To Be Mövzu İzahı: Am Is Are Cümlə Nümunələri


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

“To be” mövzusu ingilis dilində olan ən vacib mövzulardan biridir. Biz də bu səbəblə sizlərə bu yazımızla “to be” mövzusunu ətraflı izah etməyə çalışacağıq. İngilis dilində, “To be nədir?”, “To be nə deməkdir?”, “To be necə istifadə edilir?” suallarının cavabını bu yazımızda öyrənə biləcəksiniz. Bundan əlavə nümunə cümlələr ilə sizin bu mövzuya olan anlayışınızı daha da qüvvətləndirəcəyik.

To be, Azərbaycan dilində “olmaq” mənasını verir. İngilis dilində “to be” köməkçi fellər adlanır və normal fellər kimi bunların da 1-ci, 2-ci və 3-cü formaları vardır:

 • 1. hal: am, is, are
 • 2. hal: was, were
 • 3. hal: been

İngilis Dilində To Be Necə İstifadə Edilir

Biz öz ana dilimizdə cümlə qurarkən “mən şairəm”, “sən satıcısan”, “o tələbədir” deyirik. Bu tip cümlələri ingilis dilində qurmaq üçün “be” yəni olmaq felindən istifadə edirik. İngilis dilində “olmaq” mənasına gəlir. Digər sözlə, “be” feilinin mübtədaya görə uyğun formalarının Azərbaycan dilindəki qarşılığı “-m”, “-sən”, “-dır” və s. formasındadır.

Present Tense

 • I – am / We – are
 • You – are / You – are
 • He, She, It – is / They – are

Past Tense

 • I – was / We – were 
 • You – were / You – were 
 • He, She, It – was / They – were 

Perfect Form ( past participle )

I have been, etc.

Progressive Form ( present participle )

I am being, etc.

İngilis Dilində To Be Qısaltmaları

Aşağıda “To Be” nin qısaltmaları verilmiştir. Diqqətlə nəzər yetirsəniz görərsiniz ki, əslində aralarında elə də fərq yoxdur. Daha çox sürətli danışarkən bu qısaltmalardan istifadə edirik.

Tək

 • Iam – I’m
  “I want him to know where I am in case he returns,” she said.
  “I want him to know where I`m in case he returns,” she said.
  O, “Mən istəyirəm ki, o qayıtdığı zaman harada olduğumu bilsin” dedi.
 • You are – You’re
  I understand when they have an emergency and you are handy, but surely they don’t have emergencies all the time.
  I understand when they have an emergency and you’re handy, but surely they don’t have emergencies all the time.
  Mən başa düşürəm ki, onlar təcilidi və sizə lazımdırlar, lakin bunun hər zaman təcili olduğunu düşünmürəm.

 • He is – He’s
  Well, he has a home office and he goes there pretty often, but I can’t figure out what he is doing.
  Well, he has a home office and he goes there pretty often, but I can’t figure out what he’s doing.

  Onun ev ofisi var və ora tez-tez gedir, amma orada nə etdiyini anlaya bilmirəm.
 • She is –  She’s
  Betsy is standing on one leg and she is holding a Time magazine, open to page eighteen.
  Betsy is standing on one leg and she’s holding a Time magazine, open to page eighteen.

  Betsi bir ayağın üstündə dayanır və əlində on səkkizinci səhifəsi açıq bir Time jurnalı var.

   

 • It is – It’s
  Why is it good when you adopt a baby that isn’t yours, but bad if it is yours and you don’t give birth to it?
  Why is it good when you adopt a baby that isn’t yours, but bad if it’s yours and you don’t give birth to it?

  Niyə sənin olmayan bir uşağı övladlığa götürəndə yaxşıdır, lakin sənin olan ama doğmadığın övladın olduğu zaman isə pis?

Cüt

 • We are – We’re
  “Yes, we are philosophizing,” said Natasha, glancing round for a moment and then continuing the conversation.
  “Yes, we’re philosophizing,” said Natasha, glancing round for a moment and then continuing the conversation.

   “Bəli, fəlsəfə qururuq” dedi Nataşa, bir anlıq ətrafa nəzər salıb söhbəti davam etdirdi.

   

 • They are – They’re
  The ranchers around here say they can always count on him to help when they are in a bind.
  The ranchers around here say they can always count on him to help when they’re in a bind.

  Buradakı cütçülər deyirlər ki, bağlandıqları zaman həmişə kömək edəcəyinə inana bilərlər.

Sifətlərdə To Be İstifadəsi

Sifət bir şeyin necə olduğunu təsvir edir. Bu səbəbdən də sifətlərdən istifadə edərkən ‘to be’ felindən tez-tez istifadə edirik. Sifətlər isimləri təsvir etmək üçün istifadə olunur. Sifətlərlə işlətdiyimiz iki tip cümlə var, bunlar aşağıdakı kimidir.

