Teach Felinin İkinci və Üçüncü Halı


teach felinin ikinci və üçüncü halı

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

📢 Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən bir sıra çətinliklərlə üz-üzə qala bilirlər. Bu çətinliklər hər bir tələbəyə görə dəyişiklik göstərsə də, çoxluq təşkil edən tələbələrin ortaq problemləri olur. Tədris mərkəzləri isə bu ortaq problemləri aradan qaldırmaq üçün həmin mövzulara daha detallı şəkildə vaxt ayıraraq məlumatları daha asan anlaşılacaq şəkildə tələbələrlə paylaşır. Tələbələr üçün aktual problem halına gələn ingilis dili mövzularından biri də fellərdir. Bəs, nə üçün fellər?

📢 Bildiyiniz kimi ingilis dili qrammatikasında fel nitq hissəsi ana dilimizə görə bir qədər fərqliliklər və qəlizliklər təşkil edir. Zamanlar, fellərin zamanlara görə istifadə olunması, qaydalı və qaydasız fellər vs. Bu xırdalıqların üstəsindən gələ bilmək üçün fel mövzusu tələbələrə maksimal dərəcədə detallı şəkildə anladılmalıdır. Biz də bu problemi aradan qaldırmaq adına aktiv şəkildə gündəlik istifadə olunan fellərin sizlər üçün seçib onları fellərin halları, zamanlarına görə anladacayıq.

📢 Bu günün bloq yazısını “teach” – yəni, “öyrənmək” felinə ayıracayıq. “Teach” felinin 2-ci və 3-cü hallarını sizlərlə birlikdə analiz edəcək və ingilis dili zamanlarına görə “teach” kəliməsini təsnif edəcəyik.

Giriş məlumatı “teach” felinin qaydasız fel olduğunu (felin 3 halına görə fərqli şəkildə yazılıb, tələffüz edildiyini) qeyd etməklə başlamaq istəyirik. “Teach” sözün köküdür, və birinci hal kimi istifadə olunur.

👩‍🏫 Teach Felinin İkinci Halı

“Teach” felinin ikinci halı “taught” olaraq keçir. Keçmiş zamanı bildirir. İngilis dilində keçmiş zamanı bildirən (perfect tense-lər xaricində) zaman qəlibləri ilə istifadə olunur.

👨‍🏫 Teach Felinin İkinci Halı ilə Nümunələr

 • He taught me how to dance when I was little. – Mənə balaca ikən necə rəqs etməyi öyrətdi.
 • My father taught me how to cycle a bicycle when I was 5 years old. – 5 yaşımda atam mənə velosiped sürməyi öyrətdi.
 • My professor taught me French when I was in University. – Universitetdə oxuduğum zaman professorum mənə Fransız dilini öyrətdi.
 • When I was in high school I wasn’t able to play chess, but my dearest friend taught me how to play it. – Orta məktəbdə oxuyanda şahmat oynaya bilmirdim, amma ən əziz dostum mənə necə oynamağı öyrətdi.
 • When I was at University, I taught children English to earn money. – Universitetdə olarkən uşaqlara ingilis dilində pul qazanmağı öyrətdim.

👩‍🏫 Teach Felinin Üçüncü Halı

“Teach” felinin üçüncü halı “taught” olaraq keçir. İkinci halı ilə eynidir. Bəs, cümlədə bir-birindən necə ayıracayıq? Əlbəttə, istifadə olunan zamana görə. Felin üçüncü halları hər zaman perfect tense-lərlə istifadə olunur.

👨‍🏫 Teach Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunələr

 • My mother had taught me how to cook before she divorced. – Anam boşanmadan əvvəl mənə yemək bişirməyi öyrətmişdi.
 • I’ve taught my brother how to speak English, but he couldn’t improve his skills. – Qardaşıma ingilis dilində danışmağı öyrətdim, amma bacarıqlarını inkişaf etdirə bilmədi.
 • My father had taught me history when we were living in a house together. – Atam birlikdə bir evdə yaşayarkən mənə tarix öyrətmişdi.
 • My family has taught me table manners thankfully. – Ailəm minnətdarlıqla mənə süfrə qaydalarını öyrətdi.
 • I have taught my students how to be nice to each other. – Tələbələrimə bir-birinizlə necə yaxşı davranmağı öyrətdim.

