Talk Felinin İkinci və Üçüncü Formu


talk feli ikinci ucuncu formu

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

💡 Şagirdlər İngilis dili qrammatikasını öyrənməkdə bir çox çətinliklə üzləşə bilərlər. Əziyyətli hissələr əsasən İngilis dilinin qrammatik felləridir. Bəs felin mövzusu öyrənənlər üçün necə çətin ola bilər? Bildiyiniz kimi, İngilis dilindəki fellər şəraitdən asılı olaraq fərqlənir. Bu hallar nizamlı və nizamsız fellərə bölünür. Yəni şagirdlər İngilis dili qrammatikasında felləri öyrəndikdə, normal və qaydasız fellərin ikinci və üçüncü hallarını əzbərləməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki, xüsusən də ikinci və üçüncü hallarda qaydasız fellərin dəyişdirilməsi üçün uyğun bir qayda yoxdur. Heç bir səbəb olmadan kökündən dəyişdiyinə görə şagirdlərin bu felləri əzbərləməkdən başqa yolu qalmır.

💡 Bəs, qaydalı fellər necə? Qaydalı fellərin tələbələr tərəfindən daha çox sevilməsinə səbəb olan ünsur, kökündən dəyişməməsidir. Yəni, qaydalı fellərin ikinci və üçüncü halları sadəcə “ed” şəkilçisi qəbul edərək istifadə olunur. Bu da, tələbələrə asanlıq təşkil edir.

💡 Bu gün isə, qaydalı fellərdən “talk” – yəni, “danışmaq, söyləmək, demək” felinin ikinci və üçüncü hallarını və istifadə qaydalarını sizə təqdim edəcəyik. “Talk” felinin ikinci və üçüncü hallarının cümlədə istifadə qaydalarını öyrənmək üçün heç gözləmədən aşağıdaki paraqraflara keçid ala bilərsiniz.

💁🏼‍♀️ Talk Felinin İkinci Formu Necə Yazılır?

Talk felinin ikinci formu “ed” şəkilçisi ilə düzəlir və “talked” şəklində yazılır. Past Tense cümlələr üçün istifadə olunur.

💁🏼‍♀️ Talk Felinin İkinci Formu ilə Nümunələr

 • He strummed his guitar when he talked to me. – Mənimlə danışanda gitarasını basdı.
 • He talked his way into the job. – İşə girmə yolunu danışdı.
 • He never talked in specifics about his work. – Əsəri barədə heç vaxt konkret danışmırdı.
 • We talked the whole morning away. – Bütün səhəri kənarda danışdıq.
 • She talked to me without restraint. – Mənimlə təmkinsiz danışdı.

💁🏼‍♀️ Talk Felinin Üçüncü Formu Necə Yazılır?

Talk felinin üçüncü  formu “ed” şəkilçisi ilə düzəlir və “talked” şəklində yazılır. Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur.

💁🏼‍♀️ Talk Felinin Üçüncü Formu ilə Nümunələr

 • I have talked him over. – Mən onunla danışdım.
 • He and I have talked through this whole tricky problem. – O və mən bütün bu çətin problemdən danışdıq.
 • We have talked a lot about the way grief is expressed and a little about various forms of grief. – Kədərin ifadə üsulu haqqında çox, kədərin müxtəlif formaları haqqında bir az danışdıq.
 • They have talked to Pisa, and hope to conclude a deal before the weekend. – Pisa ilə danışdılar və həftə sonu əvvəl bir saziş bağlayacağına ümid edirlər.
 • Only two children have talked about the incidents so far, she said. – Bu günə qədər hadisələrdən yalnız iki uşaq danışdığını söylədi.

💁🏼‍♀️ Talk Felinin Past Tense ilə Qramatik Düsturu

Talk feli hər qrammatik cümlə quruluşlara görə bir sıra fərqliliklər daşıyır. Fərqliliklər içərisində, başlıqdan da görüldüyü kimi Past Tense ilə qrammatik düsturuna baxacayıq. Talk felini Past Tense ilə istifadə edərkən felin ikinci halını cümləyə əlavə etmək lazımdır (ümumiyyətlə, felin ikinci halı Past Tense üçün, felin üçüncü halı isə Perfect tense və Passive Voice üçün istifadə olunur). Cümlənin sintaktik təhlilinə görə qrammatik düstur isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – talked) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

💁🏼‍♀️ Talk Felinin Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Dəyişkənliyi

Talk felini ingilis dili qrammatikasında zamanlara və mənsubiyyətə görə istifadə edərkən müəyyən tabe olduğu qaydalara riayət etmək lazımdır. Bu qaydalara aşağıdaki alt başlıqlara görə nəzər yetirə bilərsiniz.