Subject + To Be + Adjective

Nümunə cümlələr:

 • Tom is sad.
  Tom kədərlidir.
 • I am bad.
  Mən pisəm.
 • She is good.
  O yaxşıdır.
 • He is best.
  O mükəmməldir
 • You are weak.
  Sən zəyifsən.

Subject + To Be+ Adjective + Noun

Nümunə cümlələr:

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

 • That is a big building.
  Bu böyük bir binadır.
 • Peter has a fast car.
  Peterin sürətli bir avtomobili var.
 • Lisa is a good racer
  Lisa yaxşı yarışçıdır
 • They are a best player
  Ən yaxşı oyunçudurlar
 • You are nice boy.
  Sən xoş oğlansan.

To Be + Not + Adjective

Sifətin inkar formasında cümlə qurduğumuz zaman NOT əlavə edilir. Not, cümlədə inkarı bildirir.

Nümunə Cümlələr:

 • John is not young.
  John gənc deyil.
 • I am not tired.
  Mən yorğun deyiləm.
 • You are not nervous.
  Sən əsəbi deyilsən.
 • It is not round.
  Sənin növbən deyil.
 • We are not cold.
  Bizə soyuq deyil.

Bu cümlə nümunəsini istifadə edərkən riayət edilməli olan bu vacib qaydalara diqqət yetirin.

 1. Sifətlərin tək və cəm şəkli və ya kişi, qadın və neytral forması yoxdur.
 2. Sifətlər həmişə eynidir. Heç vaxt bir sifətə sonda –s əlavə etməyin.
 3. Sifətlər cümlənin mövzusunu təsvir etdikləri təqdirdə cümlənin sonunda da yerləşdirilə bilər.

Köməkçi Fel İlə To Be İstifadəsi

Zamanı göstərmək üçün: Əgər bir hərəkət digərindən əvvəl baş vermişsə, köməkçi fel həmin hərəkətlərin və ya gələcəkdə baş verəcək bir hərəkətin ardıcıllığını göstərmək üçün istifadə olunur.

 • She had taken her keys before she left. 
  Evdən çıxmazdan əvvəl açarlarını götürdü.
 • Jack is late as always but he will be here in 5 minutes.

Cümlə mənfi hala gətirildikdə: Köməkçi fel subyektdən sonra və mənfi şəkilçi ilə istifadə edilmir.

 • Sara doesn’t want to be a part of the group. 
  Sara, qrupun bir parçası olmaq istəmir.

Sual verərkən: Digər cümlə quruluşlarından fərqli olaraq köməkçi fel sual cümlələrində cümlənin əvvəlində istifadə olunur.

 • Do you play piano?
  Piano ifa edə bilirsən?
 • Did Emily publish her book?
  Emily kitabını nəşr etdirdi?

Əsas fel əvəzinə: Felin təkrarlanmaması üçün əvvəlki felə xasiyyət vermək üçün köməkçi feldən istifadə olunur.

 • Veronica speaks more fluent than Rachel does.
  Veronika Racheldan daha səlis danışır.

Hərəkəti vurğulayarkən: Əməliyyatı müsbət cümlələrlə vurğulamaq istədikdə köməkçi fellərdən istifadə olunur.

 • do hate washing the dishes.
  Qab yumağdan xoşum gəlmir.

Hərəkətin passiv olduğunu bildirərkən: Köməkçi fel fe’llərin üçüncü forması ilə birlikdə passiv təbiətdəki felləri xarakterizə etmək üçün istifadə olunur.

 • The glass was broken by the kids.
  Şüşə uşaqlar tərəfindən qırıldı.

Digər Cümlə Nümunələri:

 • am having a cup of coffee.
  Bir fincan qəhvə içirəm.
 • You have been practicing hard.
  İngilis dilinə yiyələnmək üçün daha çox oxumalı olduğumu düşünürəm.
 • It was written by a petitioner.
  Bu bir ərizəçi tərəfindən yazılmışdır.
 • I think I should study harder to master English.
  İngilis dilinə yiyələnmək üçün daha çox oxumalı olduğumu düşünürəm.
 • You may choose what you like.
  İstədiyiniz şeyi seçə bilərsiniz.

İngilis Dilində Am, Is, Are Harada İstifadə Edilir

Is, am və are, to be felinin indiki sadə formalarıdır.

Bunlar bir şeyin və ya birinin içindəki vəziyyəti, hiss və ya vəziyyəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Beləliklə, mövzunu mövzu ilə əlaqədar deyilənlərlə əlaqələndirir.

Misal üçün:

 • He is impatient
  O səbirsizdir
 • She is talented
  O istedadlıdır
 • I am the manager of this restaurant
  Mən bu restoranın meneceriyəm
 • They are not here
  Onlar burada deyillər
 • The Americans are fond of their hamburgers.
  Amerikalılar hamburgerlərini sevirlər.