👩‍🏫 Teach Felinin Past Tense ilə Qrammatik Qaydası

Qrammatik qaydaya görə, “teach” felinin özü felin birinci halındadır və cümlələrdə gələcək zaman (perfect tense xaricində) və indiki zamanlarda istifadə oluna bilir. Teach felinin ikinci halı isə perfect tense-dən savayı, keçmiş zamanlarda, üçüncü halı isə bütün zamanların perfect tense-lərində istifadə olunur. Zamanlar xaricində, felin üçüncü halını – yəni, “teach” felinin üçüncü halı passive voice cümlələrində istifadə edilir.

Nümunə: She taught me about astrology yesterday. – O, mənə dünən astrologiya haqqında öyrətdi.

Məsələn, burada istifadə olunan “taught” felin ikinci halındadır və cümlə simple past tense təşkil edir. Cümlədə anladılmaq istənən və zaman qəlibləri ilə hansı tense olduğunu anlamaq mümkündür. Məsələn, bu cümlədə “yesterday” istifadə olunaraq simple past tense (sadə keçmiş zaman) istifadə olunduğunu görmək mümkündür.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

👩‍🏫 Teach Felinin Zamanlara və Mübtədaya Görə Dəyişkənlikləri

Teach feli hər bir zamana görə fərqli qrammatik düstura sahibdir və özünəməxsus cümlə quruluşuna görə istifadə olunur. Gəlin, müvafiq zamanlara görə nümunələr gətirək. Gətirəcəyimiz hər bir nümunə şəxs əvəzlikərinə görə detallı şəkildə veriləcəkdir.

👨‍🏫 Teach Felinin Present Tense (İndiki Zaman) ilə İstifadəsi

Present Tense cümlədə istifadəsi və qrammatik quruluşu “teach” kəliməsi və şəxs əvəzlikləri ilə birlikdə aşağıdaki kimidir:

 • I teach them to be kind to people. – Mən onlara hamı ilə mədəni olunması gərəkdiyini öyrədirəm.
 • You teach them to be kind to people. – Sən onlara hamı ilə mədəni olunması gərəkdiyini öyrədirsən.
 • We teach them to be kind to people. – Biz onlara hamı ilə mədəni olunması gərəkdiyini öyrədirik.
 • They teach them to be kind to people. – Onlar, onlara hamı ilə mədəni olunması gərəkdiyini öyrədirik.
 • She teaches them to be kind to people. – O, (qadın) onlara hamı ilə mədəni olunması gərəkdiyini öyrədir.
 • He teaches them to be kind to people. – O, (kişi) onlara hamı ilə mədəni olunması gərəkdiyini öyrədir.
 • It teaches them to be kind to people. – O, (digər canlılar / cansız) onlara hamı ilə mədəni olunması gərəkdiyini öyrədir.

Present Tense ilə sual cümləsi aşağıdakı quruluşa malikdir:

 • Does she teach you to be a good student? – O, sənə yaxşı tələbə olmağı öyrədirmi?

Present Tense ilə Passive Voice (Məchul Növ Cümlələr) aşağıdaki kimi quruluşa malikdir?

 • Active Voice: Teachers teach students. – Müəllimlər tələbələrə öyrədir.
 • Passive Voice: Students are taught by teachers. – Tələbələr müəllimlər tərəfindən öyrədilir.