🙋🏼‍♂️ Talk Felinin Simple Present Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

I / MənI talk about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs edirəm.
You / SənYou talk about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən danışırsınız.
We / BizWe talk about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən danışırıq.
They / OnlarThey talk about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən danışırlar.
He / O (kişi)He talks about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən danışır.
She / O (qadın)She talks about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışır.
It / O (digər)It talks about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs edir.

Sual cümləsi ilə:

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

 • Do I talk about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly. – Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs edirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • A rash that looks like an allergic is talked by me. – Allergik kimi görünən bir döküntü mənim tərəfimdən danışılır.

🙋🏼‍♂️ Talk Felinin Present Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

I / MənI have talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışdım.
You / SənYou have talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışdınız.
We / BizWe have talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışdıq.
They / OnlarThey have talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışdılar.
He / O (kişi)He have talked talks about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışıqlar apardı.
She / O (qadın)She have talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışdı.
It / O (digər)It have talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən danışdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly. – Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs etdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • A rash that looks like an allergic has been talked by me. – Allergik kimi görünən bir döküntü mənim tərəfimdən danışıldı.

🙋🏼‍♂️ Talk Felinin Present Continuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

I / MənI am talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs edirəm.
You / SənYou are talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən danışırsınız.
We / BizWe are talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs edirik.
They / OnlarThey are talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən danışırlar.
He / O (kişi)He is talking talks about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışır.
She / O (qadın)She is talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən danışır.
It / O (digər)It is talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs olunur.

Sual cümləsi ilə:

 • Am I talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly. – Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs edirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • A rash that looks like an allergic is being talked by me. – Allergik kimi görünən bir döküntü mənim tərəfimdən danışılır.

🙋🏼‍♂️ Talk Felinin Present Perfect Continuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

I / MənI have been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən danışdım.
You / SənYou have been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən danışmısınız.
We / BizWe have been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs etdik.
They / OnlarThey have been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışırdılar.
He / O (kişi)He has been talking talks about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışırdı.
She / O (qadın)She has been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışırdı.
It / O (digər)It has been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs olunurdu.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly. – Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs edirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • A rash that looks like an allergic has been being talked by me. – Allergik kimi görünən bir döküntü mənim tərəfimdən danışılır.

🙋🏼‍♂️ Talk Felinin Simple Past Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

I / MənI talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışdım.
You / SənYou talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışdınız.
We / BizWe talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışdıq.
They / OnlarThey talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışdılar.
He / O (kişi)He talked talks about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışdı.
She / O (qadın)She talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışdı.
It / O (digər)It talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs edildi.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I talk about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly. – Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs etdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • A rash that looks like an allergic was talked by me. – Allergik kimi görünən bir döküntü mənim tərəfimdən danışıldı.

🙋🏼‍♂️ Talk Felinin Past Continuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

I / MənI was talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs edirdim.
You / SənYou were talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən danışırdınız.
We / BizWe were talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs edirdik.
They / OnlarThey were talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlildən danışırdılar.
He / O (kişi)He was talking talks about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışırdı.
She / O (qadın)She was talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlildən danışırdı.
It / O (digər)It was talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs olunurdu.

Sual cümləsi ilə:

 • Was I talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly. – Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs edirdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • A rash that looks like an allergic was being talked by me. – Allergik kimi görünən bir döküntü mənim tərəfimdən danışılırdı.

🙋🏼‍♂️ Talk Felinin Past Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

I / MənI had talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışmışdım.
You / SənYou had talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışmışdınız.
We / BizWe had talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışdıq.
They / OnlarThey had talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışmışdılar.
He / O (kişi)He had talked talks about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, lakin əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışıqlar aparmışdı.
She / O (qadın)She had talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışmışdı.
It / O (digər)It had talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışmışdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly. – Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs etmişdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • A rash that looks like an allergic had been talked by me. – Allergik kimi görünən bir döküntü mənim tərəfimdən danışılırmış.

🙋🏼‍♂️ Talk Felinin Past Perfect Continuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

I / MənI had been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışmışdım.
You / SənYou had been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışmışdınız.
We / BizWe had been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışdıq.
They / OnlarThey had been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışmışdılar.
He / O (kişi)He had been talking talks about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, lakin əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışıqlar aparmışdı.
She / O (qadın)She had been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışmışdı.
It / O (digər)It had been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışmışdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly. – Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs etmişdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • A rash that looks like an allergic had been being talked by me. – Allergik kimi görünən bir döküntü mənim tərəfimdən danışılırmış.

