinə uyğun maddələr əlavə edib çıxartmaqla əsas əhəng martini reseptini fərdiləşdirdilər.
 • İşıqlandırma barədə düşünərkən bir məkandan işığı çıxarmaq və ya dəyişdirmək sənəti də nəzərdən qaçırılmamalıdır.
 • Şirə və smoothie reseptləri təbiətə görə çox çevikdir, buna görə zövqünüzə uyğun bir qarışıq tapana qədər tapılmış reseptlər ilə təcrübələr aparmağa və maddələr əlavə etməyə və ya çıxartmağa çalışın.

Subtract Simple Future  Tense Fel Çəkimi

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

shall/ will + 1st form of Verb

I will subtract

you will subtract

he will subtract

we will subtract

you will subtract

they will subtract

 1. To compare them, or to add or subtract them, we must express them in terms of the same unit.
 2. We first construct the multiple-table C, and then subtract successively zoo times, 30 times and I times; these numbers being the partial quotients.
 3. On The Counting System It Will Be Found That, In Determining The Number Of Shillings In The Remainder, We Subtract 5S.
 4. But if for a period of years we take the total inward passenger movement and subtract from it the total outward passenger movement, we ought to have the net immigration.
 5. To find the square root of N, we first find some number a whose square is less than N, and subtract a 2 from N.
 • Bunları müqayisə etmək və ya əlavə etmək və çıxmaq üçün onları eyni vahid baxımından ifadə etməliyik.
 • Əvvəlcə çox cədvəlli C qururuq, sonra ardıcıl zoopark dəfə, 30 dəfə və I dəfə çıxırıq; bu rəqəmlər qismən təkliflərdir.
 • Hesablama Sistemində Tapılacaq ki, Qalan hissədəki Şilin sayını təyin edərkən 5S çıxardıq.
 • Ancaq bir neçə il ərzində ümumi sərnişin hərəkətini götürsək və ondan ümumi xarici sərnişin hərəkətini çıxarsaq, net immiqrasiyaya sahib olmalıyıq.
 • N-in kvadrat kökünü tapmaq üçün əvvəlcə kvadratı N-dən az olan bir a ədədi tapırıq və N-dən 2-ni çıxarırıq.

Subtract Future Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1st form of Verb + ing

 • I will be subtracting
 • you will be subtracting
 • he will be subtracting
 • we will be subtracting
 • you will be subtracting
 • they will be subtracting
 1. Subtracting 90° from (ND) gives the altitude; and subtracting (ND) from 180° gives the zenith distance.
 2. Equating this to the momentum entering at B and subtracting P’ from each X+W+p(U – u)2 =poU 2.
 3. Adding and subtracting Before adding or subtracting fractions, they must be transformed so that they all have a common denominator.
 4. We then went into the veg patch to weed and hoe and she did some Singapore maths 1A – subtracting across 10.
 5. Subtracting 90° from (ND) gives the altitude; and subtracting (ND) from 180° gives the zenith distance.
 • (ND) -dən 90 ° çıxmaq hündürlüyü verir; və 180 ° -dən (ND) çıxarmaq zenit məsafəsini verir.
 • Bunu B-yə daxil olan impulsa bərabərləşdirmək və hər X + W + p (U – u) 2 = poU 2-dən P ‘çıxarmaq.
 • Əlavə və çıxma Kəsrləri əlavə etmədən və ya çıxarmadan əvvəl, hamısının ortaq məxrəcə sahib olması üçün çevrilməlidir.
 • Daha sonra yabanı ot və çapa götürmək üçün bitki yamağına girdik və o, Sinqapurda 1A riyaziyyatını etdi – 10-u çıxartdı.
 • (ND) -dən 90Ã ‚° çıxmaq hündürlüyü verir; və 180 ‚° -dən (ND) çıxarmaq zenit məsafəsini verir.