👨‍🏫 Teach Felinin Simple Past Tense (Keçmiş Sadə Zaman) ilə İstifadəsi

Simple Past Tense cümlədə istifadəsi və qrammatik quruluşu “teach” kəliməsi və şəxs əvəzlikləri ilə birlikdə aşağıdaki kimidir:

 • The lesson I taught will help soon. – Mənim öyrətdiyim dərs gələcəkdə kömək edəcək.
 • The lesson you taught will help soon. – Sənin öyrətdiyin dərs gələcəkdə kömək edəcək.
 • The lesson we taught will help soon. – Bizim öyrətdiyimiz dərs gələcəkdə kömək edəcək.
 • The lesson they taught will help soon. – Onların öyrətdiyi dərs gələcəkdə kömək edəcək.
 • The lesson she taught will help soon. – Onun (qadın) öyrətdiyi dərs gələcəkdə kömək edəcək.
 • The lesson he taught will help soon. – Onun (kişi) öyrətdiyi dərs gələcəkdə kömək edəcək.
 • The lesson it taught will help soon. – Onun (digər canlılar / cansız) öyrətdiyi dərs gələcəkdə kömək edəcək.

Simple Past ilə sual cümləsi aşağıdakı quruluşa malikdir:

 • Did she teach you to be a good student? – O, sənə yaxşı tələbə olmağı öyrətdimi?

Simple Past ilə Passive Voice (Məchul Növ Cümlələr) aşağıdaki kimi quruluşa malikdir?

 • Active Voice: Teachers taught students. – Müəllimlər tələbələrə öyrətdi.
 • Passive Voice: Students were taught by teachers. – Tələbələr müəllimlər tərəfindən öyrədilir.

👨‍🏫 Teach Felinin Present Perfect Tense (İndiki Bitmiş Zaman) ilə İstifadəsi

Present Perfect Tense cümlədə istifadəsi və qrammatik quruluşu “teach” kəliməsi və şəxs əvəzlikləri ilə birlikdə aşağıdaki kimidir:

 • You remember what I’ve taught you all these years? – Bu illər ərzində sənə nə öyrətdiyimi xatırlayırsan?
 • You remember what you’ve taught you all these years? – Bu illər ərzində sənə nə öyrətdiyini xatırlayırsan?
 • You remember what we’ve taught you all these years? – Bu illər ərzində sənə nə öyrətdiyimizi xatırlayırsan?
 • You remember what they’ve taught you all these years? – Bu illər ərzində sənə nə öyrətdiklərini xatırlayırsan?
 • You remember what she has taught you all these years? – Bu illər ərzində sənə nə öyrətdiyini (qadın) xatırlayırsan?
 • You remember what he has taught you all these years? – Bu illər ərzində sənə nə öyrətdiyini (kişi) xatırlayırsan?
 • You remember what it has taught you all these years? – Bu illər ərzində sənə nə öyrətdiyini (digər canlılar / cansız) xatırlayırsan?

Present Perfect Tense ilə sual cümləsi aşağıdakı quruluşa malikdir:

 • Has she taught you to be a good student? – O, sənə yaxşı tələbə olmağı öyrədibmi?

Present Perfect Tense ilə Passive Voice (Məchul Növ Cümlələr) aşağıdaki kimi quruluşa malikdir?

 • Active Voice: Teachers have taught students. – Müəllimlər tələbələrə öyrətdi.
 • Passive Voice: Students have been taught by teachers. – Tələbələr müəllimlər tərəfindən öyrədilib.

👨‍🏫 Teach Felinin Future Tense (Gələcək) ilə İstifadəsi

Future Tense cümlədə istifadəsi və qrammatik quruluşu “teach” kəliməsi və şəxs əvəzlikləri ilə birlikdə aşağıdaki kimidir:

 • I will teach them to be a respectful person for other’s choices. – Mən onlara başqalarının seçimlərinə hörmətlə yanaşan insan olmağı öyrədəcəyəm.
 • You will teach them to be a respectful person for other’s choices. – Sən onlara başqalarının seçimlərinə hörmətlə yanaşan insan olmağı öyrədəcəksən.
 • We will teach them to be a respectful person for other’s choices. – Biz onlara başqalarının seçimlərinə hörmətlə yanaşan insan olmağı öyrədəcəyik.
 • They will teach them to be a respectful person for other’s choices. – Onlar, onlara başqalarının seçimlərinə hörmətlə yanaşan insan olmağı öyrədəcək.
 • She will teach them to be a respectful person for other’s choices. – O, onlara başqalarının seçimlərinə hörmətlə yanaşan insan olmağı öyrədəcək.
 • He will teach them to be a respectful person for other’s choices. – O, onlara başqalarının seçimlərinə hörmətlə yanaşan insan olmağı öyrədəcək.
 • It will teach them to be a respectful person for other’s choices. – O, onlara başqalarının seçimlərinə hörmətlə yanaşan insan olmağı öyrədəcək.

Future Tense ilə sual cümləsi aşağıdakı quruluşa malikdir:

 • Will she teach you to be a good student? – O, sənə yaxşı tələbə olmağı öyrədəcəkmi?

Future Tense ilə Passive Voice (Məchul Növ Cümlələr) aşağıdaki kimi quruluşa malikdir?

 • Active Voice: Teachers will teach students. – Müəllimlər tələbələrə öyrədəcək.
 • Passive Voice: Students will taught by teachers. – Tələbələr müəllimlər tərəfindən öyrədiləcək.

👨‍🏫 Teach Felinin Future Perfect Tense (Gələcək Bitmiş) ilə İstifadəsi

Future Perfect Tense cümlədə istifadəsi və qrammatik quruluşu “teach” kəliməsi və şəxs əvəzlikləri ilə birlikdə aşağıdaki kimidir:

 • I will taught all these topics by 6 months. – Mən bütün bu mövzuları 6 aya qədər öyrədəcəyəm.
 • You will taught all these topics by 6 months. – Sən bütün bu mövzuları 6 aya qədər öyrədəcəksən.
 • We will taught all these topics by 6 months. – Biz bütün bu mövzuları 6 aya qədər öyrədəcəyik.
 • They will taught all these topics by 6 months. – Onlar, bütün bu mövzuları 6 aya qədər öyrədəcək.
 • She will taught all these topics by 6 months. – O, bütün bu mövzuları 6 aya qədər öyrədəcək.
 • He will taught all these topics by 6 months. – O, bütün bu mövzuları 6 aya qədər öyrədəcək.
 • It will taught all these topics by 6 months. – O, bütün bu mövzuları 6 aya qədər öyrədəcək.

Future Perfect Tense ilə sual cümləsi aşağıdakı quruluşa malikdir:

 • Will she taught you to be a good student? – O, sənə yaxşı tələbə olmağı öyrədəcəkmi?

Future Perfect Tense ilə Passive Voice (Məchul Növ Cümlələr) aşağıdaki kimi quruluşa malikdir?

 • Active Voice: Teachers will taught students. – Müəllimlər tələbələrə öyrətmiş olacaq.
 • Passive Voice: Students will have been taught by teachers. – Tələbələr müəllimlər tərəfindən öyrədilmiş olacaq.

👩‍🏫 Teach / Taught / Taught ilə Çalışmalar

Teach felinin bütün halları ilə çalışmalara 10 dəqiqə vaxtınızı ayıraraq qısa və verimli praktik qazana bilərsiniz.

1. My husband … me how to drive.

2. We have … you everything about that.

3. If I want to pass my exam, you have to … all these lessons.

4. He … mathematics at Voltaire College.

5. Never mind! She will … you!

6. Could you … Mary how to speak French?

7. Guess what! I have just … Peter to be a social person.

8. You’d better … him good manners!

9. Will you … me these math exercises?

10. It only took Paul 3 days to … Mary this work.

Cavablar: 1. taught, 2. taught, 3. teach, 4. taught, 5. teach, 6. teach, 7. taught, 8. teach, 9. teach, 10. teach

👩‍🏫 İngiliscə Teach V2 və Teach V3 ilə Çalışmalar PDF

Teach, Taught, Taught PDF çalışmaları aşağıdadır. Üzərinə klikləyərək qovluğu aça bilərsiniz.

Teach / Taught / Taught Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.