🙋🏼‍♂️ Talk Felinin Simple Future Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

I / MənI will talk about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışacağam.
You / SənYou will talk about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışacaqsınız.
We / BizWe will talk about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışacağıq.
They / OnlarThey will talk about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışacaqlar.
He / O (kişi)He will talk talks about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışacaq.
She / O (qadın)She will talk about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışacaq.
It / O (digər)It will talk about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs edəcəkdir.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I talk about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly. – Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs edəcəyəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • A rash that looks like an allergic will be talked by me. – Allergik kimi görünən bir döküntü mənim tərəfimdən danışılacaq.

🙋🏼‍♂️ Talk Felinin Future Continuous Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

I / MənI will be talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışacağam.
You / SənYou will be talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışacaqsınız.
We / BizWe will be talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışacağıq.
They / OnlarThey will be talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışacaqlar.
He / O (kişi)He will be talking talks about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışacaq.
She / O (qadın)She will be talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışacaq.
It / O (digər)It will be talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs edəcəkdir.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I be talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly. – Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs edəcəyəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • A rash that looks like an allergic will be being talked by me. – Allergik kimi görünən bir döküntü mənim tərəfimdən danışılacaq.

🙋🏼‍♂️ Talk Felinin Future Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

I / MənI will have talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışmış olacağam.
You / SənYou will have talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan döküntüdən danışmış olacaqsınız.
We / BizWe will have talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs etmiş olacağıq.
They / OnlarThey will have talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan döküntüdən danışmış olacaqlar.
He / O (kişi)He will have talked talks about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan döküntüdən danışmış olacaq.
She / O (qadın)She will have talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışmış olacaq.
It / O (digər)It will have talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs etmiş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have talked about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly. – Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs etmiş olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • A rash that looks like an allergic will has been talked by me. – Allergik kimi görünən bir döküntü mənim tərəfimdən danışılmış olacaq.

🙋🏼‍♂️ Talk Felinin Future Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

I / MənI will have been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışmış olacağam.
You / SənYou will have been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan döküntüdən danışmış olacaqsınız.
We / BizWe will have been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs etmiş olacağıq.
They / OnlarThey will have been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan döküntüdən danışmış olacaqlar.
He / O (kişi)He will have been talking talks about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan döküntüdən danışmış olacaq.
She / O (qadın)She will have been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir dəlil haqqında danışmış olacaq.
It / O (digər)It will have been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly.Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs etmiş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have been talking about a rash that looks like an allergic reaction but is in fact the bite of fly. – Allergik reaksiyaya bənzəyən, əslində milçək ısırığı olan bir döküntüdən bəhs etmiş olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • A rash that looks like an allergic will has been being talked by me. – Allergik kimi görünən bir döküntü mənim tərəfimdən danışılmış olacaq.

💁🏼‍♀️ Talk Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Çalışmalar

Yuxarıdakı qaydaları öyrəndikdən sonra talk felinin ikinci və üçüncü formunun zamana və mənsubiyyətə görə istifadə metodlarını aşağıdaki çalışmalarla birlikdə praktik edə bilərsiniz.

1. Can I ___ with you for a little while?

2. You smiled and ___ to me of nothing and I felt that for this I had been waiting long.

3. It was a waste of time ___ to him.

4. Who do you want to ___ to?

5. Did I ___ in my sleep? I must have been dreaming.

6. He and I have ___ through this whole tricky problem.

7. We were just ___ about Simon’s new girlfriend.

8. He always ___ things over with his friends.

9. Let’s ___ seriously about your future.

10. They ___ among themselves while they waited.

Cavablar: 1. talk, 2. talked, 3. talking, 4. talk, 5. talk, 6. talked, 7. talking, 8. talked, 9. talk, 10. talked

💁🏼‍♀️ Talk Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Çalışmalar PDF

Yuxarıdakı çalışmaların kifayət etməyəcəyini düşünürsünüzsə, bu zaman, sizin üçün hazırladığımız PDF formalı talk felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətinə görə istifadələrini əhatə edən əlavə çalışmalardan yararlana bilərsiniz. Aşağıdakı yazıya klikləyərək qovluğa keçid etməyiniz mümkündür.

Klikləyin: Talk Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.