Thank Felinin İkinci və Üçüncü Formu


thank feli ikinci ve ucuncu formu

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

📣 Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən bir çox çətinliklərlə qarşılaşa bilərlər. Çətinlikləri yaradan qisimlər isə daha çox ingilis dili qrammatikasında fel mövzusu olur. Bəs, fel mövzusu tələbələrə necə çətinlik yarada bilər? İngilis dilində bildiyiniz kimi fellər hallarına görə fərqlilik göstərir. Bu hallar isə, qaydalı və qaydasız fellər olaraq siyahılara ayrılır. Yəni, tələbələr ingilis dili qrammatikasında felləri öyrənərkən qaydalı və qaydasız fellərin ikinci və üçüncü hallarını əzbərləməkdə çətinlik çəkirlər. Bəli, əzbərləmək. Çünki, xüsusilə, qaydasız fellərin ikinci və üçüncü hallarda dəyişilməsi ilə bağlı müvafiq qayda yoxdur. Səbəbsiz yerə kökündən dəyişimə uğradığı üçün tələbələrə bu felləri əzbərləməkdən başqa çarə qalmır.

📣 Bəs, qaydalı fellər necə? Qaydalı fellərin tələbələr tərəfindən daha çox sevilməsinə səbəb olan ünsur, kökündən dəyişməməsidir. Yəni, qaydalı fellərin ikinci və üçüncü halları sadəcə “ed” şəkilçisi qəbul edərək istifadə olunur. Bu da, tələbələrə asanlıq təşkil edir.

📣 Bu gün isə, qaydalı fellərdən “thank” – yəni, “təşəkkür etmək, minnətdar olmaq” felinin ikinci və üçüncü hallarını və istifadə qaydalarını sizə təqdim edəcəyik. “Thank” felinin ikinci və üçüncü hallarının cümlədə istifadə qaydalarını öyrənmək üçün heç gözləmədən aşağıdaki paraqraflara keçid ala bilərsiniz.

“Thank” feli:

 1. tərcüməsi: təşəkkür etmək, minnətdar olmaq.
 2. növü: qaydalı feldir.
 3. sözün kökü: 1-ci haldadır.

💁🏼‍♀️ Thank Feli İkinci Halda Necə Yazılır?

Thank felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və “thanked” şəklində yazılır. Past Tense cümlələr üçün istifadə olunur.

💁🏼‍♀️ Thank Felinin İkinci Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • I thanked her for the present. – İndiki üçün ona təşəkkür etdim.
 • I thanked my mother for helping my homework. – Ev tapşırıqlarına kömək etdiyinə görə anama təşəkkür etdim.
 • My brother didn’t like his gift but still, he thanked me. – Qardaşım hədiyyəsini bəyənmədi, amma yenə də mənə təşəkkür etdi.
 • Martin thanked Sara for her sympathetic behaviors. – Martin, rəğbətli davranışlarına görə Saraya təşəkkür etdi.
 • She thanked me for staying with her. – Yanında qaldığım üçün mənə təşəkkür etdi.

💁🏼‍♀️ Thank Feli Üçüncü Halda Necə Yazılır?

Thank felinin üçüncü halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və “thanked” şəklində yazılır. Past Tense cümlələr üçün istifadə olunur.

💁🏼‍♀️ Thank Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunələr

 • I should have thanked him for the gift, but I couldn’t find him at the party. – Ona hədiyyə üçün təşəkkür etməliydim, amma onu məclisdə tapa bilmədim.
 • Sally had thanked me before I gave her a present for her birthday. – Sally ad günü üçün hədiyyə verməmişdən əvvəl mənə təşəkkür etmişdi.
 • My brother has thanked me for letting him use my laptop. – Qardaşım laptopumu istifadə etməsinə icazə verdiyi üçün mənə təşəkkür etdi.
 • She should have thanked me for the advice I gave her. – Ona verdiyim tövsiyələrə görə mənə təşəkkür etməli idi.
 • I would have thanked my father if he let me. – İcazə versə, atama təşəkkür edərdim.