Subtract Future Perfect Tense Fel Çəkimi

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

shall/ will have + 3 rd of Verb

I will have subtracted

you will have subtracted

he will have subtracted

we will have subtracted

you will have subtracted

they will have subtracted

 1. This amount is added or subtracted from the interest rate.
 2. The outstanding amount due on the property and your expenses for the property should be subtracted from the market value; as new owner of the property, you will have to pay all of these debts.
 3. All profits are added up, and expenses are subtracted from the total profits.
 4. A deduction is an amount of money which is subtracted from a taxpayer’s annual gross income.
 5. Deductions are subtracted before the taxpayer determines the total amount of income that the IRS can tax, reducing the total amount
 • Bu məbləğ faiz dərəcəsindən əlavə və ya çıxılır.
 • Mülkiyyət üzrə borcun və əmlak üçün xərclərinizin bazar dəyərindən çıxılması lazımdır; əmlakın yeni sahibi olaraq bu borcların hamısını ödəməlisiniz.
 • Bütün mənfəətlər əlavə edilir və xərclər ümumi mənfəətdən çıxılır.
 • Güzəşt vergi ödəyicisinin illik ümumi gəlirindən çıxılan pul məbləğidir.
 • Vergi ödəyicisi IRS-nin vergiyə cəlb edə biləcəyi gəlirin ümumi məbləğini təyin etməzdən əvvəl çıxılmalar çıxılır və ümumi məbləğ azalır

Subtract Future Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been subtracting
 • you will have been subtracting
 • he will have been subtracting
 • we will have been subtracting
 • you will have been subtracting
 • they will have been subtracting
 1. With integers, besides adding and subtracting, it was easy to double and to multiply by 10:
 2. Hydroxylic oxygen is obtained by subtracting the molecular refractions of acetic acid and acetaldehyde.
 3. Starting from the dividend, we in theory keep on subtracting the unit, and count the number of subtractions that have to be performed until nothing is left.
 4. If the complete square root is a+b, the remainder after subtracting a 2 is (2a+b)b
 5. The latent heat L (formula 9) is found by subtracting from H (equation 15) the values of the heat of the liquid h given in the same article.
 • Tam ədədlərlə əlavə etmək və çıxmaqdan əlavə ikiqat artırmaq və 10-a vurmaq asan idi:
 • Hidroksilik oksigen, sirkə turşusu və asetaldehidin molekulyar qırılmaları çıxarılaraq əldə edilir.
 • Dividenddən başlayaraq nəzəri olaraq bölməni çıxartmağa davam edirik və heç bir şey qalana qədər yerinə yetirilməli olan çıxarma sayını sayırıq.
 • Tam kvadrat kökün a + b-dirsə, a 2-ni çıxardıqdan sonra qalanı (2a + b) b-dir.
 • Gizli istilik L (düstur 9) H-dən (tənlik 15) eyni maddədə verilən mayenin h istiliyinin dəyərləri çıxarılaraq tapılır.

Subtract Feli İlə Bağlı Test Nümunələri

 1. Digital ………………….. angiography For cardiac imaging the contrast medium may be administered intra-arterially by selective catheterisation to provide subtracted images.

  a) subtract
  b) subtracting
  c) subtracted

 2. Magnetic variation occurs and must be added to – or ………………….. from – the actual compass reading to give the true azimuth.

  a) subtract
  b) subtracting
  c) subtracted

 3. Starting from the dividend, we in theory keep on ………………….. the unit, and count the number of subtractions that have to be performed until nothing is left.

  a) subtract
  b) subtracting
  c) subtracted

 4. Deductions are ………………….. before the taxpayer determines the total amount of income that the IRS can tax, reducing the total amount

  a) subtract
  b) subtracting
  c) subtracted

 5. We first construct the multiple-table C, and then ………………….. successively zoo times, 30 times and I times; these numbers being the partial quotients.

  a) subtract
  b) subtracting
  c) subtracted

 6. Itemized deductions are expenses that can be legally ………………….. from the taxpayer’s income because the IRS has recognized them as deductible.

  a) subtract
  b) subtracting
  c) subtracted

 7. These deductions are listed individually, added together and their total amount ………………….. from the taxpayer’s income.

  a) subtract
  b) subtracting
  c) subtracted

 8. The single step method is a simple version that basically revolves around recording incoming monies and ………………….. expenses to obtain the final net income also known as the bottom line.

  a) subtract
  b) subtracting
  c) subtracted

 9. New Vehicle Selling Price – To help calculate your monthly payment on a new vehicle, the selling price will be determined by ………………….. your trade-in allowance and your clunker cash allowance.

  a) subtract
  b) subtracting
  c) subtracted

 10. It calculates your energy balance by ………………….. the energy you expend from physical activity from your food calories/energy intake.

  a) subtract
  b) subtracting
  c) subtracted

İngilis Dilində  Subtract Felinin İkinci Və Üçüncü Hal Test Nümunələri PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatında olan subtract ikinci ve üçüncü halına klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Sahil Dadashov

İngilis dili üzrə təlimçi. Sakarya Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam bölümü tələbəsiyəm.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.