Am – birinci şəxs tək ilə istifadə olunur
Is – üçüncü şəxsin təkliyi ilə istifadə olunur (he, she, Ramu, Manisha)
Are – birinci  şəxsin cəmi, üçüncü şəxs çoxluğu ilə istifadə olunur (Biz, Onlar, hindlilər, hakimlər)

To Be İlə Cümlə Nümunələri

First off, I don’t have the words to tell you how grateful I am for what you and your guys did for us.
Əvvəla, sizin və oğlanlarınızın bizim üçün etdiyinə görə sizə nə qədər minnətdar olduğumu söyləməyə sözüm yoxdur.
The damn thing might as well had a sign on it, saying, hey, coppers, here I am!
Lənətə gəlmiş lövhə üzərində bir də yaza bilərdi ki, hey polislər, mən buradayam!
At the expense of sounding immodest, I must say I am one of those who can attain this state.
Təvazökar səslənmə hesabına, bu vəziyyətə qovuşa bilənlərdən biri olduğumu deməliyəm.
“Yeah. I forgave him, but I just …I think I’m angrier at myself for falling for all his lies than I am at him for lying,” she admitted.
“Bəli. Onu bağışladım, amma  yalan danışdığına görə və bütün yalanlarına yıxıldığım üçün özümə qəzəbli olduğumu düşünürəm” dedi.
“It will mean more to me than you, at this point, but I am at peace with that,” he continued.
“Bu, mənim üçün bu anda səndən daha çox şey ifadə edəcək, amma bununla barışığam” dedi.
“I do what I am obligated to do, and that.s all that should concern you,” he said through gritted teeth.
“Mən borclu olduğumu edirəm və sənə aid olan hər şeyi edirəm” dedi dişləri qıcıraraq.
See how good I am at deduction now that I’m married to an ex-detective?
İndi keçmiş dedektivlə evləndiyimə görə nə qədər yaxşı çıxıram?
So’s I can stand out of the way while he does what he’s going to do anyway, small town hick that I am.
Ona görə də onsuz da nə edəcəyini edərkən, yolumdan çıxa bilərəm, balaca şəhərim.
At other moments, I am as distressed as the sinner that I am, being dragged to hell’s fire beyond.
Digər məqamlarda günahkar kimi əziyyət çəkirəm, o tərəfdən cəhənnəm oduna sürüklənirəm.
This I am sure will occur if he is to guess my condition, which grows more noticeable as my time draws closer.
Vaxtım yaxınlaşdıqca daha çox nəzərə çarpan böyüyən vəziyyətimi təxmin etmək istəsə, bunun baş verəcəyinə əminəm.

To Be İlə Təsdiq Cümlələri

 1. I am a doctor.
  Mən həkiməm.
 2. You are cop.
  Sən polissən.
 3. He is driver.
  O sürücüdür.
 4. She is beautiful.
  O gözəldir.
 5. It is good.
  Bu yaxşıdır.
 6. We are friends.
  Biz dostuq.
 7. They are cool.
  Onlar havalıdırlar.
 8. Emily is sad.
  Emili üzgündür.
 9. Sahil is tired.
  Sahil yorğundur.
 10. Freddy is racer.
  Freddi yarışçıdır.

To Be İlə Mənfi Cümlələr

Mənfi cümlələr bəyanedici ifadələrdir. Yəni doğru olduğuna inanılmayan məlumatları ötürürlər. Mənfi cümlələr ümumiyyətlə köməkçi feldən sonra “not” sözünün əlavə edilməsi ilə əmələ gəlir. Ən populyar köməkçi fellər “am”, “is”, “are”, “was” və “were” daxil olmaqla “olmaq” formasıdır.

 Nümunələr

 1. I am not a doctor.
  Mən həkim deyiləm.
 2. You are not acop.
  Sən polis deyilsən.
 3. He is not a driver.
  O sürücü deyil.
 4. She is not abeautiful.
  O gözəl deyil.
 5. It is not good.
  Bu yaxşı deyil.
 6. We are not friends.
  Biz dost deyilik.
 7. They are not cool.
  Onlar havalı deyillər.
 8. Emily is not sad.
  Emili üzgün deyil.
 9. Sahil is not tired.
  Sahil yorğun deyil.
 10. Freddy is not racer.
  Freddi yarışçı deyil.

Am, Is, Are Sual Cümlələri

 • Is your father a policeman?
  Sənin atan polisdir?
 • Are you nuts?
  Sən fındıqsan?
 • Am I your partner?
  Mən sizin ortağınızam?
 • Are there no brave men here?
  Burada cəsarətli kişi yoxdur?
 • Who is the owner of this house?
  Bu evin sahibi kimdir?
 • How is it possible?
  Bu necə mümkündür?
 • Are you happy?
  Sən xoşbəxtsən?
 • Is your sandwich box blue?
  Sendviç qutunuz mavi rəngdədir?
 • Am I late?
  Mən gecikmişəm?
 • Are the kids clever?
  Uşaqlar ağıllıdır?

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Sahil Dadashov

İngilis dili üzrə təlimçi. Sakarya Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam bölümü tələbəsiyəm.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.