💁🏼‍♀️ Thank Felinin Past Tense ilə Qrammatik Düsturu

Thank feli Past Tense ilə özünə məxsus qrammatik qaydaya tabedir. Belə ki, thank felinin ikinci halı Past Tense üçün istifadə olunsa da, felin üçüncü halı Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur. Past Tense üçün olan cümlə quruluş qaydası isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – thanked) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

💁🏼‍♀️ Thank Felinin Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Fərqlilikləri

Thank felinin ingilis dilində zamanlara və mənsubiyyətə görə cümlədə istifadə olunma qaydalarına baxmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlara nəzər yetirməyinizdə fayda var. Çünki, orada hər bir zaman və mənsubiyyətə görə reach felinin istifadə olunma qaydası verilmişdir.

🙋🏼‍♂️ Thank Felinin Simple Present Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

I / MənI thank all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirəm.
You / Sən, SizYou thank all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirəm.
We / BizWe thank all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirik.
They / OnlarThey thank all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirlər.
He / O (kişi)He thanks all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edir.
She / O (qadın)She thanks all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edir.
It / O (digər)It thanks all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirəm.

Sual cümləsi ilə:

 • Do I thank all who have assisted the Bill’s passage through the House? – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All who have assisted the Bill’s passage through the House are thanked by me. – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərin hamısı mənim tərəfimdən təşəkkür olunur.

🙋🏼‍♂️ Thank Felinin Present Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

I / MənI have thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etdim.
You / Sən, SizYou have thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etdiniz.
We / BizWe have thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etdik.
They / OnlarThey have thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etdilər.
He / O (kişi)He has thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etdi.
She / O (qadın)She has thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etdi.
It / O (digər)It has thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I thank all who have assisted the Bill’s passage through the House? – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All who have assisted the Bill’s passage through the House have been thanked by me. – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərin hamısı mənim tərəfimdən təşəkkür olundu.

🙋🏼‍♂️ Thank Feli Present Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

I / MənI am thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirəm.
You / Sən, SizYou are thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirsiniz.
We / BizWe are thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirik.
They / OnlarThey are thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirlər.
He / O (kişi)He is thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edir.
She / O (qadın)She is thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edir.
It / O (digər)It is thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirik.

Sual cümləsi ilə:

 • Am I thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House? – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All who have assisted the Bill’s passage through the House are being thanked by me. – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərin hamısı mənim tərəfimdən təşəkkür olunur.

🙋🏼‍♂️ Thank Feli Present Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now – mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur.

I / MənI have been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirdi.
You / Sən, SizYou have been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirdiniz.
We / BizWe have been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirdik.
They / OnlarThey have been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirdilər.
He / O (kişi)He has been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirdi.
She / O (qadın)She has been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirdi.
It / O (digər)It has been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House? – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All who have assisted the Bill’s passage through the House have been being thanked by me. – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərin hamısı mənim tərəfimdən təşəkkür olunurdu.

🙋🏼‍♂️ Thank Felinin Simple Past Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il).

I / MənI thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etdim.
You / Sən, SizYou thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etdiniz.
We / BizWe thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etdik.
They / OnlarThey thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etdilər.
He / O (kişi)He thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etdi.
She / O (qadın)She thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etdi.
It / O (digər)It thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I thank all who have assisted the Bill’s passage through the House? – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All who have assisted the Bill’s passage through the House were thanked by me. – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərin hamısı mənim tərəfimdən təşəkkür olundu.

🙋🏼‍♂️ Thank Felinin Past Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

I / MənI was thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirdim.
You / Sən, SizYou were thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirdiniz.
We / BizWe were thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirdik.
They / OnlarThey were thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirdilər.
He / O (kişi)He was thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirdi.
She / O (qadın)She was thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirdi.
It / O (digər)It was thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərin hamısına təşəkkür edirdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Was I thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House? – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All who have assisted the Bill’s passage through the House were being thanked by me. – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərin hamısı mənim tərəfimdən təşəkkür olunurdu.

🙋🏼‍♂️ Thank Felinin Past Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir.

I / MənI had thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etmişəm.
You / Sən, SizYou had thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etmişdiniz.
We / BizWe had thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etmişdik.
They / OnlarThey had thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etmişdilər.
He / O (kişi)He had thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etmişdi.
She / O (qadın)She had thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etmişdi.
It / O (digər)It had thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etmişdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House? – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etmişəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All who have assisted the Bill’s passage through the House had been thanked by me. – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərin hamısı mənim tərəfimdən təşəkkür olunmuşdu.

🙋🏼‍♂️ Thank Felinin Past Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

I / MənI had been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirmişəm
You / Sən, SizYou had been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirmişsiniz.
We / BizWe had been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirmişik.
They / OnlarThey had been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirmişlər.
He / O (kişi)He had been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirmiş.
She / O (qadın)She had been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirmiş.
It / O (digər)It had been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirmiş.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House? – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edirmişəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All who have assisted the Bill’s passage through the House had been being thanked by me. – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərin hamısı mənim tərəfimdən təşəkkür olunurmuş.

🙋🏼‍♂️ Thank Felinin Simple Future Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

I / MənI will thank all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcəyəm.
You / Sən, SizYou will thank all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcəksiniz.
We / BizWe will thank all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcəyik.
They / OnlarThey will thank all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcəklər.
He / O (kişi)He will thank all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcək.
She / O (qadın)She will thank all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcək.
It / O (digər)It will thank all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcəkdir.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I thank all who have assisted the Bill’s passage through the House? – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcəyəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All who have assisted the Bill’s passage through the House will be thanked by me. – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərin hamısı mənim tərəfimdən təşəkkür olunacaq.

🙋🏼‍♂️ Thank Felinin Future Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

I / MənI will be thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcəyəm.
You / Sən, SizYou will be thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcəksiniz.
We / BizWe will be thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcəyik.
They / OnlarThey will be thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcəklər.
He / O (kişi)He will be thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcək.
She / O (qadın)She will be thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcək.
It / O (digər)It will be thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcəkdir.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I be thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House? – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcəyəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All who have assisted the Bill’s passage through the House will be being thanked by me. – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərin hamısı mənim tərəfimdən təşəkkür olunacaq.

🙋🏼‍♂️ Thank Felinin Future Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

I / MənI will have thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcək imişəm.
You / Sən, SizYou will have thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcək imişsiniz.
We / BizWe will have thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcək imişiq.
They / OnlarThey will have thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcək imişlər.
He / O (kişi)He will have thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcək imiş.
She / O (qadın)She will have thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcək imiş.
It / O (digər)It will have thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcək imiş.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have thanked all who have assisted the Bill’s passage through the House? – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür edəcək imişəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All who have assisted the Bill’s passage through the House will have been thanked by me. – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərin hamısı mənim tərəfimdən təşəkkür olunacaq imiş.

🙋🏼‍♂️ Thank Felinin Future Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I / MənI will have been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etmiş olacağam.
You / Sən, SizYou will have been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etmiş olacaqsınız.
We / BizWe will have been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etmiş olacağıq.
They / OnlarThey will have been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etmiş olacaqlar.
He / O (kişi)He will have been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etmiş olacaq.
She / O (qadın)She will have been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etmiş olacaq.
It / O (digər)It will have been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House.Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür etmiş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have been thanking all who have assisted the Bill’s passage through the House? – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərə təşəkkür emiş olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi ilə:

 • All who have assisted the Bill’s passage through the House will have been being thanked by me. – Billin Evdən keçməsinə kömək edənlərin hamısı mənim tərəfimdən təşəkkür edilmiş olacaq.

💁🏼‍♀️ Thank Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Testlər

Improve felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını praktik etmək üçün aşağıdaki testdən yararlana bilərsiniz.

1. I must write and … Mary for the present.

2. He never even … me, so that’s the last time I do him a favour.

3. He … Tony for his unflagging energy and support.

4. To my shame, I never wrote and … Mary for her present.

5. She finished off her speech by … her sponsors.

6. She sent me a polite letter … me for my invitation.

7. Darnay asked the postmaster, when he had … him, and stood beside him in the yard.

8. I’d like to lead off by … Rick for coming.

9. She … the staff for their dedication and enthusiasm.

10. I haven’t … Bill properly yet for his present.

Cavablar: 1. thank, 2. thanked, 3. thanked, 4. thanked, 5. thanking, 6. thanking, 7. thanked, 8. thanking, 9. thanked, 10. thanked

💁🏼‍♀️ Thank Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Çalışmalar PDF

Thank felinin ikinci və üçüncü halı üçün yuxarıdaki çalışmalar sizə kifayət etmədisə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı çalışmaları həll edə bilərsiniz. Qovluğa keçid etmək üçün aşağıdaki yazıya klikləyə bilərsiniz.

Klikləyin: Thank Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.